മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം172

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം172

1 ഭീഷ്മ ഉവാച
     തതോ ഽഹം സമനുജ്ഞാപ്യ കാലീം സത്യവതീം തദാ
     മന്ത്രിണശ് ച ദ്വിജാംശ് ചൈവ തഥൈവ ച പുരോഹിതാൻ
     സമനുജ്ഞാസിഷം കന്യാം ജ്യേഷ്ഠാം അംബാം നരാധിപ
 2 അനുജ്ഞാതാ യയൗ സാ തു കന്യാ ശാല്വപതേഃ പുരം
     വൃദ്ധൈർ ദ്വിജാതിഭിർ ഗുപ്താ ധാത്ര്യാ ചാനുഗതാ തദാ
     അതീത്യ ച തം അധ്വാനം ആസസാദ നരാധിപം
 3 സാ തം ആസാദ്യ രാജാനം ശാല്വം വചനം അബ്രവീത്
     ആഗതാഹം മഹാബാഹോ ത്വാം ഉദ്ദിശ്യ മഹാദ്യുതേ
 4 താം അബ്രവീച് ഛാല്വപതിഃ സ്മയന്ന് ഇവ വിശാം പതേ
     ത്വയാന്യപൂർവയാ നാഹം ഭാര്യാർഥീ വരവർണിനി
 5 ഗച്ഛ ഭദ്രേ പുനസ് തത്ര സകാശം ഭാരതസ്യ വൈ
     നാഹം ഇച്ഛാമി ഭീഷ്മേണ ഗൃഹീതാം ത്വാം പ്രസഹ്യ വൈ
 6 ത്വം ഹി നിർജിത്യ ഭീഷ്മേണ നീതാ പ്രീതിമതീ തദാ
     പരാമൃശ്യ മഹായുദ്ധേ നിർജിത്യ പൃഥിവീപതീൻ
     നാഹം ത്വയ്യ് അന്യപൂർവായാം ഭാര്യാർഥീ വരവർണിനി
 7 കഥം അസ്മദ്വിധോ രാജാ പരപൂർവാം പ്രവേശയേത്
     നാരീം വിദിതവിജ്ഞാനഃ പരേഷാം ധർമം ആദിശൻ
     യഥേഷ്ടം ഗമ്യതാം ഭദ്രേ മാ തേ കാലോ ഽത്യഗാദ് അയം
 8 അംബാ തം അബ്രവീദ് രാജന്ന് അനംഗശരപീഡിതാ
     മൈവം വദ മഹീപാല നൈതദ് ഏവം കഥം ചന
 9 നാസ്മി പ്രീതിമതീ നീതാ ഭീഷ്മേണാമിത്രകർശന
     ബലാൻ നീതാസ്മി രുദതീ വിദ്രാവ്യ പൃഥിവീപതീൻ
 10 ഭജസ്വ മാം ശാല്വപതേ ഭക്താം ബാലാം അനാഗസം
    ഭക്താനാം ഹി പരിത്യാഗോ ന ധർമേഷു പ്രശസ്യതേ
11 സാഹം ആമന്ത്ര്യ ഗാംഗേയം സമരേഷ്വ് അനിവർതിനം
    അനുജ്ഞാതാ ച തേനൈവ തവൈവ ഗൃഹം ആഗതാ
12 ന സ ഭീഷ്മോ മഹാബാഹുർ മാം ഇച്ഛതി വിശാം പതേ
    ഭ്രാതൃഹേതോഃ സമാരംഭോ ഭീഷ്മസ്യേതി ശ്രുതം മയാ
13 ഭഗിന്യൗ മമ യേ നീതേ അംബികാംബാലികേ നൃപ
    പ്രാദാദ് വിചിത്രവീര്യായ ഗാംഗേയോ ഹി യവീയസേ
14 യഥാ ശാല്വപതേ നാന്യം നരം ധ്യാമി കഥം ചന
    ത്വാം ഋതേ പുരുഷവ്യാഘ്ര തഥാ മൂർധാനം ആലഭേ
15 ന ചാന്യപൂർവാ രാജേന്ദ്ര ത്വാം അഹം സമുപസ്ഥിതാ
    സത്യം ബ്രവീമി ശാല്വൈതത് സത്യേനാത്മാനം ആലഭേ
16 ഭജസ്വ മാം വിശാലാക്ഷ സ്വയം കന്യാം ഉപസ്ഥിതാം
    അനന്യപൂർവാം രാജേന്ദ്ര ത്വത്പ്രസാദാഭികാങ്ക്ഷിണീം
17 താം ഏവം ഭാഷമാണാം തു ശാല്വഃ കാശിപതേഃ സുതാം
    അത്യജദ് ഭരതശ്രേഷ്ഠ ത്വചം ജീർണാം ഇവോരഗഃ
18 ഏവം ബഹുവിധൈർ വാക്യൈർ യാച്യമാനസ് തയാനഘ
    നാശ്രദ്ദധച് ഛാല്വപതിഃ കന്യായാ ഭരതർഷഭ
19 തതഃ സാ മന്യുനാവിഷ്ടാ ജ്യേഷ്ഠാ കാശിപതേഃ സുതാ
    അബ്രവീത് സാശ്രുനയനാ ബാഷ്പവിഹ്വലയാ ഗിരാ
20 ത്വയാ ത്യക്താ ഗമിഷ്യാമി യത്ര യത്ര വിശാം പതേ
    തത്ര മേ സന്തു ഗതയഃ സന്തഃ സത്യം യഥാബ്രുവം
21 ഏവം സംഭാഷമാണാം തു നൃശംസഃ ശാല്വരാട് തദാ
    പര്യത്യജത കൗരവ്യ കരുണം പരിദേവതീം
22 ഗച്ഛ ഗച്ഛേതി താം ശാല്വഃ പുനഃ പുനർ അഭാഷത
    ബിഭേമി ഭീഷ്മാത് സുശ്രോണി തം ച ഭീഷ്മപരിഗ്രഹഃ
23 ഏവം ഉക്താ തു സാ തേന ശാല്വേനാദീർഘദർശിനാ
    നിശ്ചക്രാമ പുരാദ് ദീനാ രുദതീ കുരരീ യഥാ