മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം32

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം32

1 [വൈ]
     സ തൈഃ സഹ നരവ്യാഘ്രൈർ ഭ്രാതൃഭിർ ഭരതർഷഭ
     രാജാ രുചിരപദ്മാക്ഷൈർ ആസാം ചക്രേ തദാശ്രമേ
 2 താപസൈശ് ച മഹാഭാഗൈർ നാനാദേശസമാഗതൈഃ
     ദ്രഷ്ടും കുരുപതേഃ പുത്രാൻ പാണ്ഡവാൻ പൃഥുവക്ഷസഃ
 3 തേ ഽബ്രുവഞ് ജ്ഞാതും ഇച്ഛാമഃ കതമോ ഽത്ര യുധിഷ്ഠിരഃ
     ഭിമാർജുന യമാശ് ചൈവ ദ്രൗപദീ ച യശസ്വിനീ
 4 താൻ ആചഖ്യൗ തദാ സൂതഃ സർവാൻ നാമാഭിനാമതഃ
     സഞ്ജയോ ദ്രൗപദീം ചൈവ സർവാശ് ചാന്യാഃ കുരു സ്ത്രിയഃ
 5 യ ഏഷ ജാംബൂനദശുദ്ധ ഗൗര; തനുർ മഹാസിംഹ ഇവ പ്രവൃദ്ധഃ
     പ്രചണ്ഡ ഘോണഃ പൃഥു ദീർഘനേത്രസ്; താമ്രായതാസ്യഃ കുരുരാജ ഏഷഃ
 6 അയം പുനർ മത്തഗജേന്ദ്ര ഗാമീ; പ്രതപ്തചാമീകരശുദ്ധഗൗരഃ
     പൃഥ്വ് ആയതാംസഃ പൃഥു ദീർഘബാഹുർ; വൃകോദരഃ പശ്യത പശ്യതൈനം
 7 യസ് ത്വ് ഏഷ പാർശ്വേ ഽസ്യ മഹാധനുഷ്മാഞ്; ശ്യാമോ യുവാ വാരണയൂഥപാഭഃ
     സിംഹോന്നതാംസോ ഗജഖേല ഗാമീ; പദ്മായതാക്ഷോ ഽർജുന ഏഷ വീരഃ
 8 കുന്തീ സമീപേ പുരുഷോത്തമൗ തു; യമാവ് ഇമൗ വിഷ്ണുമഹേന്ദ്ര കൽപൗ
     മനുഷ്യലോകേ സകലേ സമോ ഽസ്തി; യയോർ ന രൂപേ ന ബലേ ന ശീലേ
 9 ഇയം പുനഃ പദ്മദലായതാക്ഷീ; മധ്യം വയഃ കിം ചിദ് ഇവ സ്പൃശന്തീ
     നീലോത്പലാഭാ പുരദേവതേവ; കൃഷ്ണാ സ്ഥിതാ മൂർതിമതീവ ലക്ഷ്മീഃ
 10 അസ്യാസ് തു പാർശ്വേ കനകോത്തമാഭാ; യൈഷാ പ്രഭാ മൂർതിമതീവ ഗൗരീ
    മധ്യേ സ്ഥിതൈഷാ ഭഗിനീ ദ്വിജാഗ്ര്യാ; ചക്രായുധസ്യാപ്രതിമസ്യ തസ്യ
11 ഇയം സ്വസാ രാജചമൂ പതേസ് തു; പ്രവൃദ്ധനീലോത്പല ദാമ വർണാ
    പസ്പർധ കൃഷ്ണേന നൃപഃ സദാ യോ; വൃകോദരസ്യൈഷ പരിഗ്ഗ്രഹോ ഽഗ്ര്യഃ
12 ഇയം ച രാജ്ഞോ മഗധാധിപസ്യ; സുതാ ജരാസന്ധ ഇതി ശ്രുതസ്യ
    യവീയസോ മാദ്രവതീസുതസ്യ; ഭാര്യാ മതാ ചമ്പകദാമഗൗരീ
13 ഇന്ദീവരശ്യാമ തനുഃ സ്ഥിതാ തു; യൈഷാപരാസന്ന മഹീതലേ ച
    ഭാര്യാ മതാ മാദ്രവതീസുതസ്യ; ജ്യേഷ്ഠസ്യ സേയം കമലായതാക്ഷീ
14 ഇയം തു നിഷ്ടപ്ത സുവർണഗൗരീ; രാജ്ഞോ വിരാടസ്യ സുതാ സപുത്രാ
    ഭാര്യാഭിമന്യോർ നിഹതോ രണേ യോ; ദ്രോണാദിഭിസ് തൈർ വിരഥോ രഥസ്ഥൈഃ
15 ഏതാസ് തു സീമന്ത ശിരോരുഹാ യാ; ശുക്ലോത്തരീയാ നരരാജ പത്ന്യഃ
    രാജ്ഞോ ഽസ്യ വൃദ്ധസ്യ പരം ശതാഖ്യാഃ; സ്നുഷാ വിവീരാ ഹതപുത്ര നാഥാഃ
16 ഏതാ യഥാമുഖ്യം ഉദാഹൃതാ വോ; ബ്രാഹ്മണ്യ ഭാവാദ് ഋജു ബുദ്ധിസത്ത്വാഃ
    സർവാ ഭവദ്ഭിഃ പരിപൃച്ഛ്യമാനാ; നരേന്ദ്രപത്ന്യഃ സുവിശുദ്ധസത്ത്വാഃ
17 ഏവം സ രാജാ കുരുവൃദ്ധ വര്യഃ; സമാഗതസ് തൈർ നരദേവ പുത്രൈഃ
    പപ്രച്ഛ സർവാൻ കുശലം തദാനീം; ഗതേഷു സർവേഷ്വ് അഥ താപസേഷു
18 യോധേഷു ചാപ്യ് ആശ്രമമണ്ഡലം തം; മുക്ത്വാ നിവിഷ്ടേഷു വിമുച്യ പത്രം
    സ്ത്രീ വൃദ്ധബാലേ ച സുസംനിവിഷ്ടേ; യഥാർഹതഃ കുശലം പര്യപൃച്ഛത്