മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം13

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം13

1 [സ്]
     അഥോത്തരേണ പാണ്ഡൂനാം സേനായാം ധ്വനിർ ഉത്ഥിതഃ
     രഥനാഗാശ്വപത്തീനാം ദണ്ഡധാരേണ വധ്യതാം
 2 നിവർതയിത്വാ തു രഥം കേശവോ ഽർജുനം അബ്രവീത്
     വാഹയന്ന് ഏവ തുരഗാൻ ഗരുഡാനിലരംഹസഃ
 3 മാഗധോ ഽഥാപ്യ് അതിക്രാന്തോ ദ്വിരദേന പ്രമാഥിനാ
     ഭഗദത്താദ് അനവരഃ ശിക്ഷയാ ച ബലേന ച
 4 ഏനം ഹത്വാ നിഹന്താസി പുനഃ സംശപ്തകാൻ ഇതി
     വാക്യാന്തേ പ്രാപയത് പാർഥം ദണ്ഡധാരാന്തികം പ്രതി
 5 സ മാഗധാനാം പ്രവരോ ഽങ്കുശ ഗ്രഹോ; ഗ്രഹേഷ്വ് അസഹ്യോ വികചോ യഥാ ഗ്രഹഃ
     സപത്നസേനാം പ്രമമാഥ ദാരുണോ; മഹീം സമഗ്രാം വികചോ യഥാ ഗ്രഹഃ
 6 സുകൽപിതം ദാനവ നാഗസംനിഭം; മഹാഭ്രസംഹ്രാദം അമിത്രമർദനം
     രഥാശ്വമാതംഗഗണാൻ സഹസ്രശഃ; സമാസ്ഥിതോ ഹന്തി ശരൈർ ദ്വിപാൻ അപി
 7 രഥാൻ അധിഷ്ഠായ സ വാജിസാരഥീൻ; രഥാംശ് ച പദ്ഭിസ് ത്വരിതോ വ്യപോഥയത്
     ദ്വിപാംശ് ച പദ്ഭ്യാം ചരണൈഃ കരേണ ച; ദ്വിപാസ്ഥിതോ ഹന്തി സ കാലചക്രവത്
 8 നരാംശ് ച കാർഷ്ണായസ വർമ ഭൂഷണാൻ; നിപാത്യ സാശ്വാൻ അപി പത്തിഭിഃ സഹ
     വ്യപോഥയദ് ദന്തി വരേണ ശുഷ്മിണാ; സ ശബ്ദവത് സ്ഥൂലനഡാൻ യഥാതഥാ
 9 അഥാർജുനോ ജ്യാതലനേമി നിസ്വനേ; മൃദംഗഭേരീബഹു ശംഖനാദിതേ
     നരാശ്വമാതംഗസഹസ്രനാദിതൈ; രഥോത്തമേനാഭ്യപതദ് ദ്വിപോത്തമം
 10 തതോ ഽർജുനം ദ്വാദശഭിഃ ശരോത്തമൈർ; ജനാർദനം ഷോഡശഭിഃ സമാർദയത്
    സ ദണ്ഡധാരസ് തുരഗാംസ് ത്രിഭിസ് ത്രിഭിസ്; തതോ നനാദ പ്രജഹാസ ചാസകൃത്
11 തതോ ഽസ്യ പാർഥഃ സ ഗുണേഷു കാർമുകം; ചകർത ഭല്ലൈർ ധ്വജം അപ്യ് അലങ്കൃതം
    പുനർ നിയന്തൄൻ സഹ പാദഗോപ്തൃഭിസ്; തതസ് തു ചുക്രോധ ഗിരിവ്രജേശ്വരഃ
12 തതോ ഽർജുനം ഭിന്നകടേന ദന്തിനാ; ഘനാഘനേന അനിലതുല്യരംഹസാ
    അതീവ ചുക്ഷോഭയിഷുർ ജനാർദനം; ധനഞ്ജയം ചാഭിജഘാന തോമരൈഃ
13 അഥാസ്യ ബാഹൂ ദ്വിപഹസ്തസംനിഭൗ; ശിരശ് ച പൂർണേന്ദുനിഭാനനം ത്രിഭിഃ
