മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം4

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം4

1 [ദ്രുപദ]
     ഏവം ഏതൻ മഹാബാഹോ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
     ന ഹി ദുര്യോധനോ രാജ്യം മധുരേണ പ്രദാസ്യതി
 2 അനുവർത്സ്യതി തം ചാപി ധൃതരാഷ്ട്രഃ സുതപ്രിയഃ
     ഭീഷ്മദ്രോണൗ ച കാർപണ്യാൻ മൗർഖ്യാദ് രാധേയ സൗബലൗ
 3 ബലദേവസ്യ വാക്യം തു മമ ജ്ഞാനേ ന യുജ്യതേ
     ഏതദ് ധി പുരുഷേണാഗ്രേ കാര്യം സുനയം ഇച്ഛതാ
 4 ന തു വാച്യോ മൃദു വചോ ധാർതരാഷ്ട്രഃ കഥം ചന
     ന ഹി മാർദവസാധ്യോ ഽസൗ പാപബുദ്ധിർ മതോ മമ
 5 ഗർദഭേ മാർദവം കുര്യാദ് ഗോഷു തീക്ഷ്ണം സമാചരേത്
     മൃദു ദുര്യോധനേ വാക്യം യോ ബ്രൂയാത് പാപചേതസി
 6 മൃദു വൈ മന്യതേ പാപോ ഭാഷ്യ മാണം അശക്തിജം
     ജിതം അർഥം വിജാനീയാദ് അബുധോ മാർദവേ സതി
 7 ഏതച് ചൈവ കരിഷ്യാമോ യത്നശ് ച ക്രിയതാം ഇഹ
     പ്രസ്ഥാപയാമ മിത്രേഭ്യോ ബലാന്യ് ഉദ്യോജയന്തു നഃ
 8 ശല്യസ്യ ധൃഷ്ടകേതോശ് ച ജയത്സേനസ്യ ചാഭിഭോഃ
     കേകയാനാം ച സർവേഷാം ദൂതാ ഗച്ഛന്തു ശീഘ്രഗാഃ
 9 സ തു ദുര്യോധനോ നൂനം പ്രേഷയിഷ്യതി സർവശഃ
     പൂർവാഭിപന്നാഃ സന്തശ് ച ഭജന്തേ പൂർവചോദകം
 10 തത് ത്വരധ്വം നരേന്ദ്രാണാം പൂർവം ഏവ പ്രചോദനേ
    മഹദ് ധി കാര്യം വോഢവ്യം ഇതി മേ വർതതേ മതിഃ
11 ശല്യസ്യ പ്രേഷ്യതാം ശീഘ്രം യേ ച തസ്യാനുഗാ നൃപാഃ
    ഭഗദത്തായ രാജ്ഞേ ച പൂർവസാഗരവാസിനേ
12 അമിതൗജസേ തഥോഗ്രായ ഹാർദിക്യായാഹുകായ ച
    ദീർഘപ്രജ്ഞായ മല്ലായ രോചമാനായ ചാഭിഭോ
13 ആനീയതാം ബൃഹന്തശ് ച സേനാ ബിന്ദുശ് ച പാർഥിവഃ
    പാപജിത് പ്രതിവിന്ധ്യശ് ച ചിത്രവർമാ സുവാസ്തുകഃ
14 ബാഹ്ലീകോ മുഞ്ജ കേശശ് ച ചൈദ്യാധിപതിർ ഏവ ച
    സുപാർശ്വശ് ച സുബാഹുശ് ച പൗരവശ് ച മഹാരഥഃ
15 ശകാനാം പഹ്ലവാനാം ച ദരദാനാം ച യേ നൃപാഃ
    കാംബോജാ ഋഷികാ യേ ച പശ്ചിമാനൂപകാശ് ച യേ
16 ജയസേനശ് ച കാശ്യശ് ച തഥാ പഞ്ചനദാ നൃപാഃ
    ക്രാഥ പുത്രശ് ച ദുർധർഷഃ പാർവതീയാശ് ച യേ നൃപാഃ
17 ജാനകിശ് ച സുശർമാ ച മണിമാൻ പൗതിമത്സ്യകഃ
    പാംസുരാഷ്ട്രാധിപശ് ചൈവ ധൃഷ്ടകേതുശ് ച വീര്യവാൻ
18 ഔഡ്രശ് ച ദണ്ഡധാരശ് ച ബൃഹത്സേനശ് ച വീര്യവാൻ
    അപരാജിതോ നിഷാദശ് ച ശ്രേണിമാൻ വസുമാൻ അപി
19 ബൃഹദ്ബലോ മഹൗജാശ് ച ബാഹുഃ പരപുരഞ്ജയഃ
    സമുദ്രസേനോ രാജാ ച സഹ പുത്രേണ വീര്യവാൻ
20 അദാരിശ് ച നദീജശ് ച കർണ വൃഷ്ടശ് ച പാർഥിവഃ
    സമർഥശ് ച സുവീരശ് ച മാർജാരഃ കന്യകസ് തഥാ
21 മഹാവീരശ് ച കദ്രുശ് ച നികരസ് തുമുലഃ ക്രഥഃ
    നീലശ് ച വീരധർമാ ച ഭൂമിപാലശ് ച വീര്യവാൻ
22 ദുർജയോ ദന്തവക്ത്രശ് ച രുക്മീ ച ജനമേജയഃ
    ആഷാഢോ വായുവേഗശ് ച പൂർവപാലീ ച പാർഥിവഃ
23 ഭൂരി തേജാ ദേവകശ് ച ഏകലവ്യസ്യ ചാത്മജഃ
    കാരൂഷകാശ് ച രാജാനഃ ക്ഷേമധൂർതിശ് ച വീര്യവാൻ
24 ഉദ്ഭവഃ ക്ഷേമകശ് ചൈവ വാടധാനശ് ച പാർഥിവഃ
    ശ്രുതായുശ് ച ദൃഢായുശ് ച ശാല്വ പുത്രശ് ച വീര്യവാൻ
25 കുമാരശ് ച കലിംഗാനാം ഈശ്വരോ യുദ്ധദുർമദഃ
    ഏതേഷാം പ്രേഷ്യതാം ശീഘ്രം ഏതദ് ധി മമ രോചതേ
26 അയം ച ബ്രാഹ്മണഃ ശീഘ്രം മമ രാജൻ പുരോഹിതഃ
    പ്രേഷ്യതാം ധൃതരാഷ്ട്രായ വാക്യം അസ്മിൻ സമർപ്യതാം
27 യഥാ ദുര്യോധനോ വാച്യോ യഥാ ശാന്തനവോ നൃപഃ
    ധൃതരാഷ്ട്രോ യഥാ വാച്യോ ദ്രോണശ് ച വിദുഷാം വരഃ