മലയാളം-ഇംഗ്ലിഷ് നിഘണ്ടു (ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്)

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(മലയാളം-ഇംഗ്ലിഷ് നിഘണ്ടു(ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
മലയാളം-ഇംഗ്ലിഷ് നിഘണ്ടു
രചന:ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്
മലയാളം-ഇംഗ്ലിഷ് നിഘണ്ടു
ഈ താൾ വേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാനായി യോഗ്യമാണെന്നു കരുതുന്നു. ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാരണം:

ഈ താൾ വേഗത്തിലുള്ള നീക്കം ചെയ്യലിന് യോഗ്യമല്ലെങ്കിൽ, അതല്ല താങ്കൾ ഇതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ‍ശരിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഈ ഫലകം നീക്കം ചെയ്യുക; പക്ഷേ താങ്കൾ സ്വയം നിർമ്മിച്ച താളുകളിൽ നിന്നും ഈ അറിയിപ്പ്‌ നീക്കം ചെയ്യരുത്. ഈ താൾ താങ്കൾ ചേർത്തതും‍, ഇത്‌ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുമില്ല എങ്കിൽ ദയവായി

{{hangon}}

എന്ന ഫലകം ഈ താളിൽ ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം താങ്കളുടെ വിയോജിപ്പിനു കാരണം ഇതിന്റെ സംവാദം താളിൽ ചർച്ചചെയ്യുക.

ഇത് കാര്യനിർവ്വാഹകരെ താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശം അറിയിക്കാനും അതുവഴി താങ്കളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ ചേർക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം ലഭിയ്ക്കാനും സഹായകമാവും. കാര്യനിർവ്വാഹകർ, what links here താളും, താളിന്റെ പഴയരൂപവും (ഏറ്റവും ഒടുവിലെ തിരുത്തും), ലോഗും, CSD നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി പരിശോധിക്കുക.

‍Love means other person the ability to destory yoir soul

[ 3 ]

A


MALAYALAM AND ENGLISHDICTIONARY


BY


Rev. H. GUNDERT, D. Ph.Part I: The Vowels


MANGALORE
PUBLISHED BY C.STOLZ
BASEL MISSION BOOK & TRACT COMPANY
1871
LONDON
TRUBNER & Co.
BASEL
MISSIONSHAUS.
All rights reserved.


[ 7 ]

A

MALAYALAM AND ENGLISH

DICTIONARY

BY

Rev. H. GUNDERT, D. Ph.

[ 8 ]Notice.


The Dictionary of the Malayalam Language by Dr. H. Gundert which will be issued in parts, will consist of about 1000 pp. Royal 8°.

It is calculated that the work will be complete in five parts, and be finished by the end of 1872.

Price to subscribers, registering their names for the entire work—Rs. 12. 8. 0, or per each part Rs. 2. 8. 0. Single parts will not be sold.

A higher rate will be charged to non-subscribers.

Thirteen copies will be given to parties subscribing for twelve.

Subscriptions will be registered by the Publisher at Mangalore and at the Stations of the Basel German Mission in Malabar, viz: Cannanore, Tellicherry, Chombala, Calicut, Codacal, Palghat.

Mangalore,
 March 1871.
C Stolz, 
Publisher.

[ 9 ]Introductory Remarks.


The materials for this work have been collected during more than twenty-five years' study of the language. The words have been taken from all available sources, from the lips of speakers of all ranks, castes and occupations, from the letters and records of many different districts, and from the writers in prose and poetry of every age. A list necessarily imperfect of the literature which has been ransacked for contributions, will be subjoined under the head of Abbreviations.

2. It has been found difficult to draw the line of demarcation between Malayalam and Tamil words. These two languages of old differed rather as dialects of the same member of the Dravidian family, than as separate languages; in consequence many Tamil words occur still in local usage (e. g. അച്ചം, അട in some of its senses) or in time- honored phrases and formulas (e.g. അനുപ്പുക, അമെയുക പുരാൻ), which have long ceased to be used in colloquial speech. A consider- able number of such have been received and marked as aM. (ancient Malayalam). They cannot be dispensed with, if the Dictionary is to give a true representation of the history of the language. This history commences for us (if we except a few inscriptions on copper and stone) with the Rama Charitam, in which we probably have the oldest Malayalam poem still in existence, composed as it was before the introduction of the Sanscrit alphabet and deserving of the particular attention of the scholar, as it exhibits the earliest phase of the language, perhaps centuries before the arrival of the Portuguese. For several antiquated words (such as അഴുക, അറം, II. അങ്കി) this poem is the only authority. The bulk of the other great poems, the Bharatam, [ 10 ] Ramayanam, and the versions of the Puranas were composed within the two or three last centuries. As these constitute the popular literature of all Malayalam readers, no Dravidian word found in them has been excluded. On the other hand there are many Malayalam compositions of later date, especially such as are current among the Vedantists, which evidently affect Tamil modes of expression. These have been excluded if not supported by other evidence.

3. To determine the amount of Sanscrit words to be received into a Malayalam Dictionary has been a task of even greater difficulty. As this Dictionary is not intended for the use of Sanscrit students, the rule followed in compiling it has been to include only those words and meanings that were found in bona fide Malayalam productions; to sift and reduce the enormous mass of mythological and botanical names and synonyms, many of which are confessedly very doubtful; to record merely the principal signification of words confined to poetical usage; and to devote particular attention only to those terms which are generally accepted as fairly domiciled in Malayalam and which have in the course of naturalization received various applications not to be met with in pure Sanscrit (e. g. (അന്യായം, അവസരം).

4. The idioms and significations peculiar to Southern Kerala or Travancore have been carefully collected both from the productions of the Cottayam press, and from the very valuable Dictionaries compiled by the Portuguese and Italian Missionaries of Virapoli; works which, although completed in 1746, rest upon materials accumulated in the 17th, perhaps even 16th century, and rank as the oldest monument extant of the study of Indian languages by Europeans. (They are marked in the Dictionary Vi. & V2). Still greater care has been bestowed upon the language of Northern Kerala or Malabar proper (with the Bekal Talook of Canara); and explanations of the historical names, castes and dynasties (comp. അകത്തൂടു, അടിയോടി, അമ്മാമൻ, അല്ലൂർ, അവരോധം, അസ്ഥിക്കുറെച്ചി) and of the institutions, usages and traditions, by which this province differs so singularly from the surrounding countries (see for instance, അങ്കം, അടിമ, അനുഭവം, അപരാധം) have been drawn from every trustworthy source. Amongst [ 11 ] the sources for this kind of information I would particularly point out the old Tellicherry Records (TR.) as conveying a mass of instruction in the best prose of the language.

5. The object being to present a faithful picture of the whole Malayalam tongue, the writer has not felt at liberty to exclude the foreign words which have of necessity crept into the language. The Arabic, Persian, Hindustani, Portuguese and even English terms, which the commerce of centuries and the conquest of foreign creeds and arms with new laws and arts have introduced along this coast, cannot be proscribed, whatever regret their prevalence may excite in the purist. They do not, of course, claim the same minute investigation and treatment, which belong to words, whose birthright and position in the language are indisputable. (See for A. അള്ള, അമാനം, അമീർ, അമ്പർ, അലുവ; for P. അങ്കാമി, അജിമാശി; for H. അമാർ, അമൽ, അമ്പാരി; for Port. അനനാസ്; for E. അഫീൽ).

6. It is for the same reason, that provincialisms and vulgarisms have not been rejected, though they are pointed out as such (f.i. അംസരം, അനുവാസം under അനുവാദം, അസഖ്യം). To discard coarse and even obscene modes of speech, has not been thought advisable, however much their existence and currency may be regretted. They are marked "obsc.", as was done by the fathers of Verapoli in their day, that they may be avoided. Under all these heads (§ 2 — 6) the student will of course have room for candid allowance concerning omissions and superfluities.

7. The writer has throughout endeavoured to trace the origin of each word; and particular attention has been paid to the comparison of the cognate Dravidian languages. He has not been successful in every instance (f.i. അത്താറ്); sometimes the unimportance of the word, as in the case of provincialisms, prevented him from prosecuting his search to the end.

8. The arrangement chosen has been, to point out as far as possible the root and origin of each word, to give first its primitive sense and to add the figurative and free senses in a rational order; lastly to illustrate them by examples taken from reliable authorities. The [ 12 ] different constructions in which the same word occurs (e. g. അലങ്കരിക്ക), its various applications (e. g. അടങ്ങുക), allusions to the traditions and superstitions of the people (അട്ട, അരണ), standing phrases (അടക്കം, അവസ്ഥ) and proverbial expressions (അട്ടം, അതിബുദ്ധി, അത്യാശ, അൻപു, അമ്പാഴം, അശ്വിനി, അള), these points have been especially considered in selecting the illustrations. The Compounds and Derivatives are arranged under each leading word in alphabetical order, but are not treated at the length that appeared necessary in the case of the parent words.

9. The orthography of each word is fixed at the head of the article which treats of it, but in the illustrations deviations are allowed, when they exhibit a current pronunciation (f.i. അടെപ്പു, അടപ്പു), or are borne out by the constant usage of some locality or caste (അമൃതു, അമരേത്തു), or when, as in the case of the numerous Tadbhavams, it is caused by the inequalities of the Sanscrit and Dravidian alphabets (f.i. അത്തം, അത്തി).

10. It cannot be expected that the work should be compressed within the same compass as the Rev. Mr. Bailey's Dictionary. Not that the latter will always be found the more concise of the two. It is one of the chief defects of that, otherwise valuable, work, that it does not discriminate between Malayalam and Sanscrit terms and leaves the student completely in the dark, both as regards the etymology and the proportional importance of words. For it concedes to unknown and useless words (f.i. അജശൃംഗി, അമൃണാളം) as well as to those that are comparatively unimportant (as ഇതി, ച) more space, than to words of the genuine native stock that occur frequently in idioms of daily current use (f.i. അടുക്കുന്നു, അല്ല). In consequence it will be found, that the Sanscrit part of the present work (see for instance the compounds with അനു-അപ-അഭി— ) occupies less space than was the case in the former Dictionary and this without any detriment to the subject matter. For the progress made in the study of Sanscrit subsequent to the appearance of Dr. Wilson's Dictionary (on which the Sanscrit portion of Mr. Bailey's work is based) has enabled the writer to throw new light even on this part of his task. [ 13 ] On the other hand he has endeavored to condense the matter presented into the shortest possible space. What is obvious has been omitted, many secondary words are but slightly noticed and a liberal use has been made of abbreviations. By these means it is possible to publish the whole work in one portable volume; smaller than Rottler's Tamil or Reeve's Canarese Dictionary. 11. The student may at the beginning be embarassed by some of