    ക്ഷുരൈഃ പ്രചിച്ഛേദ സഹൈവ പാണ്ഡവസ്; തതോ ദ്വിപം ബാണശതൈഃ സമാർദയത്
14 സ പാർഥ ബാണൈസ് തപനീയഭൂഷണൈഃ; സമാരുചത് കാഞ്ചനവർമ ഭൃദ് ദ്വിപഃ
    തഥാ ചകാശേ നിശി പർവതോ യഥാ; ദവാഗ്നിനാ പ്രജ്വലിതൗഷധി ദ്രുമഃ
15 സ വേദനാർതോ ഽംബുദനിസ്വനോ നദംശ്; ചലൻ ഭ്രമൻ പ്രസ്ഖലിതോ ഽഽതുരോ ദ്രവൻ
    പപാത രുഗ്ണഃ സനിയന്തൃകസ് തഥാ; യഥാ ഗിരിർ വജ്രനിപാത ചൂർണിതഃ
16 ഹിമാവദാതേന സുവർണമാലിനാ; ഹിമാദ്രികൂടപ്രതിമേന ദന്തിനാ
    ഹതേ രണേ ഭ്രാതരി ദണ്ഡ ആവ്രജജ്; ജിഘാംസുർ ഇന്ദ്രാവരജം ധനഞ്ജയം
17 സ തോമരൈർ അർകകരപ്രഭൈസ് ത്രിഭിർ; ജനാർദനം പഞ്ചഭിർ ഏവ ചാർജുനം
    സമർപയിത്വാ വിനനാദ ചാർദര്യസ്; തതോ ഽസ്യ ബാഹൂ വിചകർത പാണ്ഡവഃ
18 ക്ഷുര പ്രകൃത്തൗ സുഭൃശം സ തോമരൗ; ച്യുതാംഗദൗ ചന്ദനരൂഷിതൗ ഭുജൗ
    ഗജാത് പതന്തൗ യുഗപദ് വിരേജതുർ; യഥാദ്രിശൃംഗാത് പതിതൗ മഹോരഗൗ
19 അഥാർധചന്ദ്രേണ ഹൃതം കിരീടിനാ; പപാത ദണ്ഡസ്യ ശിരഃ ക്ഷിതിം ദ്വിപാത്
    തച് ഛോണിതാഭം നിപതദ് വിരേജേ; ദിവാകരോ ഽസ്താദ് ഇവ പശ്ചിമാം ദിശം
20 അഥ ദ്വിപം ശ്വേതനഗാഗ്ര സംനിഭം; ദിവാകരാംശു പ്രതിമൈഃ ശരോത്തമൈഃ
    ബിഭേദ പാർതഃ സ പപാത നാനദൻ; ഹിമാദ്രികൂടഃ കുലിശാഹതോ യഥാ
21 തതോ ഽപരേ തത്പ് പ്രതിമാ ജഗോത്തമാ; ജിഗീഷവഃ സംയതി സവ്യസാചിനം
    തഥാ കൃതാസ് തേന യഥൈവ തൗ ദ്വിപൗ; തതഃ പ്രഭഗ്നം സുമഹദ് രിപോർ ബലം
22 ഗജാ രഥാശ്വാഃ പുരുഷാശ് ച സംഘശഃ; പരസ്പരഘ്നാഃ പരിപേതുർ ആഹവേ
    പരസ്പരപ്രസ്ഖലിതാഃ സമാഹതാ; ഭൃശം ച തത് തത് കുലഭാഷിണോ ഹതാഃ
23 അഥാർജുനം സ്വേ പരിവാര്യ സൈനികാഃ; പുരന്ദരം ദേവഗണാ ഇവാബ്രുവൻ
    അഭൈഷ്മ യസ്മാൻ മരണാദ് ഇവ പ്രജാഃ; സ വീര ദിഷ്ട്യാ നിഹതസ് ത്വയാ രിപുഃ
24 ന ചേത് പരിത്രാസ്യ ഇമാഞ് ജനാൻ ഭയാദ്; ദ്വിഷദ്ഭിർ ഏവം ബലിഭിഃ പ്രപീഡിതാൻ
    തഥാഭവിഷ്യദ് ദ്വിഷതാം പ്രമോദനം; യഥാ ഹതേഷ്വ് ഏഷ്വ് ഇഹ നോ ഽരിഷു ത്വയാ
25 ഇതീവ ഭൂയശ് ച സുഹൃദ്ഭിർ ഈരിതാ; നിശമ്യ വാചഃ സുമനാസ് തതോ ഽർജുനഃ
    യഥാനുരൂപം പ്രതിപൂജ്യ തം ജനം; ജഗാമ സംശപ്തക സംഘഹാ പുനഃ