മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം156

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 156

1 [വൈ]
     ഏതച് ഛ്രുത്വാ തു കൗന്തേയാഃ ശല്യവിദ്ധാ ഇവാഭവൻ
     സർവേ ചാസ്വസ്ഥ മനസോ ബഭൂവുസ് തേ മഹാരഥാഃ
 2 തതഃ കുന്തീസുതാൻ ദൃഷ്ട്വാ വിഭ്രാന്താൻ ഗതചേതസഃ
     യുധിഷ്ഠിരം ഉവാചേദം വചനം സത്യവാദിനീ
 3 ചിരരാത്രോഷിതാഃ സ്മേഹ ബ്രാഹ്മണസ്യ നിവേശനേ
     രമമാണാഃ പുരേ രമ്യേ ലബ്ധഭൈക്ഷാ യുധിഷ്ഠിര
 4 യാനീഹ രമണീയാനി വനാന്യ് ഉപവനാനി ച
     സർവാണി താനി ദൃഷ്ടാനി പുനഃ പുനർ അരിന്ദമ
 5 പുനർ ദൃഷ്ടാനി താന്യ് ഏവ പ്രീണയന്തി ന നസ് തഥാ
     ഭൈക്ഷം ച ന തഥാ വീര ലഭ്യതേ കുരുനന്ദന
 6 തേ വയം സാധു പാഞ്ചാലാൻ ഗച്ഛാമ യദി മന്യസേ
     അപൂർവ ദർശനം താത രമണീയം ഭവിഷ്യതി
 7 സുഭിക്ഷാശ് ചൈവ പാഞ്ചാലാഃ ശ്രൂയന്തേ ശത്രുകർശന
     യജ്ഞസേനശ് ച രാജാസൗ ബ്രഹ്മണ്യ ഇതി ശുശ്രുമഃ
 8 ഏകത്ര ചിരവാസോ ഹി ക്ഷമോ ന ച മതോ മമ
     തേ തത്ര സാധു ഗച്ഛാമോ യദി ത്വം പുത്ര മന്യസേ
 9 [യ്]
     ഭവത്യാ യൻ മതം കാര്യം തദ് അസ്മാകം പരം ഹിതം
     അനുജാംസ് തു ന ജാനാമി ഗച്ഛേയുർ നേതി വാ പുനഃ
 10 [വൈ]
    തതഃ കുന്തീ ഭീമസേനം അർജുനം യമജൗ തഥാ
    ഉവാച ഗമനം തേ ച തഥേത്യ് ഏവാബ്രുവംസ് തദാ
11 തത ആമന്ത്ര്യ തം വിപ്രം കുന്തീ രാജൻ സുതൈഃ സഹ
    പ്രതസ്ഥേ നഗരീം രമ്യാം ദ്രുപദസ്യ മഹാത്മനഃ