the abbreviations adopted (for instance √ for root; + plus as in അവൻ which is composed of അ+അൻ; the figures (2) (3) which point to that signification of the parent word from which the derivative is deducible, as അകക്കരൾ (3) to അകം 3., tbe mind). Also the absence of the common signs s., adj. may startle him at first sight. They have been deliberately abandoned. What, for instance, is the use of calling അചരം an adj., which indeed it is in Sanscrit, when the example subjoined ചരാചരങ്ങൾ shows that in Malayalam it is used as a noun? Or why should അകൃതം be called an adj. and അകൃത്യം a subst., whilst in S. both are equally adjectives and in Malayalam strictly speaking both are nouns, though poetical usage may treat them more or less as adjectives. Can the indefinite Numerals, such as അനേകം അസാരം be called adjectives, or have composition-cases like അകത്തേ a claim to that name? It seems to be of more moment to show by examples, how the words are applied, than to pretend to classify them by the utterly incongruous nomenclature of the grammar of European languages. Where doubts might arise, the gender, which in most cases is recognizable by the termination, will be found marked, as അമ്പലവാസി m. — സിനി f. അഴകൻ m. അഴകി f. But since Malayalam grammar acknowledges only the distinctions of Nouns, Verbs and Indeclinables, the Verb seems to be the only part of speech which requires specifying marks. This has been amply done by the abbreviations a. v.=active verb, n.v.=neuter verb, CV.=Causal Verb, den V.= denominative Verb, def V.=defective Verb, (for instance ഉള്ളു.), adj. V.= adjectival Verb (as അരു, ഇള), aux V.=auxiliary Verb (f.i. ഇടുക), as also by marking its parts (past, 1st and 2nd fut., inf., conditional, adj. and adv. participle, VN.= Verbal Noun, etc.) [ 14 ] 12. An undertaking of this magnitude cannot lay claim to anything like perfection as regards either completeness or correctness. But the writer conceives, that a publication of the kind is a desideratum in Malabar, and that this attempt at supplying it will be found serviceable to the cause of education in that province. Should it one day be superseded by a work approaching nearer to the standard he has had in view, he hopes that he will be found to have at least furnished a stock of valuable materials, that will under all circumstances render to his successors a not unwelcome assistance in their toilsome task, in the same way that he in his has received aid from the accumulated labours of his predecessors. [ 15 ]
ABBREVIATIONS.
Abl. Ablative.
abstr N. abstract Noun.
aC. ancient Canarese.
Ace. Accusative.
adj. adjective.
adv., advl. adverb, adverbial.
Adw. Adwaitam.
a M. ancient Malayalam.
a Med. ancient Medical Treatises in prose.
Anach. Anacharam.
Anj. Anjadi.
a N. pr. Nomen proprium, a proper name.
AR. Adhyatma Ramayanam.
Ar. Arabic.
Arb. Arbuthnot, Selections.
Asht. Ashtanga Hrdayam.
astrol. astrology.
a T. ancient Tamil.
auxV. auxiliary Verb.
B. Bailey's Mal.- Engl. Dictionary (also his Scripture Translation).
bef. before.
Bang. Bengali.
BhadrD. Bhadra Dipam, or Bhadra Dipapratistha.
BhgV. Bhagavata Vyakhyanam.
Bhr. Mahabharatam.
BR. Bala Ramayanam.
Brhm P. Brahmanda Puranam.
C. Canarese.
Cal. Calicut.
Cal KU. Calicut Kerala Utpatti.
Can. Cannanore.
CartV. Cartaviryarjuna Catha.
CC.,(CCh.) Crshna Charitam.
CG. Do. Gatha.
Chin. Chinese.
ChR. Chintamani Ratnam.
ChVr. Chaturdasa Vrttam.
Coch KM. Cochi Kerala Mahatmyam.
comp. compare.
Compr . Comparative.
Cond. Conditional.
contr. contracted.
correl. correlative.
Cpds. Compounds.
CrArj. Crshnarjuna Yuddham.
CS. Canacku Saram.
cv. Causal Verb.
cfr. confer = compare.
Chir. doc. Chiracal documents.
Dakh. Dakhani.
Dat. Dative.
deuV. denominative Verb.
der. derivative.
dict. dictionary.
DM. Devi Mahatmyam.
DN. Damayanti Natakam.
doc. document, documental.
defV. defective Verb.
Drav. Dravidian.
E. English.
EM. Ekaldesi Mahatmayam.
emph. emphatic, emphatically.
esp. especially.
euph. euphemistic.
f. feminine gender.
fig. figuratively.
foll. following.
finV. finite Verb.
freq V. frequentative Verb.
fut. future tense.
[ 16 ]
ABBREVIATIONS.
f. i. for instance.
G. Greek.
Gan. Ganita Shastram.
Gen. Genitive.
Ge. German.
gen. generally.
Genov. Genovefa (Rom. Cath. poem).
GnP. Gnana pana.
GP. Gunapatham, Cottayam.
gram. grammar, grammatical term.
H. Hindustani.
Heb. Hebrew.
HNK.(HK.) Harinama Kirtanam.
hon. honorary, honorific.
Hor. (HY.) Hora Vyakhyanam.
huntg. hunting.
id. idem = the same.
imp. impersonal.
Imper. Imperative.
indef. indefinite.
Inf. Infinitive.
Interj. Interjection.
instr. instrumental (case).
intr. intransitive.
i. q. id quod = the same as.
Jew. Doc. Jewish Documents.
jud. judicial papers.
KeiN. Keivalya Navanitam.
KM. Kerala Mahatmayam.
KN. Kerala Natakam.
KR. Kerala Varma Ramayanam ( Valmiki's Ram.)
KU. Kerala Utpatti.
KumK. Kumaraharana Katha.
L. Latin.
Loc. Locative.
lit. literally.
loc. local usage.
LPS. Laxmi Parvati Samwadam.
M. Malayalam.
m. masculine gender.
Mahr. Mahrathi.
Malay. Malayan.
Mantr. A collection of Mantrams.
MC. Mrga Charitam (Cottayam).
med. medical, medicinal.
met. metaphorically.
MM. Old treatise on Marmany.
mod. modern.
Mpl. Mappillas, Malabar Mohammedans.
MP. Matsya Puranam.
MR. Collet's Malayalam Reader.
Mud. Mudraraxasam (Chanakya Sutram)
Nal. Nala Charitam.
Nasr. Nasranis.
N.,N. N. Name; Name and surname.
n. neuter gender.
NegV. Negative Verb.
Nid. Nidanam, Cottayam.
No. North Malabar.
NS. Nyaya Shastram.
obj. objective.
obl. oblique case.
obs. obsolete.
obsc. obscene.
Onomatop Onomatopoeia. (Imitation of sound).
Onap. Onapattu.
opp. opposite.
orig. originally.
P. Persian.
Pay. Payanur Pattu.
Palg. Palghaut.
Pat R. Patala Ramayanam.
part. participle.
phil philosophy.
Plin. Pliny.
pl. plural.
po. poetic usage.
Port. Portuguese.
pos. positive.
PP. Putten Pana, Cottayam 1844 (extracted from Nasr. Syr. original)
PR. Prasna Riti.
prcc. preceding.
[ 17 ]
ABBREVIATIONS.
pres. present tense.
PrC. Prahlada Charitam.
pet., % per cent.
prh. perhaps.
prob. probably.
pron. pronoun.
prov. proverbs, proverbial.
PT. Panchatantram, in 2 versions.
q. v. quod vide = which see.
RC. Rama Charitam.
Rh, Rheede's hortusmalabaricus, 1689.
Rom. Cath. Roman Catholic.
Rel, Part. Relative Participle.
RS. Ramayana Sankirtanam.
rev. revenue papers.
S. Sanscrit.
Sah. Sahadeva Vakyam.
SG. Santana Gopalam (2 versions).
ShV. Shabari Vakyam.
simpl . simple, i.e. the Verb or Noun without prefixes.
sing. singular.
sic. = thus.
SiPu.(SP.) Siva Puranam.
SidD. Siddhanta Dipika.
Sil. Silavati pattu.
SitVij. Sita Vijayam.
Sk. Skandam Puranam.
soc. social (case).
SoM. South Malabar.
Som. Somavarapattu.
SSh. Shilatamra Shasanangal.
Stuti. different Stutis of Gods.
Superl. Superlative.
superst. superstition.
Swarg. some Swargarohanam.
Syr. Syrian.
T. Tamil.
Talip. Taliparambu.
Tantr. Tantrasangraham.
Tatw. Tattwaagnanam.
Tdbh. Tadbhavam.
Te. Telugu.
Ti. Tippu katha.
TP. Tacholi pattu.
tr. transitive.
TR. Tellicherry Records (chiefly a.d. 1796-1799).
Trav. Travancore.
TrP. Tiruwanantapura Panchangam.
Tu. Tulu.
Turk. Turkish.
UmV. Umesana Vrttam.
UR. Uttara Ramayanam.
v. verb.
v. a. active verb.
v. int. intensive verb.
v. i. intransitive verb.
v. n. neuter verb.
v. t. transitive verb.
V. Verapoly dictionaries.
V1. the 1st part, Mal. & Port.
V2. the 2nd part, Port. & Mal.
VCh. Veiragya Chandrodayam.
Ved. the Vedic language.
Vednt. Vedauta treatise.
V. part. Verbal participle.
VetC. (VC.) Vetala Charitam.
VeY. Vedayuddham, a poem about hunters.
VilvP. Vilva Puranam.
VivR. Vivada Ratnakaram.
VN. Verbal Noun.
Voc. Vocative.
vu vulgar.
VyM. Vyavahara Mala.
VyP. Vyakarana Pravesam.
W. Wilson's Vocabulary of Indian terms.
Winsl. Dr. Winslow's Tamil-English dictionary (1862).
5. the five Dravidian languages: Tamil, Telugu, Canarese, Tulu and Malayalam.
Root.

[ 18 ]
TRANSLITERATION
following Lopsius' Standard Alphabet, 2nd Edition 1863, 2nd postscript.

A complete Transliteration of the Malayalam Alphabet drawn up by the Author (now in Germany) will be published witii the last Part; meantime the Publisher trusts his subscribers will accept his attempt at assisting them in their perusal of the Dictionary.

a. Vowels.[തിരുത്തുക]

a as a in about
ā ,, a ,, far
i ,, i ,, pin
ī ,, i ,, police
u[1] ,, u ,, full
ū ,, u ,, rule
vocalized r
do. lengthened
ḷi vocalized l
ḷī do. l lengthened
e as e in get
ē ,, e,, prey
ei M. as ei in height
ai S. as ai in kaiser
o as o in collect
ō ,, o ,, vote
au ,, ow ,, fowl
അം am ,, um ,, fulerum
അഃ aḥ vocalized h

b Consonants.[തിരുത്തുക]

a. Initial.[തിരുത്തുക]

ka as ka in kalendar
kha the same aspirated
ġa as gs in gallon
gha the same aspirated
ṅa as gna in magnate
ča as cha in chapter
čha the same aspirated
ja as in Japan
jha the same aspirated
ńa as nya in banyan
ța the cerebral ta
țha the same aspirated
ḍa the cerebral da
ḍha the same aspirated
ṇa the cerebral na
ta the true dental ta
tha the same aspirated
da, da the true dental da
dha the same aspirated
na the true dental na
[ 19 ]
pa as pa in paternal
pha the same aspirated
ḃa as ba in balloon
bha the same aspirated
ma as ma in maternal
sa as sa in salute
ya as ya in yahoo (German j)
ra a palatal r
ṙa a cerebral r (German r)
la as la in laborious
va " va " variety
ṡa a palatal sh
ṧa a cerebral sh
ha V ha „ harangue
ḷa a cerebral l
ḻa a cerebro-palatal l

b. Doubled or before other consonants.[തിരുത്തുക]

ക്ക kka, ക്ത kta, etc.
ച്ച cca, ച്യ cya, etc.
ട്ട tta
ത്ത tta, ത്ന tna: (Exception ത്മ Itma,
ത്ഭു Ibhu, etc)
പ്പ ppa, പ്ര pra
റ്റ tta

c. Between two vowels.[തിരുത്തുക]

ɣ, കൃ ɣɽ
j
δ, തൃ δṛ
b
as n in nature
(ന്റേ ṅdē; ṅ as n in hyphen)

Errata. [തിരുത്തുക]

(A complete list of mistakes that may creep into the print will be given out with the last Part.)


Page 4, II, line 2, fr. b. Read : അക്രോത്ത് akrottu.
14, 11, line 1, fr. a. Read: അടാ, m., ada, അടീ.
37, I, line 5, fr. a. Read: ap, appu.


