മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം186

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 186

1 [ദൂത]
     ജന്യാർഥം അന്നം ദ്രുപദേന രാജ്ഞാ; വിവാഹ ഹേതോർ ഉപസംസ്കൃതം ച
     തദ് ആപ്നുവധ്വം കൃതസർവകാര്യാഃ; കൃഷ്ണാ ച തത്രൈവ ചിരം ന കാര്യം
 2 ഇമേ രഥാഃ കാഞ്ചനപദ്മചിത്രാഃ; സദശ്വയുക്താ വസുധാധിപാർഹാഃ
     ഏതാൻ സമാരുഹ്യ പരൈത സർവേ; പാഞ്ചാലരാജസ്യ നിവേശനം തത്
 3 [വൈ]
     തതഃ പ്രയാതാഃ കുരുപുംഗവാസ് തേ; പുരോഹിതം തം പ്രഥമം പ്രയാപ്യ
     ആസ്ഥായ യാനാനി മഹാന്തി താനി; കുന്തീ ച കൃഷ്ണാ ച സഹൈവ യാതേ
 4 ശ്രുത്വാ തു വാക്യാനി പുരോഹിതസ്യ; യാന്യ് ഉക്തവാൻ ഭാരത ധർമരാജഃ
     ജിജ്ഞാസയൈവാഥ കുരൂത്തമാനാം; ദ്രവ്യാണ്യ് അനേകാന്യ് ഉപസഞ്ജഹാര
 5 ഫലാനി മാല്യാനി സുസംസ്കൃതാനി; ചർമാണി വർമാണി തഥാസനാനി
     ഗാശ് ചൈവ രാജന്ന് അഥ ചൈവ രജ്ജൂർ; ദ്രവ്യാണി ചാന്യാനി കൃഷീ നിമിത്തം
 6 അന്യേഷു ശിൽപേഷു ച യാന്യ് അപി സ്യുഃ; സർവാണി കൃൽപ്താന്യ് അഖിലേന തത്ര
     ക്രീഡാ നിമിത്താനി ച യാനി താനി; സർവാണി തത്രോപജഹാര രാജാ
 7 രഥാശ്വവർമാണി ച ഭാനുമന്തി; ഖഡ്ഗാ മഹാന്തോ ഽശ്വരഥാശ് ച ചിത്രാഃ
     ധനൂംഷി ചാഗ്ര്യാണി ശരാശ് ച മുഖ്യാഃ; ശക്ത്യൃഷയഃ കാഞ്ചനഭൂഷിതാശ് ച
 8 പ്രാസാ ഭുശുണ്ഡ്യശ് ച പരശ്വധാശ് ച; സാംഗ്രാമികം ചൈവ തഥൈവ സർവം
     ശയ്യാസനാന്യ് ഉത്തമസംസ്കൃതാനി; തഥൈവ ചാസൻ വിവിധാനി തത്ര
 9 കുന്തീ തു കൃഷ്ണാം പരിഗൃഹ്യ സാധ്വീം; അന്തഃപുരം ദ്രുപദസ്യാവിവേഷ
     സ്ത്രിയശ് ച താം കൗരവരാജപത്നീം; പ്രത്യർചയാം ചക്രുർ അദീനസത്ത്വാഃ
 10 താൻ സിംഹവിക്രാന്ത ഗതീൻ അവേക്ഷ്യ; മഹർഷഭാക്ഷാൻ അജിനോത്തരീയാൻ
    ഗൂഢോത്തരാംസാൻ ഭുജഗേന്ദ്ര; ഭോഗപ്രലംബബാഹൂൻ പുരുഷപ്രവീരാൻ
11 രാജാ ച രാജ്ഞഃ സചിവാശ് ച സർവേ; പുത്രാശ് ച രാജ്ഞഃ സുഹൃദസ് തഥൈവ
    പ്രേഷ്യാശ് ച സർവേ നിഖിലേന രാജൻ; ഹർഷം സമാപേതുർ അതീവ തത്ര
12 തേ തത്ര വീരാഃ പരമാസനേഷു; സപാദ പീഠേഷ്വ് അവിശങ്കമാനാഃ
    യഥാനുപൂർവ്യാ വിവിശുർ നരാഗ്ര്യാസ്; തദാ മഹാർഹേഷു ന വിസ്മയന്തഃ
13 ഉച്ചാവചം പാർഥിവ ഭോജനീയം; പാത്രീഷു ജാംബൂനദരാജതീഷു
    ദാസാശ് ച ദാസ്യശ് ച സുമൃഷ്ടവേഷാ; ഭോജാപകാശ് ചാപ്യ് ഉപജഹ്രുർ അന്നം
14 തേ തത്ര ഭുക്ത്വാ പുരുഷപ്രവീരാ; യഥാനുകാമം സുഭൃശം പ്രതീതാഃ
    ഉത്ക്രമ്യ സർവാണി വസൂനി തത്ര; സാംഗ്രാമികാന്യ് ആവിവിശുർ നൃവീരാഃ
15 തൽ ലക്ഷയിത്വാ ദ്രുപദസ്യ പുത്രോ; രാജാ ച സർവൈഃ സഹ മന്ത്രിമുഖ്യൈഃ
    സമർചയാം ആസുർ ഉപേത്യ ഹൃഷ്ടാഃ; കുന്തീസുതാൻ പാർഥിവ പുത്രപൗത്രാൻ