മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം41

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം41

1 [ധൃ]
     അനുക്തം യദി തേ കിം ചിദ് വാചാ വിദുര വിദ്യതേ
     തൻ മേ ശുശ്രൂഷവേ ബ്രൂഹി വിചിത്രാണി ഹി ഭാഷസേ
 2 ധൃതരാഷ്ട്ര കുമാരോ വൈ യഃ പുരാണഃ സനാതനഃ
     സനത്സുജാതഃ പ്രോവാച മൃത്യുർ നാസ്തീതി ഭാരത
 3 സ തേ ഗുഹ്യാൻ പ്രകാശാംശ് ച സർവാൻ ഹൃദയസംശ്രയാൻ
     പ്രവക്ഷ്യതി മഹാരാജ സർവബുദ്ധിമതാം വരഃ
 4 കിം ത്വം ന വേദ തദ് ഭൂയോ യൻ മേ ബ്രൂയാത് സനാതനഃ
     ത്വം ഏവ വിദുര ബ്രൂഹി പ്രജ്ഞാ ശേഷോ ഽസ്തി ചേത് തവ
 5 ശൂദ്രയോനാവ് അഹം ജാതോ നാതോ ഽന്യദ് വക്തും ഉത്സഹേ
     കുമാരസ്യ തു യാ ബുദ്ധിർ വേദ താം ശാശ്വതീം അഹം
 6 ബ്രാഹ്മീം ഹി യോനിം ആപന്നഃ സുഗുഹ്യം അപി യോ വദേത്
     ന തേന ഗർഹ്യോ ദേവാനാം തസ്മാദ് ഏതദ് ബ്രവീമി തേ
 7 ബ്രവീഹി വിദുര ത്വം മേ പുരാണം തം സനാതനം
     കഥം ഏതേന ദേഹേന സ്യാദ് ഇഹൈവ സമാഗമഃ
 8 ചിന്തയാം ആസ വിദുരസ് തം ഋഷിം സംശിതവ്രതം
     സ ച തച് ചിന്തിതം ജ്ഞാത്വാ ദർശയാം ആസ ഭാരത
 9 സ ചൈനം പ്രതിജഗ്രാഹ വിധിദൃഷ്ടേന കർമണാ
     സുഖോപവിഷ്ടം വിശ്രാന്തം അഥൈനം വിദുരോ ഽബ്രവീത്
 10 ഭഗവൻ സംശയഃ കശ് ചിദ് ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ മാനസേ
    യോ ന ശക്യോ മയാ വക്തും തം അസ്മൈ വക്തും അർഹസി
    യം ശ്രുത്വായം മനുഷ്യേന്ദ്രഃ സുഖദുഃഖാതിഗോ ഭവേത്
11 ലാഭാലാഭൗ പ്രിയ ദ്വേഷ്യൗ യഥൈനം ന ജരാന്തകൗ
    വിഷഹേരൻ ഭയാമർഷൗ ക്ഷുത്പിപാസേ മദോദ്ഭവൗ
    അരതിശ് ചൈവ തന്ദ്രീ ച കാമക്രോധൗ ക്ഷയോദയൗ