[ 21 ]

A
MALAYALAM AND ENGLISH
DICTIONARY.
[തിരുത്തുക]

[തിരുത്തുക]

a. Found in Tdbh's before initial ര, ല, as
അരക്കർ, അരങ്ങു; — passes easily into the sound of എ, as ചെടയൻ from ജട, തെചമി = ദശമി. The final അ has often the character of a palatal vowel and corresponds with T. ഐ, C. എ. f.i. തല, തലയിൽ, തലെക്കു; പറ, പറെഞ്ഞു.
I. അ a 5. pron. That, yonder. (The corresponding pron. signifies this, as in (അത:, അത്ര.) Hence : അവൻ, അത്; അക്കര, അപ്പുറം, അപ്പോലെ (and അതുപോലെ). Before vowels അയ്യാൾ that man, അവ്വിടം that place. It is also used for the second person as (അദ്ദേഹം that person, you (comp. അങ്ങു).
II. അ a S. negative particle, before vowels (അൻ (G. an — L. in — E. un — ) as അഫലം fruitless, അനുത്തമം than which there is no better.
അം am 5. (obs.) = (അ, അതു; hence (അങ്ങു-
അംശം amśam S, l.Sharc, part. മൂന്നിൽ ഒർ അംശം ⅓ TR. അംശപത്രം deed of partition. 2. part of a Talook, formerly called ഹൊബിളി, greater than a തറ, hence അംശം അധികാരി, അംശം മേനോൻ MR. 3. emanation or incarnation of a god. തന്നുടെ അംശങ്ങളാൽ അവതാരങ്ങൾ ചെയ്തു Bhg 1. ദേവന്റെ അംശം = മൂർത്തി. King Udaya Varma is called ആദിത്യാംശം KM. അംശാവതരണങ്ങൾ Bhr. 1. 4. hence glory. നരപതി

അംശത്തോടു വാണുകൊൾക KU അംശമുമുള്ളോൻ , അംശക്കാരൻ person of noble descent VI. അംശം കെട്ടവൻ fallen from his rank VI. അംശക്കൂറു dignity VI.
അംശകം amśagam S. (അംശം) The fourth part of a day. ഒരു രാശി = 2¼ നാൾ= ൯ അംശകം TP. Hence a denom, V. അംശകിക്കു f. i. ഗ്രഹം ഒമ്പത് രാശിയിലും അംശകിക്കും TP.
അംശിക്ക amśikka(അംശം) To divide, portion.
അംശു amśu S. (അംശം) Ray (po.) അംശുജാലം പരന്നു CO. അംശുമാൻ sun (po.)
അംസം amśam S. l , Shoulder ; അംസളം strong (po.)
അംസരം amśaram Vu. = അവസരം TR.
അംഹസ്സ് amhassự S. (L. ango) Anxiety, (throttler) sin = അഘം.
അക aga (C. Tu. അഗെ) and അവ Germ, bud, shoot; അകെക്കു to bud (T. to burst) f. i. a grafted tree VI. കാട് വെട്ടിയാൽ അകെച്ചീടും - വാചാ വെട്ടി മുറിച്ചാ അകച്ചീടാ PT.അടവി വെട്ടിയാൽ അകെച്ചീടും 3. will bud again.
I. അകം agam S. (അ+കം joy) Pain, sin (po.)
II. അകം agamT.M,To.(Tu. അം) 1. Inside; often adv. കാടകം, നെഞ്ചകം in the jungle, heart(po.) — ആയിരത്തിൽ അഹം പണം TR. within 1000 fanam, less than. — അകവും പുറവും നോക്കുക examine closely. 2. abode,

[ 22 ]

അകം[തിരുത്തുക]

house, room; hence കെട്ടകം, കോയിലകം,
etc. — അവിടത്തെ അകവും പുരയും എല്ലാം
കണ്ടാൽ vu. 3. the mind=ഉൾ. 4.holding
(in names of trees, as ഇരിമ്പകം, ചെമ്പകം,
പൊന്നകം).
Cpds:അകക്കരൾ, അകക്കാമ്പ്, അകക്കുരുന്നു(3)
heart, mind. അകക്കുരിന്നേറ്റം തെളിഞു Mud.
അകക്കോട്ട citadel; ഭടസങ്കുലമകക്കോട്ട KR.1
അകങ്കാൽ sole of feet.
അകങ്കൈ palm of hand.
അകതണ്ട്, അകതളിർ, അകതാർ (3) heart,
mind(po.) അകതണ്ടിൽ‌ ഏറുംതോറും RC.
അകതണ്ടിൽ‌ ആനന്ദം Bhg.
അകത്ത്(=അകം1.) a.within, in the house.
പുരെക്കകത്തുനിന്നു TR. from within.
b. measure of time മുപ്പതു നാളിലകത്തു AR.
esp. before noon (opp. തിരിഞു) അകത്ത്
ഒരടി, അയ്യടി MR.
e. whilst വീഴുന്നതിന്റെ അകത്തു കൊത്തി vu:
അകത്തമ്മമാർ‌, അകത്തവർ, അകത്താർ,
Brahminichis as keeping within their
houses(2).
അകത്താൻ, ൾ master, mistress of the house
V1. അകത്തഴി providing food (2). B. അകത്തഴി
നടത്തുക.
അകത്തു ചാന്നവർ kindered (2). V1. lower
Sudras, serving in Brahmin houses.
അകത്തൂടു. 1. innermost. 2. house surrounded
with hedge or wall. 3. palace or mansion, as
of the 4 branches of the Samuri family V1. മൂസ്സതിന്റെ
അകത്തൂട് അടെച്ചു കെട്ടി ചുട്ടു TR.
അകത്തൂട്ടുപരിഷ (or ഉള്ളകത്തുനായർ) a class of
Nayer, considered as descendants of
Samuri, also called കച്ചേരിനമ്പി.
അകത്തൂട്ടു പിറന്നവർ sons of slaves, as in
Nasrani houses V1.
അകത്തോട്ടു (പട്ടു) inwards.
അകത്തോൻ, ത്തോൾ 1. indoor servant V1,
2. അകത്തമ്മമാർ.

അകം

അകനിന്ദ(3) scorn.
അകപ്പറങ്കി venereal disease`(med.)
അകപ്പാടു V. N. getting into, what is enclosed,
f. i. in an account, -inside V1.
അകപ്പെടുക 1.to get into. be caught, f.i. ക
ണ്ണിയിൽ അ. in a trap. കണ്ണിൽ അകപ്പെട്ടു PT.
offered itself to the eye; വനേ വന്നു ഞാൻ
അകപ്പെട്ടു Nal. 3. തന്റെ ജാതിക്കകപ്പെട്ടു
PT. returned to her caste; കല്പനക്കകപ്പെട്ട
ഭൂമി TR. (=ഉൾപ്പെട്ട) കളവും കയ്യുമായി
അകപ്പെടുക KR. be seized in the
very act. 2. to befall അതിൽ വിഘ്നം അ
കപ്പെടും evil with befall it; അതിന്നു നിണ
ക്ക് അകപ്പെട്ടുതേ CG. this was a punish-
ment for that.
C.V1.അകപ്പെടുക്ക (old) വാരിയകപ്പെടുത്ത്
രക്കൻ RC.34.2.vu. അകപ്പെടുത്തുക cause
to be taken, catch, as കണിയിൽ. 3. അ
കപ്പെടുവിക്ക inflict. പരിഭവം ഞങൾക്ക്
അകപ്പെടീച്ചതും Bhr. 8. വ്ര മുറികൾ അക
പ്പെടുവിച്ചു jud.
അകമടങുക (2) dwell retired മനമര്യാദയോ
ടെ അകമടങി ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീ MR. (of a
Mussulman woman).
അകമല valley, ground sorrounded by hills.
അകമലർ (=അകതാർ‌) heart(po.)
അകമേ (=അകത്തു) അമ്പാടിക്കകമേ കടന്നു
CC. chiefly temporal ?? നാളകമേ മരിക്കും
a. med. നാഴികെക്കകമേ vu.
അകമ്പടി (2) palace service, body-guard. ർ
കൂട്ടവും, ർ മൂർത്തികൾക്ക് അകമ്പടി Nal. 3.
satellites. അകമ്പടികൂടുക, നടക്ക the office
of body-guards, to run with the kind,
attend on him.
അകമ്പടിജനം hon. title of Nayers, especially
at Calicut. അകമ്പടിജനത്തിൽ ഇളക്കരുതാ
തവർ എഴുത്തു TR. letter of the faithful
followers (of the Pychi Raja).
അകമ്പടികാര്യക്കാരൻ general of body-guard,
head of Raja's household.

[ 23 ]

അകടു-അകറ്റു[തിരുത്തുക]

അകമ്പുകക, ക്കു to enter.
അകമ്പുറം outside and inside, അകമ്പുറം തി
രിയാത്തവൻ V1. clownish, illbred, ഇട
ത്തും വലത്തും അകമ്പുറം തിരിയാത്തവൻ
V2, a complete fool. ഇതിൽ ഒരു അകമ്പു
റം ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല TR. no underhand deal-
ings, no shuffling.
അകവില T. regulated prices of grain - highest
prices (So. and Palg.)
അകടു aɤadu (T. inside, deceit അകം) In അ
കടു വികടു C. Te. M. Topsyturvy സകലവും
അകടു വികടാക്കി vu. spoiled it all, also അ
കിടുപകിടു.
അകണ്ടകം aɤandaɤam S. Free from thorns
and vexations; രാജ്യം അകണ്ടകമായ്പന്നിതു
Brhmd. ഭരതൻ രാജ്യം അകണ്ടകമായി പരിപാ
ലിക്കുന്നു KR. without opposition.
അകത്തി aɤaatti PM. (അഗസ്തി) Sesbania
grandiflora Rh. with edible leaves. ചിറ്റ
കത്തി a med. Cassia.
അകത്തുക aɤattuɤa(=അകറ്റുക)Todistend.
കാൽ അകത്തി വെച്ചു stretch asunder.
അകഥ്യം aɤkathyam S.(കഥ) Not to be spoken
(po.)
അകന്ത aɤanda T.=അഹന്ത Pride
അകപ്പം aɤappam (അക) Stalk of grass,
rice V1.
അകപ്പാൻ aɤappan (T.V അകപ്പ from അ
കം) Ladle V1.
അകരം aɤaram (Tdbh. അശാരം) A Brahmin
house, So.
അകരുണൻ aɤarunan S. Unmercifuk(po.)
അകർത്തവ്യം aɤartavyam A. Impracticable,
want of energy.
അകർമ്മകം aɤarmaɤam S. Without object,
intransitive; അകർമ്മക്രിയ intr. verb (gr.)
അകറ്റുക aɤattuɤa T. M. (trans. of അകലു)
1. To extend, open. 2. gen. to removo, put
away (as പാപം;ഐയം). സമ്പർക്കം അകറ്റുക
dissolve a connection.
അകറ്റിക്ക C.V. cause to remove.

