മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം/അധ്യായം143

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ആദിപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം 143

1 [ഭ്മ്]
     സ്മരന്തി വൈരം രക്ഷാംസി മായാം ആശ്രിത്യ മോഹിനീം
     ഹിഡിംബേ വ്രജ പന്ഥാനം ത്വം വൈ ഭ്രാതൃനിഷേവിതം
 2 [യ്]
     ക്രുദ്ധോ ഽപി പുരുഷവ്യാഘ്ര ഭീമ മാ സ്മ സ്ത്രിയം വധീഃ
     ശരീരഗുപ്ത്യാഭ്യധികം ധർമം ഗോപയ പാണ്ഡവ
 3 വധാഭിപ്രായം ആയാന്തം അവധീസ് ത്വം മഹാബലം
     രക്ഷസസ് തസ്യാ ഭഗിനീ കിം നഃ ക്രുദ്ധാ കരിഷ്യതി
 4 [വൈ]
     ഹിഡിംബാ തു തതഃ കുന്തീം അഭിവാദ്യ കൃതാഞ്ജലിഃ
     യുധിഷ്ഠിരം ച കൗന്തേയം ഇദം വചനം അബ്രവീത്
 5 ആര്യേ ജാനാസി യദ് ദുഃഖം ഇഹ സ്ത്രീണാം അനംഗജം
     തദ് ഇദം മാം അനുപ്രാപ്തം ഭീമസേനകൃതം ശുഭേ
 6 സോഢും തത്പരമം ദുഃഖം മയാ കാലപ്രതീക്ഷയാ
     സോ ഽയം അഭ്യാഗതഃ കാലോ ഭവിതാ മേ സുഖായ വൈ
 7 മയാ ഹ്യ് ഉത്സൃജ്യ സുഹൃദഃ സ്വധർമം സ്വജനം തഥാ
     വൃതോ ഽയം പുരുഷവ്യാഘ്രസ് തവ പുത്രഃ പതിഃ ശുഭേ
 8 വരേണാപി തഥാനേന ത്വയാ ചാപി യശസ്വിനി
     തഥാ ബ്രുവന്തീ ഹി തദാ പ്രത്യാഖ്യാതാ ക്രിയാം പ്രതി
 9 ത്വം മാം മൂഢേതി വാ മത്വാ ഭക്താ വാനുഗതേതി വാ
     ഭർത്രാനേന മഹാഭാഗേ സംയോജയ സുതേന തേ
 10 തം ഉപാദായ ഗച്ഛേയം യഥേഷ്ടം ദേവരൂപിണം
    പുനശ് ചൈവാഗമിഷ്യാമി വിശ്രംഭം കുരു മേ ശുഭേ
11 അഹം ഹി മനസാ ധ്യാതാ സർവാൻ നേഷ്യാമി വഃ സദാ
    വൃജിനേ താരയിഷ്യാമി ദുർഗേഷു ച നരർഷഭാൻ
12 പൃഷ്ഠേന വോ വഹിഷ്യാമി ശീഘ്രാം ഗതിം അഭീപ്സതഃ
    യൂയം പ്രസാദം കുരുത ഭീമസേനോ ഭജേത മാം
13 ആപദസ് തരണേ പ്രാണാൻ ധാരയേദ് യേന യേന ഹി
    സർവം ആദൃത്യ കർതവ്യം തദ് ധർമം അനുവർതതാ
14 ആപത്സു യോ ധാരയതി ധ്രമം ധർമവിദ് ഉത്തമഃ
    വ്യസനം ഹ്യ് ഏവ ധർമസ്യ ധർമിണാം ആപദ് ഉച്യതേ
15 പുണ്യം പ്രാണാൻ ധാരയതി പുണ്യം പ്രാണദം ഉച്യതേ
    യേന യേനാചരേദ് ധർമം തസ്മിൻ ഗർഹാ ന വിദ്യതേ
16 [യ്]
    ഏവം ഏതദ് യഥാത്ഥ ത്വം ഹിഡിംബേ നാത്ര സംശയഃ
    സ്ഥാതവ്യം തു ത്വയാ ധർമേ യഥാ ബ്രൂയാം സുമധ്യമേ
17 സ്നാതം കൃതാഹ്നികം ഭദ്രേ കൃതകൗതുക മംഗലം
    ഭീമസേനം ഭജേഥാസ് ത്വം പ്രാഗ് അസ്തഗമനാദ് രവേഃ
