മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം164

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 164

1 [വൈ]
     സ ഗന്ധർവവചഃ ശ്രുത്വാ തത് തദാ ഭരതർഷഭ
     അർജുനഃ പരയാ പ്രീത്യാ പൂർണചന്ദ്ര ഇവാബഭൗ
 2 ഉവാച ച മഹേഷ്വാസോ ഗന്ധർവം കുരുസത്തമഃ
     ജാതകൗതൂഹലോ ഽതീവ വസിഷ്ഠസ്യ തപോബലാത്
 3 വസിഷ്ഠ ഇതി യസ്യൈതദ് ഋഷേർ നാമ ത്വയേരിതം
     ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ശ്രോതും യഥാവത് തദ് വദസ്വ മേ
 4 യ ഏഷ ഗന്ധർവപതേ പൂർവേഷാം നഃ പുരോഹിതഃ
     ആസീദ് ഏതൻ മമാചക്ഷ്വ ക ഏഷ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
 5 [ഗ്]
     തപസാ നിർജിതൗ ശശ്വദ് അജേയാവ് അമരൈർ അപി
     കാമക്രോധാവ് ഉഭൗ യസ്യ ചരണൗ സംവവാഹതുഃ
 6 യസ് തു നോച്ഛേദനം ചക്രേ കുശികാനാം ഉദാരധീഃ
     വിശ്വാമിത്രാപരാധേന ധാരയൻ മന്യും ഉത്തമം
 7 പുത്രവ്യസനസന്തപ്തഃ ശക്തിമാൻ അപി യഃ പ്രഭുഃ
     വിശ്വാമിത്ര വിനാശായ ന മേനേ കർമ ദാരുണം
 8 മൃതാംശ് ച പുനർ ആഹർതും യഃ സപുത്രാൻ യമക്ഷയാത്
     കൃതാന്തം നാതിചക്രാമ വേലാം ഇവ മഹോദധിഃ
 9 യം പ്രാപ്യ വിജിതാത്മാനം മഹാത്മാനം നരാധിപാഃ
     ഇക്ഷ്വാകവോ മഹീപാലാ ലേഭിരേ പൃഥിവീം ഇമാം
 10 പുരോഹിത വരം പ്രാപ്യ വസിഷ്ഠം ഋഷിസത്തമം
    ഈജിരേ ക്രതുഭിശ് ചാപി നൃപാസ് തേ കുരുനന്ദന
11 സ ഹി താന്യ് ആജയാം ആസ സർവാൻ നൃപതിസത്തമാൻ
    ബ്രഹ്മർഷിഃ പാണ്ഡവ ശ്രേഷ്ഠ ബൃഹസ്പതിർ ഇവാമരാൻ
12 തസ്മാദ് ധർമപ്രധാനാത്മാ വേദ ധർമവിദ് ഈപ്സിതഃ
    ബ്രാഹ്മണോ ഗുണവാൻ കശ് ചിത് പുരോധാഃ പ്രവിമൃശ്യതാം
13 ക്ഷത്രിയേണ ഹി ജാതേന പൃഥിവീം ജേതും ഇച്ഛതാ
    പൂർവം പുരോഹിതഃ കാര്യഃ പാർഥ രാജ്യാഭിവൃദ്ധയേ
14 മഹീം ജിഗീഷതാ രാജ്ഞാ ബ്രഹ്മ കാര്യം പുരഃസരം
    തസ്മാത് പുരോഹിതഃ കശ് ചിദ് ഗുണവാൻ അസ്തു വോ ദ്വിജഃ