അകലം-അകിഞ്ച[തിരുത്തുക]

അകലം aɤalam 1. Breadth, width 2.
distance. വ കടി തമ്മിൽ ഒരു വിളിപ്പാട് അക
ലമേ ഉള്ളൂ.
അകലുക,ന്നു aɤaluɤa TM. (Tu. C. Tc.
അഗൽ) 1. To become extended, distant. 2.
to part, retire; വീരരും മണ്ടി അതിഭയത്തോട്
അകന്നാർ UR. വിവശത അകലതിന്നു തുണൈ
ക്കേണം help me of my distress; ധർമ്മമകന്ന
വാക്കുകൾ KK. (=ഇല്ലാത്ത). അകല, അകലേ Inf. far off, aside അകലേ
നിൽക്ക, അകല പോയി തിരിഞു withdrew
രാഗാദികളെ അകലേ കളക Ch. R. അക
ലേ പോന്നവനെ അരികേ വിളിച്ചാൽ prov.
അകലിച്ച in regular distances.
അകൽച്ച V. N. seperation, distance, reserve.
അകൽച്ച മൗര്യനോട്ചാണക്യനുപെരികേ
ഉണ്ടു Nud. much estranged.
അകൽ‌ aɤal T.M 1. Round earthen lamp.
2. (?) anger V1.
അകസ്മാൽ aɤasmal S. (കസ്മാൽ whence)
Without cause, unexpectedly, suddenly (po.)
അകാ, അകായി aɤa, aɤayi (അകം 2.)=
അകവായി Inside of house, room; അകായി ക
ടന്നു, ഭക്ഷണം വെക്കുന്നതിന്റെ അകായിൽ
കടന്നു TR.
അകായിലുള്ളവർ=അകത്തവർ.
അകായുള്ളതു(Couch.)=അകത്തമ്മ a Nambutiri
woman.
അകാമ്യം aɤamyam S.(കാമ)Undesirable(po.)
അകാരം aɤaram S. The sound or letter അ.
അകാരാദി alphabetical, a dictionary.
അകാരണം aɤaranam S. What is without
cause; അകാരണമായിട്ടു തളർച്ച Asht. (=അക
സ്മാൽ‌) അകാരണമായി ദ്വേഷ്യപ്പെട്ടു unpro-
vokedly.
അകാര്യം S. not to be done.
അകാലം aɤalam S. Untimely, out of season.
അകാലമരണം, അകാലത്തിങ്കൽ ജനിച്ചു-അ
കാലമല്ലേ it is now too late, നേരം അകാല
മായി പോയി MR.
അകിഞ്ചനൻ aɤinjanan S. Having nothing
al all (po.)

[ 24 ]

അകിടു-അക്കം[തിരുത്തുക]

അകിടു aɤidu 1.=അകടു 2. Udder(V1.
also അകടു) എരുമയുടെ അകിട് അറുത്ത് Arb.
അകിട്ടിൽ മുല നാലുണ്ടു. MC.
അകിറുക aɤiruɤa (C. aguru=C. അവിഴ്)
To roar, belloe, children to cry V.N. അകിർച്ച
Palg. B.
അകിൽ aɤil TM. Tu. 1. (hence S. അഗരു
Hebr. ahalim) aloe wood, "aguila"I'.Aguilaria
Agallocha GP. 76. ചന്ദനം അകിൽ തുടങി
യുള്ള സുഗന്ധങളെ കൊണ്ടു ധൂപിക്കു Vy. M.
മണം കിളർന്നകിൽത്തടികൾ RC. 50. അകില
ണിവാർ മുലയാൾ, അകിൽ ആരും വാർകൊ
ങ്കുകൾ RC. 147. 102. വെള്ള അകിൽ white
cedarwood കാരകിൽ GP, 75. black agallocha.
ചുവന്ന അകിൽ a cedrelacca. 2.=അകിൾ
trench, Palg.
അകിഴ്, അകിൾ aɤil, aɤil So, M (T.C.
ditch, from അകഴ് to dig.) Dam, earth-wall,
fenen V1. 2. അകിഴ് കോരുക, മാടുക to en-
trench oneself V2.
അകീർത്തി aɤirti s. Want of fame.
അകുർപ്പം aɤurppam(loe.)=അപൂർവ്വം S.
അകുലം, അകുലീനം aɤulam, aɤulinam
S. Ignoble KR.
അകുശലം aɤusalam S. ill-luck(po.)
അകൂപാരം aɤuparam S.(illimited) Ocean(po.)
അകൃതം aɤroam &, Undone (po.) അകൃത്യം not
to be done-wickedness. വല്ലതും ചെയ്യാം അ
കൃത്യം എന്നാകിലും Nal. 4.
അക്രിത്രിമം aɤrtrimam S. Not factitious,
genuine, honest, conspicuous, lofty, V1.
അകെക്ക, aɤekka see അക.
അകൌശലം aɤauṧalam S. Inexpertness,
unskillfulness; അകൌശലലക്ഷണം സാധന
ദൂഷ്യം(prov.) a bad workman blames his tools.
അക്ക akka 5. Elder sister (rare)
അക്കം akkam Tdbh. (അക്ഷം S. but is C. Tu.
അങ്കെ=S. അങ്കം) 1. A numerical figure. അ
ക്കം ഇടുക to count, അ. കൂട്ടുക to add up.
കൊല്ലം അക്കം കെട്ടിയ വള MC. 2. a stop in writing, mark.

അക്കനം-അക്രൊത്ത[തിരുത്തുക]

അക്കക്കെട്ടു a symbolical mode of writting.
അക്കപ്പടം a talisman B.

അക്കവിട്ടം a figure used in mantras, thus:
അക്കപ്പൂ a waterplant V1.
അക്കനം akkanam =അക്ഷരം? or world?
(in alph. songs) അക്കനങളിൽ ഒക്കെയും ഉള്ള
ഒരു തമ്പുരാനെ. Anj.

അക്കര akkara(അ+കര) that shore, adv.
അക്കരെ beyond, അക്കരകൊറ്റി echo V2.
അക്കരം akkaram Tdbh.(അക്ഷരം) 1. Letter,
hence അക്കരപ്പിഴ mistake, great fault, ill-luck.
എന്തൊരു അക്കരപ്പിഴ വന്നു പോയപ്പാ (in
lamenting). 2. T. Se. a disease, aphthae
V1.
അക്കൽ akkal (Ar. áqal.) Sharp sense (Mapl.)
അക്കൽക്കറുവ, അക്കിൽക്കറ akkal-
kkaṙuwa, akkilkkaṙa. A med. root, chewed
for toothache (prh. Anthemis Pyrethrum S.
അഗ്രഗ്രാഹി).
അക്കാനി akkāni (loc.) Palmyra toddy.
അക്കാരം akkāram V1.=അക്കരം. 2. aphthæ
അക്കാരപ്പുട Rh. Drosera Ind.
അക്കി akki Tdbh. അഗ്നി. Fire, inflamed
pimples V1. അക്കിത്തിരി=അഗ്നിഹോത്രി.
അക്കുളം akkuḷam (loc.) Armpit, ticling V1.
അക്രമം akramam S. Disorder, irregularity —
crime. സാമാന്യേന ഈ അക്രമം നടത്തുന്നതു
നിർത്തെണം MR.
അക്രാന്തം not passed (po.)
അക്രാരിത്തേങ്ങ akrārittēṅṅa V2. Lodoicea
sechelliana.
അക്രിയം akriyam S.=നിഷ്ക്രിയം f. i. ആകാ
ശം അക്രിയം എന്നു പറയുന്നു Nal. (opp. സൽ
ക്രിയം active).
അക്രൂരൻ akrūraǹ S. Not cruel, most cruel.
അക്രൂരനല്ലവൻ ക്രൂരനത്രെ a double entendre
(may also be read വൻക്രൂരൻ).
അക്രൊത്ത് akrottụ (H. from S. അക്ഷോഡ)
M. C. Tu. Wallnut.

[ 25 ] (S(QcQ^o — (srocftaTliTno fsttjcaa^ (S — (©f^coroi (tSi^cSfi^o aksam S. (oc-ulus) l. Eye, as in ro3Q0f)Q3o. 2. mark on dice. 3. playing die. 4. axle tree ((Bra.^). 5. a weight of i fanam (=aioa3o). madOfQ^loX) gambling V. C. ((5Taafi360Bc>3 5)a.jo «S(!nl§o). (sracQfiieioaj necklace of Elrcocarpus seeds. CtS^caa^C^eYTOo aksanam S. Suddenly; srao£n5m rooo^gg c2;d3Qiri20(b CG. (®^(£ha^rzDo aksabam s. i. Uniuu-t, un- woiiiided; oraftfiifoiraocs^ga rocBful'Sida CG. 2. whole grain fried (po.) 3. pigment of rice, saffron and lime for the sectarial mark on the forehead . OS(T)<S£sQ aksama S. impatience; ;3raaai0o unable to boar, impatient. (G^cftSL^COJo aksayam S. imperishable (Sasi&iW <£hlfDT^ KR. (sracSfiicaiat the eternal. (®f9c9^fQo aksaram S. (undecaying.) 1. A letter of the alphabet, syllable, 2. word b cnDdafiimsjach Nal. pathetic words. cuoaotOfiira 6!J8c>3 (8T3asc>55)-aJ(^ CC. refused; (sra. @gl cuo w^<ssi to spell; oro. ajl«)^d>i, aalemfflsgca), aJly ai slip of the pen; ng)5)abo o^asica^cOfiaroo .tj) S)rm TR. my handwriting. Cpds. onacSftiroi'jlQjl a clerk (po.) (SracGfiiroajralessiaaono learning. tffraj»airo0Da] the alphabet. faracQflarais^QOc&io (&) jdjd^) alphabetical song. (BTacQQifOoejoaroo learning letters, etc. (sradafiifDOfDoSo setting a child to loarn. (TSYOc^^SE^OfYcTl aksan6iS.= BTad3fa(a Impatience, envy; (3T95iijoaffil0Dnb hasty, envious. CG^oBMI aksi S. = raraijfiio 1. Eye. 2. trunk VI. esflTlomaDsrioiooDroofijl (Brgsl CG. ©racOfril <9ic>3 (ST3)§nm aii)a35mo CG. (ma ofi'Tla'jTTl (eye- ball) ,iro3§l Mudr. (E^ca^rWo aksibam S.^tmas^cwo f. i. tma cOanraiiSoxnrjS.'DTZDDj^s PT. OTOdafialsmo the same cBra£)£al6mDa^flj,roo:ajl ever living, foracSfiilern^fl^ajrznl^gLocijjggXKb KR. (®rOcfta:^(QCYb aksudran S. Not little, an im- portant person VI. (SifQ(8c9:£S^O'So aksobham S. Without agitation, constancy; tmacsajsoj ^a_ioi3.cjc;aoounj(S(JC Kei. V2. «jra(Si3G30gj-tb immovable Bhr. V. den-, ana (Sc6ftiO(i^^j cn^ VI. (Sif5ff)ce^fiOaDl&no] aksauliini S. (tgia:Ma+ gJOaolonl.) A complete army consisting of 21870 elephants, as many chariots, 65610 horses, 109350 infantry. (In the Bharata war the Panda vas have 7, their foes 11 aksauhinis. One elephant, 1 chariot, 3 horses and 5 foot- men form a csaomoqsiio; this tripled c^nao, tripled cosmo. tripled ojonDlrnl, ogtDno, .oig (9)0, (HTDnnldjilcnl, (oigc^a cosrwariws&cm^o (Sia s^aeaooDlsnTl. Bhr.) (SfQenerrojo, (m)6uemjSru)o akhandam, akhandibam S. Unbroken, whole; (grasusmjua (niDcrolaijlsicQ,' (cysn-jlgjonb ChR, (srafiusmijl fmnic9gi^v2:-)crcnD(b (in epistolary style) the most fortunate TR. (tsiroeijlejo akhilam S. All, whole (po.) rsraaiil aicQimicosmojo etc. otaoincBaJC'anb lord of all. CS^COoagam S. (not going) Tree, mountain (po.) (S^CO&nolario aganibam S innumerable, also (gracosimjon: s 5mo KR. CSifOCnroSl, agaSi S. l. Being without means = QjiflaiJlgjO^, (srd(iO:mS)Q^'§& fall into adverse circumstances VI, ttjiacoiwlcaei f3T2)(b imrao who will help me in my poverty? 2. (=(BTaco (CTilaDab VI.) poor, forlorn, unprotected osta 00(01 Ic0ich beggars. fsraoDrmlsxicmo a^sPf Mud. (ffiaco.oili'ai-io poverty, stinginess VI, (®f5Cn©o agad am S. Without disease — medi- cine (po.) (Ett)C02k) agamam = (maoDo. S. maco^ inac- ces8ible = croj(rTolca^0'!5ia)ajc>3; anaco^oco0 CDo prohibited intercourse Bhr. (C'CCOfW agaru S. = {3iai3Tlrol) ((0)oaocoro3(g0o Nal. = cfhoro>o?lfoli). amcocoi sticscno aQrSrstg) c^