18 അഹഃസു വിഹരാനേന യഥാകാമം മനോജവാ
    അയം ത്വ് ആനയിതവ്യസ് തേ ഭീമസേനഃ സദാ നിശി
19 [വൈ]
    തഥേതി തത് പ്രതിജ്ഞായ ഹിഡിംബാ രാക്ഷസീ തദാ
    ഭീമസേനം ഉപാദായ ഊർധ്വം ആചക്രമേ തതഃ
20 ശൈലശൃംഗേഷു രമ്യേഷു ദേവതായതനേഷു ച
    മൃഗപക്ഷിവിഘുഷ്ടേഷു രമണീയേഷു സർവദാ
21 കൃത്വാ ച പരമം രൂപം സർവാഭരണഭൂഷിതാ
    സഞ്ജൽപന്തീ സുമധുരം രമയാം ആസ പാണ്ഡവം
22 തഥൈവ വനദുർഗേഷു പുഷ്പിതദ്രുമസാനുഷു
    സരഃസു രമണീയേഷു പദ്മോത്പലയുതേഷു ച
23 നദീ ദ്വീപപ്രദേശേഷു വൈഡൂര്യ സികതാസു ച
    സുതീർഥ വനതോയാസു തഥാ ഗിരിനദീഷു ച
24 സഗരസ്യ പ്രദേശേഷു മണിഹേമചിതേഷു ച
    പത്തനേഷു ച രമ്യേഷു മഹാശാലവനേഷു ച
25 ദേവാരണ്യേഷു പുണ്യേഷു തഥാ പർവതസാനുഷു
    ഗുഹ്യകാനാം നിവാസേഷു താപസായതനേഷു ച
26 സർവർതുഫലപുഷ്പേഷു മാനസേഷു സരഃസു ച
    ബിഭ്രതീ പരമം രൂപം രമയാം ആസ പാണ്ഡവം
27 രമയന്തീ തഥാ ഭീമം തത്ര തത്ര മനോജവാ
    പ്രജജ്ഞേ രാക്ഷസീ പുത്രം ഭീമസേനാൻ മഹാബലം
28 വിരൂപാക്ഷം മഹാവക്ത്രം ശങ്കുകർണം വിഭീഷണം
    ഭീമരൂപം സുതാമ്രൗഷ്ഠം തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രം മഹാബലം
29 മഹേഷ്വാസം മഹാവീര്യം മഹാസത്ത്വം മഹാഭുജം
    മഹാജവം മഹാകായം മഹാമായം അരിന്ദമം
30 അമാനുഷാം മാനുഷജം ഭീമവേഗം മഹാബലം
    യഃ പിശാചാൻ അതീവാന്യാൻ ബഭൂവാതി സ മാനുഷാൻ
31 ബാലോ ഽപി യൗവനം പ്രാപ്തോ മാനുഷേഷു വിശാം പതേ
    സർവാസ്ത്രേഷു പരം വീരഃ പ്രകർഷം അഗമദ് ബലീ
32 സദ്യോ ഹി ഗർഭം രാക്ഷസ്യോ ലഭന്തേ പ്രസവന്തി ച
    കാമരൂപധരാശ് ചൈവ ഭവന്തി ബഹുരൂപിണഃ
33 പ്രണമ്യ വികചഃ പാദാവ് അഗൃഹ്ണാത് സ പിതുസ് തദാ
    മാതുശ് ച പരമേഷ്വാസസ് തൗ ച നാമാസ്യ ചക്രതുഃ
34 ഘടഭാസോത്കച ഇതി മാതരം സോ ഽഭ്യഭാഷത
    അഭവത് തേന നാമാസ്യ ഘടോത്കച ഇതി സ്മ ഹ
35 അനുരക്തശ് ച താൻ ആസീത് പാണ്ഡവാൻ സ ഘടോത്കചഃ
    തേഷാം ച ദയിതോ നിത്യം ആത്മഭൂതോ ബഭൂവ സഃ
36 സംവാസസമയോ ജീർണ ഇത്യ് അഭാഷത തം തതഃ
    ഹിഡിംബാ സമയം കൃത്വാ സ്വാം ഗതിം പ്രത്യപദ്യത
37 കൃത്യകാല ഉപസ്ഥാസ്യേ പിതൄൻ ഇതി ഘടോത്കചഃ
    ആമന്ത്ര്യ രാക്ഷസശ്രേഷ്ഠഃ പ്രതസ്ഥേ ചോത്തരാം ദിശം
38 സ ഹി സൃഷ്ടോ മഘവതാ ശക്തിഹേതോർ മഹാത്മനാ
    കർണസ്യാപ്രതിവീര്യസ്യ വിനാശായ മഹാത്മനഃ