Jump to content

മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം72

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം72

1 [ഭീമ]
     യഥാ യഥൈവ ശാന്തിഃ സ്യാത് കുരൂണാം മധുസൂദന
     തഥാ തഥൈവ ഭാഷേഥാ മാ സ്മ യുദ്ധേന ഭീഷയേഃ
 2 അമർഷീ നിത്യസംരബ്ധഃ ശ്രേയോ ദ്വേഷീ മഹാമനാഃ
     നോഗ്രം ദുര്യോധനോ വാച്യഃ സാമ്നൈവൈനം സമാചരേഃ
 3 പ്രകൃത്യാ പാപസത്ത്വശ് ച തുല്യചേതാശ് ച ദസ്യുഭിഃ
     ഐശ്വര്യമദമത്തശ് ച കൃതവൈരശ് ച പാണ്ഡവൈഃ
 4 അദീർഘദർശീ നിഷ്ഠൂരീ ക്ഷേപ്താ ക്രൂരപരാക്രമഃ
     ദീർഘമന്യുർ അനേയശ് ച പാപാത്മാ നികൃതിപ്രിയഃ
 5 മ്രിയേതാപി ന ഭജ്യേത നൈവ ജഹ്യാത് സ്വകം മതം
     താദൃശേന ശമം കൃഷ്ണ മയേ പരമദുഷ്കരം
 6 സുഹൃദാം അപ്യ് അവാചീനസ് ത്യക്തധർമഃ പ്രിയാനൃതഃ
     പ്രതിഹന്ത്യ് ഏവ സുഹൃദാം വാചശ് ചൈവ മനാംസി ച
 7 സ മന്യുവശം ആപന്നഃ സ്വഭാവം ദുഷ്ടം ആസ്ഥിതഃ
     സ്വഭാവാത് പാപം അന്വേതി തൃണൈസ് തുന്ന ഇവോരഗഃ
 8 ദുര്യോധനോ ഹി യത് സേനഃ സർവഥാ വിദിതസ് തവ
     യച് ഛീലോ യത് സ്വഭാവശ് ച യദ് ബലോ യത് പരാക്രമഃ
 9 പുരാ പ്രസന്നാഃ കുരവഃ സഹ പുത്രാസ് തഥാ വയം
     ഇന്ദ്ര ജ്യേഷ്ഠാ ഇവാഭൂമ മോദമാനാഃ സ ബാന്ധവാഃ
 10 ദുര്യോധനസ്യ ക്രോധേന ഭാരതാ മധുസൂദന
    ധക്ഷ്യന്തേ ശിശിരാപായേ വനാനീവ ഹുതാശനൈഃ
11 അഷ്ടാദശേമേ രാജാനഃ പ്രഖ്യാതാ മധുസൂദന
    യേ സമുച്ചിച്ഛിദുർ ജ്ഞാതീൻ സുഹൃദശ് ച സ ബാന്ധവാൻ
12 അസുരാണാം സമൃദ്ധാനാം ജ്വലതാം ഇവ തേജസാ
    പര്യായ കാലേ ധർമസ്യ പ്രാപ്തേ ബലിർ അജായത
13 ഹൈഹയാനാം ഉദാവർതോ നീപാനാം ജനമേജയഃ
    ബഹുലസ് താലജംഘാനാം കൃമീണാം ഉദ്ധതോ വസുഃ
14 അജ ബിന്ദുഃ സുവീരാണാം സുരാഷ്ട്രാണാം കുശർദ്ധികഃ
    അർകജശ് ച ബലീഹാനാം ചീനാനാം ധൗതമൂലകഃ
15 ഹയഗ്രീവോ വിദേഹാനാം വരപ്രശ് ച മഹൗജസാം
    ബാഹുഃ സുന്ദര വേഗാനാം ദീപ്താക്ഷാണാം പുരൂരവാഃ
16 സഹജശ് ചേദിമത്സ്യാനാം പ്രചേതാനാം ബൃഹദ്ബലഃ
    ധാരണശ് ചേന്ദ്ര വത്സാനാം മുകുടാനാം വിഗാഹനഃ
17 ശമശ് ച നന്ദിവേഗാനാം ഇത്യ് ഏതേ കുലപാംസനാഃ
    യുഗാന്തേ കൃഷ്ണ സംഭൂതാഃ കുലേഷു പുരുഷാധമാഃ
18 അപ്യ് അയം നഃ കുരൂണാം സ്യാദ് യുഗാന്തേ കാലസംഭൃതഃ
    ദുര്യോധനഃ കുലാംഗാരോ ജഘന്യഃ പാപപൂരുഷഃ
19 തസ്മാൻ മൃദു ശനൈർ ഏനം ബ്രൂയാ ധർമാർഥസംഹിതം
    കാമാനുബന്ധ ബഹുലം നോഗ്രം ഉഗ്രപരാക്രമം
20 അപി ദുര്യോധനം കൃഷ്ണ സർവേ വയം അധശ് ചരാഃ
    നീചൈർ ഭൂത്വാനുയാസ്യാമോ മാ സ്മ നോ ഭരതാ നശൻ
21 അപ്യ് ഉദാസീനവൃത്തിഃ സ്യാദ് യഥാ നഃ കുരുഭിഃ സഹ
    വാസുദേവ തഥാ കാര്യം ന കുരൂൻ അനയഃ സ്പൃശേത്
22 വാച്യഃ പിതാമഹോ വൃദ്ധോ യേ ച കൃഷ്ണ സഭാസദഃ
    ഭ്രാതൄണാം അസ്തു സൗഭ്രാത്രം ധാർതരാഷ്ട്രഃ പ്രശാമ്യതാം
23 അഹം ഏതദ് ബ്രവീമ്യ് ഏവം രാജാ ചൈവ പ്രശംസതി
    അർജുനോ നൈവ യുദ്ധാർഥീ ഭൂയസീ ഹി ദയാർജുനേ