00, !Bracoascua_i,T3ialnb a_iral0g.o KR. [ 26 ]

അഗസ്തി — അഗ്നി[തിരുത്തുക]

അഗസ്തി agasti S. 1.=അഗസ്ത്യൻ N. pr.
A Rishi celebrated for passing the Vindhya
mountains and leading the Brahmans into the
Deccan. 2. the star Canopus. 3. അഗസ്തിമ
രം(=അകത്തി)med. plant അഗസ്തിപ്പൂ GP. 65.
അഗാധം agādham S. Bottomless, deep, ob-
struse=നിലയമില്ലാത്ത.
അഗാരം agāram S. House (po.)
അഗുണം aguṇam S. Bad quality; ഗുണാഗു
ണജ്ഞൻ (po.) അഗുണി illnatured (po.)
അഗോചരം agōjaram S. Imperceptible, in-
comprehensible (phil.)
അഗോത്രം agōtram S. Of no family.
അഗൌകസ്സ് agauɣassu̥ S. (അഗ+ ഓകഃ)
Living on trees or hills (po.)
അഗ്നി agni S. (ignis L.) 1. Fire. 2. God
of fire. 3. grief ഉള്ളത്തിൽ അഗ്നി പിടിച്ചു
ഞങ്ങൾക്കു SiP. 3. — 4. digestive power; അം
വർദ്ധിപ്പിക്ക, കെടുക്ക GP. അഗ്നിക്കു ബലം എല്ലാ
ത്തോർ Nid. persons of weak digestion.
Cpds. അഗ്നികണം spark; അഗ്നികാര്യം (S) kind-
ling the holy fire KR.
അഗ്നികുണ്ഡം (1) hole to receive the holy fire.
അഗ്നികോണം(2)south-east; ചതുരശ്രത്തിന്റെ
അഗ്നികോൺ Gan.
അഗ്നിക്കാറ്റു (preceding) SE. wind.
അഗ്നിദൻ (1) incendiary Bhr.
അഗ്നിപ്രവേശം self-immolation (as of widows).
അഗ്നിബലം (4) digestion.
അഗ്നിമയം fiery.
അഗ്നിമാൻ who sustains the holy fire; അഗ്നി
മാൻ ഉപദ്ധ്യായൻ AR. 1.
അഗ്നിമാന്ദ്യം and അഗ്നിസാദം indigestion Nid.
Asht.
അഗ്നിമൂല SE.=അഗ്നികോണം.
അഗ്നിഭൂ Sk. Subrahmaṇya.
അഗ്നിശില flame V2.=ജ്വാല.
അഗ്നിഷ്ടോമം (സ്തോമം) Agni's praise, a pe-
culiar sacrifice KR. 1.
അഗ്നിസാക്ഷികം covenanted before Agni; അ
സാക്ഷികമായ സഖ്യം ചെയ്തു KR. 4.

അഗ്രം — അങ്കം[തിരുത്തുക]

അഗ്നിസാക്ഷിയുള്ള പത്നി VCh. the legal
wife.
അഗ്നിഹോത്രം burnt offering maintaining the
holy fire. The Brahman, who does it is
called അഗ്നിഹോത്രി Tdbh. അക്കിത്തിരി.
അഗ്രം agram S. (akros G.) 1. Point, top,
front. 2. first, principal. അഗ്രഗണ്യൻ the chief (f. i. ധർമ്മജ്ഞന്മാരിൽ
Kei. N. 2.)
അഗ്രജൻ, ൻ. ജ. 1. first-born, elder brother
and sister, 2. Brahman (po.)
അഗ്രപൂജ honors paid to the principal persons.
KR.
അഗ്രമാംസം heart (po.)
അഗ്രശാല a victualling house, cooking place
in temples.
അഗ്രശാലപ്പറ a large measure So.
അഗ്രഹാരം land assigned to Brahmans, village
of (foreign) Br's ഊണും കഴിപ്പിച്ചു അഗ്ര
ഹാരങ്ങളിൽ Sil.
അഗ്രാശനം first meal, ceremony in temples
(vu. അഗ്രായനം=പുത്തരി കഴിക്ക).
അഗ്രാസനം chief seat, as in Brahminical
സഭ, also of kings അവന്റെ അഗ്രാസനം
പിഴുകി Mud.
അഗ്രിയൻ, അഗ്ര്യൻ first, elder brother (po.)
അഗ്രേ (loc. of അഗ്രം) in the first place, before;
അഗ്രേസരൻ forerunner, leader (also അഗ്ര
ഗൻ etc.)
അഗ്രീവൻ agrīvaǹ S. Neckless; അഗ്രീവനാ
യുള്ളൊരു സുഗ്രീവൻ KR. 5.
അഘം agham S.(aɣos G. = അംഹഃ) Sin, evil.
അഘമകലും ജകൽപതി Bhr.
അഘമർഷണം = ഊക്കുക, സ്നാനം.
അഘോരം aghōram S. (not frightful) Dread-
ful; പനി അഘോരമായ്‌വന്നു the fever rages
violently; അഘോരയുദ്ധം fierce battle.
I. അങ്കം aṅgam S. (√ അഞ്ച്.) 1. Lap,
(also അങ്കതല്പം, അങ്കപീഠം po.) അങ്കസ്ഥൻ
bosom friend; പിതാ — എന്നെ ഇരുത്തും അങ്കത്തിൽ KR.

[ 27 ]

അങ്കലാളനം കൊണ്ടു മനോരഞ്ജനം വരുത്തുവാൻ SiP. 2. numerical figure, mark (po.)
II. അങ്കം aṅgam 5. (Tdbh. of അംഗം? അങ്കം മറെക്ക V2. to shield oneself) 1. Fight, battle. 2. duel, challenge; അങ്കത്തിന്നു വിളിക്ക V2. അങ്കം പിടിക്ക to combat, wrestle; അങ്കം പോരുക to fight; അതോട് അങ്കം പൊരുന്ന vying with it; മുഖത്തോട് അങ്കം തൊടുത്ത തിങ്കൾ CG.= emulating. 3. duel as the ordeal for Nāyers, a royal privilege, for which each combatant had to pay; sometimes fought by hired champions; അങ്കം
കോലസ്വരൂപത്തിന്നു KU. often അങ്കവും ചുങ്കവും കല്പിച്ചു KU. രാജാവു ഏറിയ അങ്കവും ചുങ്കവും വാങ്ങി demanded troops and taxes (vu.)
Cpds: അങ്കക്കളരി place for duel.
അങ്കക്കാരൻ a combatant.
അങ്കചുങ്കം royal taxes V2.
അങ്കപ്പോർ public duel; മാമാങ്ങത്തിൽ അങ്കപ്പോർ ഉണ്ടാക KU.
അങ്കമാലി 1. a public square. 2. N. pr. the old Syrian bishop's seat V1.
അങ്കവാൽ cock's tail B.
അങ്കനം aṅganam S. (I. അങ്കം 2.) Branding, as of criminals; അങ്കനം അംഗത്തിങ്കൽ KR. 5-
അങ്കലായ്ക്ക aṅgalāykka T.C.So.M. Lament, grieve B.
അങ്കാം aṅgām (P. hangām, season) and അങ്കമി temporary appointment; അങ്കാം ഗുമസ്തൻ, അങ്കാമി ആമിൻ MR.
I. അങ്കി aṅgi TM. (Tdbh. അംഗിക) Dress that covers the limbs, gown, jacket; ഇരിമ്പങ്കി or അങ്കിപ്പാള V1. mailcoat.
II. അങ്കി aṅgi a. T. M. (Tdbh. അഗ്നി.) Fire അഅങ്കിപ്പെട്ട അടവി പോലെ RC. 38. വരുണൻ അങ്കി അളകേശൻ RC. 67.
അങ്കിതം aṅgiδam S. (അങ്കനം) Marked, spotted (po.)
അങ്കുരം aṅguram S. 1. Shoot, germ (=മുള). 2. a kind of piles Nid. 3. first sign of f. i.

വൈരാങ്കുരാരംഭം Mud. symptoms of beginning enmity.
അങ്കുരിതം budded; അങ്കുരിതാരംഭ്ചാരുസ്തനങ്ങളും (po.)
Den. V. അങ്കുരിക്ക to bud, chiefly metaphor of love, pride Bhr. എന്ന് എന്നുള്ളത്തിൽ അങ്കുരിക്കുന്നു CG. (=തോന്നുന്നു).
C. V. അങ്കുരിപ്പിക്ക=ജനിപ്പിക്ക of shame, jealousy, etc. CG.
അങ്കുശം aṅguṧam S. iron goad (തൊട്ടി). നന്നായി മുറുകും അങ്കുശങ്ങൾ (po.)
അങ്കോലം aṅgōlam S. TM. Alangium hexapetalum (=അഴിഞ്ഞിൽ), a counter-poison.
കാരങ്കോലം Alangium decapetalum.
അങ്കോലത്തൈലം tantr.
അങ്കോലച്ചാറ്റിൽ അരെച്ചു tantr.
അങ്ക്രി aṅgri loc. (C.അച്ചി) Pap, teat = കിങ്കു.
അംഗം aṅgam S. (aɤɤos) l. Member, part. 2. body=സർവാംഗം, അംഗം ചാർത്തുക to shave a Raja V1. (അംഗം അണൈക്ക (അംഗണൈക്ക്, അംഗണൈപ്പു) to gird on a sword, quiver, etc. V1. 3. constituent part, branch; നാലംഗം ഒരു പോലെ സൌഭ്രാത്രം KR. of Ráma and his 3 brothers. കോലസ്വരൂപം ൫ അംഗമായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടതു(ChiracaI doc.) 5 branches = കൂർവാഴ്ച്ച. നാലംഗം=ചതുരംഗം.
Cpds: അംഗഛേദം mutilation.
അംഗജം bodily (po.) അംഗജൻ Kāma.
അംഗദം bracelet of the upper arra = തോൾവള f. i. അംഗദകടകങ്ങൾ KR.
അംഗന well shaped woman (po.)
അംഗന്യാസം ceremony of touching the body, in Sakti worship.
അംഗപ്പട (3) distinct branch of an army, നാലംഗപ്പടയും വരുത്തി AR. 6 (=ചതുരംഗം).
അംഗഭംഗം 1. rupture, loss of limbs. 2. (vu.) quite a member; നീ കർത്താവിന്റെ അംഗഭംഗമായിരിക്കയാൽ). (epist.)
അംഗഭംഗി beauty.
അംഗമർദ്ദനം rubbing the limbs.

