മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം35

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം35

1 [വൈ]
     തഥാ സമുപവിഷ്ടേഷു പാണ്ഡവേഷു മഹാത്മസു
     വ്യാസഃ സത്യവതീ പുത്രഃ പ്രോവാചാമന്ത്ര്യ പാർഥിവം
 2 ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാബാഹോ കച് ചിത് തേ വർധതേ തപഃ
     കച് ചിൻ മനസ് തേ പ്രീണാനി വനവാസേ നരാധിപ
 3 കച്ചിദ് ധൃദി ന തേ ശോകോ രാജാൻ പുത്ര വിനാശജഃ
     കച്ച് ചിജ് ജ്ഞാനാനി സർവാണി പ്രസന്നാനി തവാനഘ
 4 കച് ചിദ് ബുദ്ധിം ദൃഢാം കൃത്വാ ചരസ്യാരണ്യകം വിധിം
     കച്ച് ചിദ് വധൂശ് ച ഗാന്ധാരീ ന ശോകേനാഭിഭൂയതേ
 5 മഹാപ്രജ്ഞാ ബുദ്ധിമതീ ദേവീ ധർമാർഥദർശിനീ
     ആഗമാപായ തത്ത്വജ്ഞാ കച് ചിദ് ഏഷാ ന ശോചതി
 6 കച് ചിത് കുന്തീ ച രാജംസ് ത്വാം ശുശ്രൂഷുർ അനഹങ്കൃതാ
     യാ പരിത്യജ്യ രാജ്യം സ്വം ഗുരുശുശ്രൂഷണേ രതാ
 7 കച് ചിദ് ധർമസുതോ രാജാ ത്വയാ പ്രീത്യാഭിനന്ദിതഃ
     ഭീമാർജുനയമാശ് ചൈവ കച് ചിദ് ഏതേ ഽപി സാന്ത്വിതാഃ
 8 കച് ചിൻ നന്ദസി ദൃഷ്ട്വൈതാൻ കച് ചിത് തേ നിർമലം മനഃ
     കച് ചിദ് വിശുദ്ധഭാവോ ഽസി ജാതജ്ഞാനോ നരാധിപ
 9 ഏതദ് ധി ത്രിതയം ശ്രേഷ്ഠം സർവഭൂതേഷു ഭാരത
     നിർവൈരതാ മഹാരാജ സത്യം അദ്രോഹ ഏവ ച
 10 കച് ചിത് തേ നാനുതാപോ ഽസ്തി വനവാസേന ഭാരത
    സ്വദതേ വന്യം അന്നം വാ മുനിവാസാംസി വാ വിഭോ
11 വിദിതം ചാപി മേ രാജൻ വിദുരസ്യ മഹാത്മനഃ
    ഗമനം വിധിനാ യേന ധർമസ്യ സുമഹാത്മനഃ
12 മാണ്ഡവ്യ ശാപാദ് ധി സ വൈ ധർമോ വിദുരതാം ഗതഃ
    മഹാബുദ്ധിർ മഹായോഗീ മഹാത്മാ സുമഹാമനാഃ
13 ബൃഹസ്പതിർ വാ ദേവേഷു ശുക്രോ വാപ്യ് അസുരേഷു യഃ
    ന തഥാ ബുദ്ധിസമ്പന്നോ യഥാ സ പുരുഷർഷഭഃ
14 തപോബലവ്യയം കൃത്വാ സുമഹച് ചിരസംഭൃതം
    മാണ്ഡവ്യേനർഷിണാ ധർമോ ഹ്യ് അഭിഭൂതഃ സനാതനഃ
15 നിയോഗാദ് ബ്രഹ്മണഃ പൂർവം മയാ സ്വേന ബലേന ച
    വൈചിത്ര വീര്യകേ ക്ഷേത്രേ ജാതഃ സ സുമഹാമതിഃ
16 ഭ്രാതാ തവ മഹാരാജ ദേവദേവഃ സനാതനഃ
    ധാരണാച് ഛ്രേയസോ ധ്യാനാദ് യം ധർമം കവയോ വിദുഃ
17 സത്യേന സംവർധയതി ദമേന നിയമേന ച
    അഹിംസയാ ച ദാനേന തപസാ ച സനാതനഃ
18 യേന യോഗബലാജ് ജാതഃ കുരുരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    ധർമ ഇത്യ് ഏഷ നൃപതേ പ്രാജ്ഞേനാമിത ബുദ്ധിനാ
19 യഥാ ഹ്യ് അഗ്നിർ യഥാ വായുർ യഥാപഃ പൃഥിവീ യഥാ
    യഥാകാശം തഥാ ധർമ ഇഹ ചാമുത്ര ച സ്ഥിതഃ
20 സർവഗശ് ചൈവ കൗരവ്യ സർവം വ്യാപ്യ ചരാചരം
    ദൃശ്യതേ ദേവദേവഃ സ സിദ്ധൈർ നിർദഗ്ധകിൽബിഷൈഃ
21 യോ ഹി ധർമഃ സ വിദുരോ വിദുരോ യഃ സ പാണ്ഡവഃ
    സ ഏഷ രാജൻ വശ്യസ് തേ പാണ്ഡവഃ പ്രേഷ്യവത് സ്ഥിതഃ
22 പ്രവിഷ്ടഃ സ സ്വം ആത്മാനം ഭ്രാതാ തേ ബുദ്ധിസത്തമഃ
    ദിഷ്ട്യാ മഹാത്മാ കൗന്തേയം മഹായോഗബലാന്വിതഃ
23 ത്വാം ചാപി ശ്രേയസാ യോക്ഷ്യേ നചിരാദ് ഭരതർഷഭ
    സംശയച് ഛേദനാർഥം ഹി പ്രാപ്തം മാം വിദ്ധി പുത്രക
24 ന കൃതം യത് പുരാ കൈശ് ചിത് കർമ ലോകേ മഹർഷിഭിഃ
    ആശ്ചര്യഭൂതം തപസഃ ഫലം സന്ദർശയാമി വഃ
25 കിം ഇച്ഛസി മഹീപാല മത്തഃ പ്രാപ്തും അമാനുഷം
    ദ്രഷ്ടും സ്പ്രഷ്ടും അഥ ശ്രോതും വദ കർതാസ്മി തത് തഥാ