മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം196

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം196

1 വൈശമ്പായന ഉവാച
     തതഃ പ്രഭാതേ വിമലേ ധാർതരാഷ്ട്രേണ ചോദിതാഃ
     ദുര്യോധനേന രാജാനഃ പ്രയയുഃ പാണ്ഡവാൻ പ്രതി
 2 ആപ്ലാവ്യ ശുചയഃ സർവേ സ്രഗ്വിണഃ ശുക്ലവാസസഃ
     ഗൃഹീതശസ്ത്രാ ധ്വജിനഃ സ്വസ്തി വാച്യ ഹുതാഗ്നയഃ
 3 സർവേ വേദവിദഃ ശൂരാഃ സർവേ സുചരിതവ്രതാഃ
     സർവേ കർമകൃതശ് ചൈവ സർവേ ചാഹവലക്ഷണാഃ
 4 ആഹവേഷു പരാംൽ ലോകാഞ് ജിഗീഷന്തോ മഹാബലാഃ
     ഏകാഗ്രമനസഃ സർവേ ശ്രദ്ദധാനാഃ പരസ്യ ച
 5 വിന്ദാനുവിന്ദാവ് ആവന്ത്യൗ കേകയാ ബാഹ്ലികൈഃ സഹ
     പ്രയയുഃ സർവ ഏവൈതേ ഭാരദ്വാജപുരോഗമാഃ
 6 അശ്വത്ഥാമാ ശാന്തനവഃ സൈന്ധവോ ഽഥ ജയദ്രഥഃ
     ദാക്ഷിണാത്യാഃ പ്രതീച്യാശ് ച പാർവതീയാശ് ച യേ രഥാഃ
 7 ഗാന്ധാരരാജഃ ശകുനിഃ പ്രാച്യോദീച്യാശ് ച സർവശഃ
     ശകാഃ കിരാതാ യവനാഃ ശിബയോ ഽഥ വസാതയഃ
 8 സ്വൈഃ സ്വൈർ അനീകൈഃ സഹിതാഃ പരിവാര്യ മഹാരഥം
     ഏതേ മഹാരഥാഃ സർവേ ദ്വിതീയേ നിര്യയുർ ബലേ
 9 കൃതവർമാ സഹാനീകസ് ത്രിഗർതാശ് ച മഹാബലാഃ
     ദുര്യോധനശ് ച നൃപതിർ ഭ്രാതൃഭിഃ പരിവാരിതഃ
 10 ശലോ ഭൂരിശ്രവാഃ ശല്യഃ കൗസല്യോ ഽഥ ബൃഹദ്ബലഃ
    ഏതേ പശ്ചാദ് അവർതന്ത ധാർതരാഷ്ട്രപുരോഗമാഃ
11 തേ സമേന പഥാ യാത്വാ യോത്സ്യമാനാ മഹാരഥാഃ
    കുരുക്ഷേത്രസ്യ പശ്ചാർധേ വ്യവതിഷ്ഠന്ത ദംശിതാഃ
12 ദുര്യോധനസ് തു ശിബിരം കാരയാം ആസ ഭാരത
    യഥൈവ ഹാസ്തിനപുരം ദ്വിതീയം സമലങ്കൃതം
13 ന വിശേഷം വിജാനന്തി പുരസ്യ ശിബിരസ്യ വാ
    കുശലാ അപി രാജേന്ദ്ര നരാ നഗരവാസിനഃ
14 താദൃശന്യ് ഏവ ദുർഗാണി രാജ്ഞാം അപി മഹീപതിഃ
    കാരയാം ആസ കൗരവ്യഃ ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
15 പഞ്ചയോജനം ഉത്സൃജ്യ മണ്ഡലം തദ് രണാജിരം
    സേനാനിവേശാസ് തേ രാജന്ന് ആവിശഞ് ശതസംഘശഃ
16 തത്ര തേ പൃഥിവീപാലാ യഥോത്സാഹം യഥാബലം
    വിവിശുഃ ശിബിരാണ്യ് ആശു ദ്രവ്യവന്തി സഹസ്രശഃ
17 തേഷാം ദുര്യോധനോ രാജാ സസൈന്യാനാം മഹാത്മനാം
    വ്യാദിദേശ സബാഹ്യാനാം ഭക്ഷ്യഭോജ്യം അനുത്തമം
18 സഗജാശ്വമനുഷ്യാണാം യേ ച ശിൽപോപജീവിനഃ
    യേ ചാന്യേ ഽനുഗതാസ് തത്ര സൂതമാഗധബന്ദിനഃ
19 വണിജോ ഗണികാ വാരാ യേ ചൈവ പ്രേക്ഷകാ ജനാഃ
    സർവാംസ് താൻ കൗരവോ രാജാ വിധിവത് പ്രത്യവൈക്ഷത