[ 28 ]

അംഗരക്ഷ (Tdbh.അങ്കരക്ക V1.) 1. armour. 2. garment, jacket.
അംഗരാഗം cosmetics = കറിക്കൂട്ടും
അംഗവളർപ്പൻ (vu. അങ്കാളപ്പൻ a danger- ous swelling of the body (med.) തീയങ്കാളപ്പൻ Erysipclas scropluilosa.
അംഗവികാരം slight disorder (f. i. from pregnancy; അംഗവികാരങ്ങൾ പൊങ്ങി CG.)
അംഗവിക്ഷേപം gesticulation, also അംഗഹാരം V1.
അംഗസംഗം embrace; അ. കൊൺദു കല്മഷം വേർപ്പെട്ടു AR.
അംഗസ്ഥിതി (3) a particular conjunction in astrol. മാസംതോരുമുള്ള സൂർയ്യസങ്ക്രമവശാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അംഗസ്ഥിതി ഫലങ്ങൾ Tr P.
അംഗഹീനൻ maimed.
അംഗണം, അങ്കണം. aṅġaṇam, aṅgaṇam S. Court, yard, (also apartment ഈ കോവിലകത്ത് എത്ര അംഗണം ഉണ്ടു? V1.)
അംഗാരം aṅġāram S. Live coal, coal, അംഗാരവട്ടക (S. അംഗാരധനി) portable grates V1.
അംഗാരകൻ the red planet. Mars.
അംഗാരകന്റെ കാർയ്യം കാട്ടുക Bhr. do a collier's work, burn roots and branches.
അംഗിരസ്സ് aṅġirassu̥ S. (G. aɣɣelos) A kind of demigods.
അംഗീകരണം, — കാരം aṅġīɣaraṇam, — ɣāram S. (അംഗ yes) Consent, assent, admission.
അംഗീകരിക്ക 1. to consent, assent, approve. 2. receive, f. i. into caste; അന്യായം അംഗീകരിക്ക MR. receive a complaint. 3. to embrace (=ഭോഗിക്ക) ഗംഗാസമുദ്രങ്ങൾ തങ്ങളിൽ സംബന്ധം അംഗീകരിച്ചു Nal.
അംഗുലം aṅġulam S. 1. Finger, toe. 2. middle finger V1. also thumb (അംഗുലവിരൽ,
അങ്ങിവിരൽ thumb V1.) 3. an inch (of 8 യവ); അംഗുലം തോണ്ണൂറ്റാറായുള്ളൊരു ശരീരം KR. 5. Rāma's height; നാല്പത്തെട്ടിരട്ടിച്ച ഒരംഗുലപ്രമാണമാം നല്ലുടൽ V. Ch.

അംഗുലി finger അംഗുലീയം finger-ring മൂന്ന അംഗുലീയപ്രമാണം ഗുദർത്തിൽ നടത്തുക a. med. (=അംഗുലം.)
അംഗുഷ്ഠം S. thumb,(അംഗുഷ്ഠതുല്യനായി reduced to the size of an inch AR. 5. പാദാംഗുഷ്ഠവും ഊന്നി Bhr. resting on the toes (a tapas).
അംഘ്രി aṅghri S. (അംഘ് to go) Foot, root (po.)
അങ്ങാടി aṅṅāḍi 5 (അങ്ങ് അംഗം + ആടുക) 1. Shop, in Mal. rather അങ്ങാടിപ്പീടിക. 2. market street, bazaar, town, village (in many N. pr. f. i. പുതിയങ്ങാടി, etc.)
Cpds. അങ്ങാടിക്കാരൻ shopkeeper.
അങ്ങാടിച്ചരക്കു or വാണിഭം merchandise; ആടറിയുമോ അ. (prov.)
അങ്ങാടിത്തോലിയം being tricked in buying or selling (prov.) CG.
അങ്ങാടിപ്പാടു the talk of the town; കോട്ടയിൽ ഉപദേശം അങ്ങാടിപ്പാട്ടായ്‌വന്നു (prov.) CG.
അങ്ങാടിമരുന്നു drugs (opp. പച്ച മരുന്നു.)
അങ്ങില്ലാപ്പൊങ്ങ് aṅṅillāppoṅṅu̥ An aquatic plant (wanting അംഗം or അംഘ്രി) അ-ങ്ങിന്റെ വേർ കിളെക്ക (prov.) doing what is neither required nor possible.
അങ്ങു aṅṅu̥ (T. അങ്കു from അം) 1. There, thither; അങ്ങുപോയാൽ= after death. 2. you (opp. ഇങ്ങു) dat. അങ്ങേക്കു, അങ്ങേത്തൃക്കൈ KU. your Highness' hand; ഞങ്ങൾ അങ്ങല്ലോ കേൾപിക്കേണ്ടു TR.
Cpds. അങ്ങനെ, അങ്ങിനെ (അനെ) that way, thus; അങ്ങിനെ എന്ന് അവളും ചൊന്നൾ AR. 6. yes കള്ളുകുടിച്ചങ്ങനെ ചാഞ്ചാടുന്നു PT. 1. (=വെറുതെ) — അങ്ങനത്തേ such.
അങ്ങിട് there, അങ്ങിടിങ്ങിട് here and there.
അങ്ങുന്നു (നിന്നു) 1. thence, there; അങ്ങേപ്പുറം the other side. 2. you there (hon.) അങ്ങുന്നു ഞങ്ങളോടു കല്പിച്ചു TR. your majesty; അങ്ങുന്നരുളിച്ചെയ്തു also his majesty.
അങ്ങൂടു, അങ്ങൊടു (ഊടു, ഒടു) there; അന്വേഷിച്ചങ്ങൊടിങ്ങൊടന്യനാരികൾ AR.
അങ്ങേടം (ഇടം) that place.
അങ്ങേയവർ, അങ്ങോർ those, they.

[ 29 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/29 [ 30 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/30 [ 31 ]

അഞ്ചുക-അട[തിരുത്തുക]

അഞ്ചാൻ a measure (?) നെല്ല് അഞ്ചാനാൽഇടങ്ങാഴി എന്നു നിശ്ചയിച്ചു TR.

അഞ്ചുതെങ്ങു Anjengo, fortified by the English in 1694 TR.

അഞ്ചുവണ്ണം N. pr. the seat of the original Jewish colony (Syr. Doc.) Pai.

അഞ്ചുക ańǰuγa TM. (അഞ്ജൂ C. Tu. ജംഗു Te.) 1. To fear, despair. അഞ്ചി ഓടുംവിധൌ Bhr 7. അഞ്ചാതെ വന്നു Vet C. came without fear. 2. (po.) to concede superiority. പാലഞ്ചും പുഞ്ചി രി CG. പാലഞ്ചും മൊഴിയാളെ Vet C. കാററഞ്ചും വേഗമോടെ Bhr.

VN. അഞ്ചൽ and അച്ചാ awe, fear q. v. നെ ഞ്ചിൽതഞ്ചിന ഒർഅഞ്ചൽചഞ്ചലനം Gn P.

അഞ്ജനം ańǰanam S. (അഞ്ജ് anoint) Ointment, chiefly of eyes, lampblack, antimony (പുഷ്പാ ഞ്ചനം brass calx, രക്താഞ്ചനം, നീല അ. ഹേമ അ.. a/?/med. സ്രോതാഞ്ജനം GP. etc.) അഞ്ജനക്കല്ല് antimony sulphurate GP 75. used med. and to discover thefts or treasure; hence അഞ്ജനം പാർക്ക or കൈക്ക് അ. ഇട്ടിട്ടു നോക്കുക.

അഞ്ജനക്കാരൻ a uror.

അഞ്ജനവർണ്ണൻ, അഞ്ചനവർണ്ണൻ C/?/ishṇa, = കാ ർവർണ്ണൻ CG.

അഞ്ജലി ańǰali S. The cavity formed by putting the hollowed palms of both hands side by side (= തൊഴുക്കൈ) chiefly for adoration. അ. കൂപ്പുക, പുഷ്പാഞ്ജലി (po.) അഞ്ജലിബന്ധം ചെ യ്തു തൊഴുതു KR. അ. ചേർത്തു നമസ്കരിച്ചു Bhr.

അഞ്ജസാ ańǰasā S. (by way of gliding) Straightway (po.)

അഞ്ഞായം = അന്യായം TR.

അഞ്ഞാഴി (അഞ്ഞ് = ഐം) ańńā/?/i 5 Nā/?/i, 1¼ measures. അഞ്ഞാഴിയും പുല്പായും a fee on feast days (Trav.)

അഞ്ഞൂറു ań;ńūr̀u 500. അഞ്ഞൂററാൻ A sub-division of Nāyers TR. (in Iruwenāḍu). അഞ്ഞൂ ററുകാർ (and — ററന്മാർ) Roman converts from Tier, Fisher and similar castes (Cochin).

അട aḍa 5. (√ be com/?/guous, close) What serves as a rest or bar. 1. a lamp. 2. a cake

അടക്ക-അടക്കം[തിരുത്തുക]

made of ഉഴുന്നു GP. 3. a lock V1. 4. incubation B.

Cpds. അടക്കല്ല്, അടോല, അടക്കോൽ V1. anvil of goldsmiths.

അടക്ക, അടെക്ക (കായ്) MC. Te. 1. betlenut, Port. "Areca" (the tree കമുങ്ങു) അ ടെക്കെക്ക് വ്വാ റെസ്സ് കണ്ടു TR. (assessment of 1798). prepared betlenuts കളിയടക്ക, വെ ട്ടടക്ക. — അടക്ക ആകുന്പോൾ മടിയിൽ വെ ക്കാം (opp. കഴുങ്ങായാൽ) prov. 2 (loc.) testicle.

അടക്കാമണിയൻ അടക്ക വാണിയൻ വേർ a med.) Sphæranthus Ind. GP. 61. kinds ചെറിയ — വെളുത്ത — Celosia argenta Rh. മഞ്ഞച്ച അ.. Conyza Ind. Rh.

അടക്കളം T. SoM. Shelter, അ. കൊടുക്ക grant, protection V1.

അടക്കാവ് Shelter: അടക്കാപ്പക്ഷി the sparrow, fringilla domest. (a good omen); also a child may be called by its mother അട ക്കാപ്പക്ഷി.

അടകൊതിയൻ കിഴങ്ങു aḍaγoδiyaǹ ki/?/aṇṇụ (or അടവതിയൻ പാല, അടപൊതി യൻ GP. 60.) Asclepias annulaia, med. in eye-diseases.

അടപ്രഥമൻ a certain condiment B.

അടമരം Terminalia Cadappa Rh.

അടമഴ T. incessant rain (see അടല്മഴ).

അടമാറി 1. inequalities of ground (?) MR. 298 (in doc. style). 2. any small bit of ricefield, much used for rearing riceplants (Palgh.) = പൊററ, പള്ളിഞായൽ.

അടവഴി way between two hedges V1.

അടക്കം aḍakkam V. N. (അടങ്ങുക) 1. Being contained. എന്നിങ്ങനെ കവിയടക്കം KU. thus says the tradition. — 2. (old) all, the whole. നഗരം അടക്കം ചുട്ടുമുടിച്ചു, വീരർ തമ്മെയും ഒക്കടക്കം മുടിപ്പെൻ RC. ചരക്ക് അടക്കം കൊ ണ്ടു V1. purchased the whole of the goods. അന്നടക്കം അനന്ത്രവരെയും മുന്നിർത്തി (doc. alias അന്നടുക്കും) with the consent of all then

[ 32 ]

അടങ്ങു[തിരുത്തുക]

living heirs. 3. possession, enjoyment; വീടു മുന്പെ കാരണോർ കാലം അടക്കം ചെയ്തോണ്ടി രിക്കുന്നു TR. മയ്യഴികുന്പഞ്ഞിക്കാരിൽ അടക്ക മായ് വന്നു, ഏകമാദി എപ്പേർപ്പെട്ടതും അടക്കമാ യി (doc.) ആൾ അറുതിവന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഇ ങ്ങോട്ടും അടക്കമത്രേ ആകുന്നു TR. in case of one branch dying out the other inherits. വ യനാടടക്കം തരുവൻ TP. നാടടക്കം സർക്കാരി ലേക്കു; കോട്ടയെ അടക്കം ചെയ്തു KU. took possession of the fort. 4. self-control, modesty, chastity V1. secrecy. മനസ്സിന്നടക്കം VCh. അടക്കം ചേർമുനിവർ RC. the austere Rishi; അടക്കമുള്ള മങ്കയരിൽ മുന്പുണ്ടിവൾക്കു RC 117. Sīta the most chaste.

