മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം/അധ്യായം30

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആശ്രമവാസികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം30

1 [വൈ]
     ആജ്ഞാപയാം ആസ തതഃ സേനാം ഭരതസത്തമഃ
     അർജുന പ്രമുഖൈർ ഗുപ്താം ലോകപാലോപമൈർ നരൈഃ
 2 യോഗോ യോഗ ഇതി പ്രീത്യാ തതഃ ശബ്ദോ മഹാൻ അഭൂത്
     ക്രോശതാം സാദിനാം തത്ര യുജ്യതാം യുജ്യതാം ഇതി
 3 കേ ചിദ് യാനൈർ നരാ ജഗ്മുഃ കേ ചിദ് അശ്വൈർ മനോജവൈഃ
     രഥൈശ് ച നഗരാകാരൈഃ പ്രദീപ്തജ്വലനോപമൈഃ
 4 ഗജേന്ദ്രൈശ് ച തഥൈവാന്യേ കേ ചിദ് ഉഷ്ട്രൈർ നരാധിപ
     പദാതിനസ് തഥൈവാന്യേ നഖരപ്രാസയോധിനഃ
 5 പൗരജാനപദാശ് ചൈവ യാനൈർ ബഹുവിധൈസ് തഥാ
     അന്വയുഃ കുരുരാജാനം ധൃതരാഷ്ട്ര ദിദൃക്ഷയാ
 6 സ ചാപി രാജവചനാം ആചാര്യോ ഗൗതമഃ കൃപഃ
     സേനാം ആദായ സേനാനീ പ്രയയാവ് ആശ്രമം പ്രതി
 7 തതോ ദ്വിജൈർ വൃതഃ ശ്രീമാൻ കുരുരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
     സംസ്തൂയമാനോ ബഹുഭിഃ സൂതമാഗധബന്ദിഭിഃ
 8 പാണ്ഡുരേണാതപത്രേണ ധ്രിയമാണേന മൂർധനി
     രഥാനീകേന മഹതാ നിര്യയൗ കുരുനന്ദനഃ
 9 ഗജൈശ് ചാചലസങ്കാശൈർ ഭീമകർമാ വൃകോദരഃ
     സജ്ജയന്ത്രായുധോപേതൈഃ പ്രയയൗ മാരുതാത്മജഃ
 10 മാദ്രീപുത്രാവ് അപി തഥാ ഹയാരോഹൈഃ സുസംവൃതൗ
    ജഗ്മതുഃ പ്രീതിജനനൗ സംനദ്ധ കവചധ്വജൗ
11 അർജുനശ് ച മഹാതേജാ രഥേനാദിത്യവർചസാ
    വശീശ്വേതൈർ ഹയൈർ ദിവ്യൈർ യുക്തേനാന്വഗമൻ നൃപം
12 ദ്രൗപദീ പ്രമുഖാശ് ചാപി സ്ത്രീ സംഗ്ഘാഃ ശിബികാ ഗതാഃ
    സ്ത്ര്യധ്യക്ഷയുക്താഃ പ്രയയുർ വിസൃജന്തോ ഽമിതം വസു
13 സമൃദ്ധനരനാഗാശ്വം വേണുവീണാ നിനാദിതം
    ശുശുഭേ പാണ്ഡവം സൈന്യം തത് തദാ ഭരതർഷഭ
14 നദീതീരേഷു രമ്യേഷു സരത്സു ച വിശാം പതേ
    വാസാൻ കൃത്വാ ക്രമേണാഥ ജഗ്മുസ് തേ കുരുപുംഗവാഃ
15 യുയുത്സുശ് ച മഹാതേജാ ധൗമ്യശ് ചൈവ പുരോഹിതഃ
    യുധിഷ്ഠിരസ്യ വചനാത് പുരഗുപ്തിം പ്രചക്രതുഃ
16 തതോ യുധിഷ്ഠിരോ രാജാ കുരുക്ഷേത്രം അവാതരത്
    ക്രമേണോത്തീര്യ യമുനാം നദീം പരമപാവനീം
17 സ ദദർശാശ്രമം ദൂരാദ് രാജർഷേസ് തസ്യ ധീമതഃ
    ശതയൂപസ്യ കൗരവ്യ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ ചൈവ ഹ
18 തതഃ പ്രമുദിതഃ സർവോ ജനസ് തദ് വനം അഞ്ജസാ
    വിവേശ സുമഹാനാദൈർ ആപൂര്യ ഭരതർഷഭ