അടക്കക്കാരൻ proprietor.

അടക്കു V1. = അടക്കം 4.

അടങ്ങുക aḍaṇṇuγa 5. (√ അടു) v. n. 1. To be pressed down, enclosed, contained. ചോറ ടങ്ങി is swallowed. വാരിധിക്കുള്ളിൽ അടങ്ങിയ ഭൂമി Mud. enclosed by the sea. കുടയിൽ അടങ്ങി took shelter under. മൂവർ ഒരു കുടക്കീഴ് അട ങ്ങുമൊ. 2. to submit, yield, be possessed, ruled. അവൾഅടങ്ങി yielded. കുന്പഞ്ഞിയിലേ ക്ക് അടങ്ങെണ്ട ചുങ്കം TR. (= അടയുക). വസ്തു വക ദേവസ്വത്തിൽ അടങ്ങി പോന്നു TR. പറ ന്പടങ്ങുന്നില്ല does not yield. 3. be controlled, proportioned; കുടെക്ക് അടങ്ങിയ വടി (prov.) വെററിലക്കെടങ്ങാത്ത അടക്ക ഇല്ല. prov. 4. be allayed, calmed. എന്നാൽ ചുമ അടങ്ങും a med. (= ഇളെക്കും). നിന്നെ തിന്നാൽ വിശപ്പട ങ്ങും UR. മന്ദം അടങ്ങുന്ന കോപം Mud. 5. to rest, cease, be silent; ശ്വാസം അടങ്ങി died. നിന്നുടെ രൂപം സൃഷ്ടിച്ചടങ്ങി പിതാമപൻ എ ന്നു തോന്നീടും KR. എന്നടങ്ങി, ഉരെത്തടങ്ങും; നീ എന്തടങ്ങിനില്ക്കുന്നു KR. why standest thou silent. കേട്ടടങ്ങീടേണം listen attentively. അ ധികാരംവെച്ചടങ്ങി പാർക്ക Mud. liveretired. വി ല്ലു വെച്ചടങ്ങിയാൻ Bhr. gave up the job. ആ യുധങ്ങൾ അടങ്ങി വസിക്കുന്നു Nal. rust from peace. വാതിൽഅടങ്ങി ചാരികൊൾക shut gently. അടങ്ങ Inf. (= അടക്കം 2.) അടങ്ങമുടിത്തു RC. made to cease entirely.

അടക്കു-അടപ്പം[തിരുത്തുക]

അടങ്ങൽ, അടങ്കൽ the whole contents (= അ ടക്കം 2.) അടങ്കൽ കാണ്ക form estimate B.

അടങ്ങാത്ത unmanageable, disobedient, etc. C. V. അടങ്ങിക്ക make to submit, enclose V1.

അടക്കുക, ക്കി 5. v. a. 1. To press down. വക്ത്രത്തിലാക്കി അടക്കും AR 6. swallow. 2. subdue, possess, enjoy as property. നാടട ക്കുന്ന കോയ്മ TR. the actual Government. നി ലന്പറന്പടക്ക to secure, use the crops. കണ്ട വും പറന്പും കൊത്തി അടക്കിയതിനാൽ ക ഴിക്കുന്നവനായിരുന്നു lived from cultivation TR. ബ്രഹ്മസ്വം അടക്കി KU. usurped. കുന്പ ഞ്ഞിയിൽ അടക്ക TR. confiscate. പണം പി രിച്ചടക്കി TR. (= അടെച്ചു) ചത്തും കൊന്നും അടക്കികൊൾക KU. conquer and rule. ജീ വിതം അടക്കി കൊടുക്ക KU. pay up all his salary. 3. control, repress. മനസ്സടക്കുവാൻ കഴിവു കാണാഞ്ഞു KR. could not contain themselves. ചക്ഷുരാദികളെ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ അ. പ്രാണങ്ങളെ പ്രാണവാന്തരേ ചേർത്തടക്കി Bhg. by mortification. കാളനെ, ഗുളികനെ അ. to subject demons by mantras. ദുശ്ശീലം അട ക്കി വെപ്പാൻ CC. correct an unmannered child. ദുർവ്വീരൃം അടക്കുവാൻ‍ AR 4. punish. ശാസിച്ചിട്ടാകിലും യാചിച്ചിട്ടാകിലും പാതിച്ച വണ്ണം അടക്കേണം നീ CG. പറഞ്ഞടക്കുക Bhr. restrain. സങ്കടങ്ങൾ അടക്കി TR. suppressed our grievances. 4. to allay, quiet; നിന്മദം എല്ലാം അടക്കും UR. എനിക്കു വിശപ്പടക്കെണം ഭവാന്മാരാൽ AR. must still my hunger with your flesh. പറഞ്ഞടക്കിനാൻ AR 4. comforted. CV. അടക്കിക്ക f. i. ഒരു കോല്ക്കടക്കിച്ചു KU. caused the country to be ruled by an equal sceptre.

അടച്ച് see under അടയുക.

അടനം aḍanam S. (√ അട്) Erring about (po.)

അടന്ത aḍanda T. M. a mode of beating time in music B. (see താളം) Bhg.

അടപ്പു see അടെപ്പു.

അടപ്പം, അടപ്പൻ aḍappam, aḍappaǹ 5. (C. ഹഡപം 1. Betel purse, chunam pouch = കരണ്ടകം, നൂറിടുന്ന പാത്രം; hence അടപ്പക്കാ

[ 33 ]

അടമാ-അടവു[തിരുത്തുക]

രർ KR. betel servants. അടപ്പപ്പട്ടം a court charge V1. 2. a stopper, cork B. (= അട പ്പു). 3. barber's dressing case, also അന്പട്ടൻ അടപ്പു (taxed.)

അടമാനം aḍmānam T. So M. (അട) 1. Pawn, mortage. 2. അടമാനം തന്നു (= അടെച്ചു) gave in full.

അടമ്പു, അടുമ്പു aḍambu, aḍumbu T. M. Convolvulus pes caprœ or Lagerstroemia reginæ(ചുവന്ന) — വെള്ള — Conv. flagellif. Rh.

അടയാളം aḍayāḷam 5. Mark, sign. അടയാളം ഇടുക to mark. അടയാളപ്പെടുത്തയക്ക AR 6. dismiss the enemy with some mark, a wound etc. N. നായരെ അടയാളം the letter of Nāyer N. is as follows. രാമരും കണ്ണനും കൂടി കയ്യാൽ അ. joint letter of R. & C. (TR.)

അടയുക,ഞ്ഞു aḍayuγa T. M. C. (അട) n. v. 1. To be shut, shut up മൂത്രദ്വാരം അടഞ്ഞു Nid. വാതിൽ അടഞ്ഞില്ല would not shut. ചെകിടട യും Bhr. the ear is stunned. 2. to be enclosed, get into, come into possession. എനിക്കു കടം, പൊലു etc. അടഞ്ഞു പോയി I have received. (= തന്നു ബോധിച്ചു), esp. of the collection of texes. നികിതി നേരായി വന്നടയും TR. ഗഡുവിന്നു (കിസ്തിന്ന്) അടയാത്ത പണം etc. (sometimes = അടങ്ങുക). 3. a. v. (T.) to obtain, രാജാവ് മഹത്തായുള്ള ധർമ്മം അടഞ്ഞീടും KR. പിതാ ദൈവഗതി അടഞ്ഞു KR 2.

അടയ Inf. (= അടങ്ങ) all. അടയ സംഹരിച്ചു Bhr. ഉള്ള പൊരുൾ അടയ കൊണ്ടു Bhr.

അടയലർ T. a M. (unsubmitting) enemies. അടെയലർക്കഞ്ചി RC 34. അടയലരുടൽ പൊടിചെയ്തു RC 52.

V. N. അടവു T. M. C. (obtaining) 1. Regular custom = ആചാരം. 2. buying daily a stated portion on monthly account. നെല്ലു, പു ല്ലു, വെണ്ണ അടവു കൊടുക്ക. 3. money that has come to hand; (= വസൂൽ) അ. കുത്തുക to sum up an account B. 4. dexterity, acquirement. അടവുകൾ കാട്ടിയാൽ Bhr. അടവുകൾ പിഴെച്ചു he failed in examination. അടവറുക്ക

അടെക്ക-അടെപ്പു[തിരുത്തുക]

be perfect in any art V1. അടവറുക്കപ്പെട്ടതു a perfect thing V1. 5. esp instruction in playing or fencing V1. — den. V. അടവിക്ക to buy the whole, f. i. of a ship's goods; obtain the monopoly of selling tobacco etc. within a Rajas territory V1. 6. T. manner (= പ്രകാരം) ഇടിപൊടിയും അടവു Nal.

അടെക്ക, ച്ചു a. v. 1. To shut, obstruct, block up. വാതിലടെക്ക, അടെച്ചുറപ്പില്ല MR. no locked door. കുടിയിൽ അടെച്ചു കിടക്കാൻ അയക്കയില്ല TR. rioters leave us no night's rest. ദൃഷ്ടി അടച്ചു കിടക്കുന്ന ബാലൻ GS. dead; കണ്ണടെക്കാതെ പാർത്തു looked into the sun. ക ണ്ണടച്ചു വിചാരിക്ക Nal. കുടികൾ അടച്ചുകെ ട്ടി മുദ്രയിടുക TR. the houses of renitent subjects; വായിഅ. കാര്യം അ.. etc. 2. to take in, receive, collect, put up. നികിതി എടുത്തടെക്ക, കച്ചേ രിയിൽ അടെക്ക, എൻറെ കൈക്ക് ഏതാനും പണം അടെച്ചിട്ടുണ്ടു TR. collected for Government. 3. to pay down (as an instalment), put into a bank. മുതൽ അടെക്കുന്പോഴും വാങ്ങുന്പോ ഴും (doc.); to concluded an account V1. 4. v. n. to be shut, rendered impervious. ബാലി പോ യ വഴിയും അടച്ചില്ല KR. the way which B. went is still open, I may kill thee as well as him. ഒച്ച അടെച്ചുപോം Nid. ഒച്ച അടെക്കു ന്നതിന്നു മാഷാദി നെയി നന്നു a med. വെടി കൊണ്ടു ചെവി അടച്ചുപോയി stunned (= അ ടയുക). ദിഗ്ഗജ്ജങ്ങൾക്കു ചെവി അടെച്ചു Bhr. ഇ രിനീർ അടെച്ചത് ഇളെക്കും a med. അവനുമാ യി മച്ചകം തന്നിൽ അടെച്ചുകൊണ്ടു CG. being shut up with him in the room. മഴ ഇരിട്ടടെ ച്ചു കൊണ്ടു വരുന്നു and ഇരിട്ടടച്ചിരിക്ക be very dark, be in the dark; ഇരിട്ടടച്ചീടിന പലവ ഴി VCh.

അടെച്ചു വാററി A vessel into which water is strained from the boilde rice.

അടച്ചൂററി (ഊററുക) Lid of a pot serving as strainer (also അടപ്പു, അടവാകും കലം).

അടെപ്പു, അടപ്പു V. N. 1. Obstruction, കല്ലടപ്പു gravel, ഒച്ചയടപ്പു hoarseness.

[ 34 ]

അടെപ്പി-അടവി[തിരുത്തുക]

2. whatever stops, covers, closes a hole. വിസ്മ യമായ ഗുഹ ശിലകൊണ്ട് അടപ്പായതു KR., lid or cover of a pot, jar. 3. = അടപ്പം 2 and 3.

അടെപ്പിക്ക C.V. Cause to lock or shut; വിശ്വം ഇരിട്ടടപ്പിച്ചു CC. പണം എടുപ്പിച്ചടപ്പി ക്കാറായി TR. (from അടെക്ക 2.)

അടരുക, ൎന്നു vu. ന്നു. aḍaruγa (C. to pounce, T. to grew thick Te. to shine — √ അടു) To burst, crack, slit off, fly open — അടർന്നൊരു കൊന്പു Bhr. അടർന്നു വേരോടെ Bhr. a tree. തോൽ അടർന്നു പോയി. കുമ്മായം അടർന്നു വീണു from a wall. പല്ല് അടർന്നു, പാത്രത്തിൻറെ വ ക്ക് അടർന്നു, etc.

അടർ l. = അടൽ war. 2. a splinter, as of wood, bone, stone.

അടർച്ച V. N. splitting, a crack, a. v. അടർക്ക, ർത്തു (old) അടർത്തുകൊണ്ടു പോന്നാൻ സുഗ്രീ വൻ കിരീടങ്ങൾ Bhr. tore off; അടർത്തച ലങ്ങൾ, മരങ്ങൾ RC 9. കുന്നിൻ കൊടുമുടി അടർത്തെടുത്തു AR 6.

അടർത്തുക vu. അടത്തുക to split (ആന കൊന്പു കളെ), tear off. മുരിങ്ങ അടർത്തി MC. opened an oyster.

അടൽ aḍal T. M. (C. Te. terror) from അടു. 1. Closing with combat, fight. കടലോടടൽ കരു തും ഒരു കടലോടു സമാനമായി Bhr. like a sea battling with a sea. അടൽ കോലുന്പോതു RC. അടൽത്തറ RC. അടല്ക്കളം Bhr. battle-field;

അടവ്നിലത്തു വീണു RC. 2. emulation (= അങ്കം) അതിനോടടൽ പൊരുതല്ലൽ grief comparable to. 3. incessant (of rain) സലിലധരനികരം അടല്മഴ പൊഴിയുംവ ണ്ണം Bhr.

അടലാർ enemies. അടലാർകാലൻ, അടലാര പ്പോർക്കളത്തിൽ ഒടുക്കുവാൻ RC.

I. അടവി aḍavi S. Forest, jungle (C. Te. അ ഡവു T. അടർ close from അട) ദാനവാടവീദ വ KR. thou consumer of the Asuras.

അടവികച്ചൂരം (or — കച്ചോലം) a Curcuma, ചണ്ഡകിഴങ്ങു.

II. അടവി (= അടവു 4. see അടയുക) dexterity, cleverness.

അടാന്ന-അടി[തിരുത്തുക]

അടാന്ന aḍanna അടീ f. അടോ hon. T. M. interj. Calling persons of lower rank, better എടാ etc. വരികടോ CC. = എടോ.

അടാമ്പടി aḍāmbaḍi (അടവാംപടി) Orderly, successively B.

അടി aḍi T. M. C. Tu. (Te. അഡുഗു) √ അടു. What comes in contact. 1. bottom, base, beginning. മരത്തിൻറെ. മലയുടെ അടി foot. അ തിൻറെ അടിക്കു വെച്ചതു (jud.) put under it, തേങ്ങ കൂട്ടിയതിൻറെ അടിക്കു (jud.) under a heap of nuts. കണ്ടം അടി ആറുക field to be well dried for sowing. അടിതുടര ഒക്ക പറഞ്ഞു all from the commencement. അടിയോളം നന്നല്ല prov. 2. sole of foot, footstep, measure of a foot. അടി പറിഞ്ഞു, മറിഞ്ഞു sprained ankle. അടി നോക്കി നടക്ക follow footsteps. അ ടിമുടിയോടിടയിൽ അടികൊണ്ടു Mud. was beaten from head to foot. മൂന്നടി മണ്ണു യാചിച്ചു മൂന്നുലോകം മൂന്നടിയായിഅളന്നു AR 6. Vāmana. മൂലോകം മൂന്നടിയാക്കിയളന്നു CC. compassed the three worlds with 3 steps. മൂന്നാം അടി the 3rd time or turn. 3. foot, metre in അഞ്ചടി. 4. foot as object of adoration (see ചേവടി, നിന്തി രുവടി,) വേണാട്ടടികൾ the king of Vēṇāḍu, Trav. അടിയിൽ വീണുവണങ്ങി AR 5. and അടി പണിയുക, വണങ്ങുക, ചെന്ന് അടി കുന്പിട്ടു Mud. 5. blow, stroke, പുറത്തു ചൂരൽകൊണ്ടു അടി അടിച്ചു TR. എന്നെ അടി തുടങ്ങി, തമ്മിൽ അടി കൂടി, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിയും പിടിയുമായി came to blows. അടികൊണ്ടു was beaten. 6. sweeping the house അടിയും ത ളിയും KU.

Cpds. അടികലശൽ (5) assault, അവനെ അ. ചെ യ്തു assaulted him MR.

അടികിടാവ് (1) first child V1.

അടിക്കടി (2) at each step, repeatedly (5) അ. കഴിക്ക retaliate, blow for blow.

അടിച്ചരക്കു (1) ballast V1.

അടിച്ചവർ (6) sweepings of a house.

അടിത്തിരി (4) a class of Brahmans, preservers of the holy fire.

[ 35 ]

അടി[തിരുത്തുക]

അടിനാശം വന്നു PP. (1) lost his standing ground = അടിയറവു.

അടിപരത്തുക (2) to walk (hon. of Caymals) V1.

അടിപ്പറവു the bottom step, foundation.

അടിപ്പായൽ a certain game V1.

അടിപ്പിടി (5) quarrel.

അടിപ്പെടുക (1) to come down, fall. (= അടി യുക). വലയിലടിപ്പെട്ടു PT. 2. ഇടിയൊലി അടിപെട ആർത്തനൻ RC. roared louder than thunder.

അടിപ്രമാണം (1) prior deed (f. i. നിലത്തി ൻറെ അ.. TR.) = കീഴ് പ്രമാണം.

അടിഭാരം കയററുക (1) take ballast. അടിമലർ (4) hon. foot അടിമലരിണ RC. also അടിത്തളിർ, അടിത്താർ.

അടിമുടികൾ മുഴുവൻ (2) from head to foot (po.) അടിമുണ്ടു under-cloth.

അടിയന്തരം (2) 1. a fixed interval of time, term, feast, stated ceremonies. അ. കഴിക്ക, നട ത്തുക TR. celebrate a marriage, feast (opp. മുടക്കുക). അടിയന്തരാദികൾ കഴിക്ക MR. നടക്കേണ്ടും അ. ഒക്കെയും നല്ലവണ്ണം നടന്നു TR. coronation etc. അടിയന്തരം കഴിഞ്ഞാൽ TR. after the feast. അടിയന്തരം ചെലവു (opp. നേമം) extra expenses TR. 2. exigency, urgent, indispensable; ഊർപള്ളി അവകാശം അടിയന്തരമായി കീഴ്നാൾ നട ന്നു വരുന്നു MR. undisputed, regularly. ഗ്ര ഹിപ്പിപ്പാൻ അടിയന്തരമായ്വന്നു TR. necessary. അടിയന്തരമായി എഴുതി കല്പിച്ചു TR. urgently.

അടിയറ (4) present given at an audience, fee on purchase of privileges. ഭരതൻ മാതുലന് അടിയറകളും കൊടുത്തു KR.

അടിയറവു (1) checkmate (= നില്പാൻ കള്ളിയി ല്ല). അടിയറുക്ക give checkmate V2.

അടിയററം (1) to the bottom, thoroughly, ചിറ അ. പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു MR.

അടിയാധാരം = അടിപ്രമാണം, കീഴാധാരം.

അടിയിടുക (1) to commence.

അടിയിരുത്തുക (2) = അടിപരത്തുക.

അടിക്ക-അടിമ[തിരുത്തുക]

അടിയില (4) leaf in which the king eats.

അടിയുറപ്പു firm basis (of undertakings).

അടിവാരം (1) foot of hill.

അടിവെക്ക (2) walk slowly.

അടിസ്ഥാനം, അടിത്താനം V1. foundation.

അടിക്ക aḍikka T. Te. M. (അടി 5) 1. To beat, strike, ചൂരൽകോണ്ട് എന്നെ രണ്ട് അടിച്ചു TR. അച്ചടിക്ക, പണമടിക്ക coin. കാററടിക്ക to blow. ആട് അടിക്ക kill. മൂന്ന് അടിച്ചുപോ യി 3 o'clock struck. മുഖത്തടിക്കട്ടേ വയററി ന്നടിക്കരുതു only no fine! സാരഥി തേരും തിരി ച്ചടിച്ചു AR 6. drove. — as v. n. നിലത്തിങ്കൽ അടിച്ചു വീഴ്കിൽ KR. throw yourself on the ground. 2. M. Tu. to sweep the ground (അടി 6).

V. N. അടിച്ചൽ 1. beating. 2. (അടിയുക) a trap.

അടിപ്പു 1. printing, stamping, coining. 2. what is beaten, as metal, not cast.

C.V. അടിപ്പിക്ക f. i. പണം have coined. രണ്ടടിപ്പിത്തം two kinds of coins.

അടിച്ചിപ്പാര, അടിച്ചാര aḍiččibāra, aḍiččāra The cotton of cocoanut leaves, ഓല യുടെ പുറന്പൊളി, അരുപ്പാര, കൊച്ചാട്, etc. used for straining (and perhaps sweeping അ ടിക്ക 2), and torches.

അടിമ aḍima T. M. (അടി 1) 1. Slavery, അടിമയിൽ അകപ്പെടുക captivity V1. അടിമ വീണ്ടുകൊൾക redeem V1. അ. ഒഴിപ്പതിന്നു Bhr. to emancipate. 2. feudal dependency of a Nāyer upon his patron. 3. slave, ബ്രഹ്മ ക്ഷത്രിയവൈശ്യർക്കടിമ ചതുർത്ഥന്മാർ KR. അ ടിമയായ്പുക്കു മരുവും എങ്ങൾ CG. we your (bought) bondsmen, also അടിമ പൂമാറു RC. in order to serve, അ. പിടിക്ക TR. rob slaves (riotous Maplas) അടിമെക്കു കുപ്പ prov.

Cpds. അടിമജന്മം 1. grant of land to an inferior with reversion to the granter on failure of heirs to the grantee (Tell.) 2. also mortgage of land by a superior to a person of low caste W.

[ 36 ]

അടിയ-അടിയു[തിരുത്തുക]

അടിമപ്പണിചെയ്ക Bhr. 2. serve as slaves. അടിമയാപന immunity granted to slaves by their masters B.

അടിയൻ & അടിയേൻ aḍiyaǹ (അടി 1) I your servant, in obl. cases അടിയത്തെ TP. pl. അടിയങ്ങൾ, അടിയാർ, അടിയത്തങ്ങൾ അറാളെ MR. six of us. In po. similarly അ ടിമയായ്പുക്കൊരിവൻ CG.

അടിയം 1 = അടിയൻ f. i. ചൊല്ലുവാൻ ഇന്ന ടിയത്തിനാൽ അസാദ്ധൃം Genov. I cannot. 2. = അടികൾ (4) No. കഞ്ഞടിയത്തേ TP. oh my young Lord! (Voc.)

അടിയാൻ m.; — യാൾ, - യാത്തി B. — യാട്ടി V. f. slave, servant (pl. അടിയാർ and അടി വർ). അടിയാൻ കുടിപതികളെയും കടിത്തി TR. removed all the inhabitants. അന്യായ ക്കാരൻറെ അടിയാൻ ഈ സാക്ഷി MR. his dependant.

അടിയാർ also 1. a low caste's wife. 2. low castes (opp. കുടിയാർ cultivators). 3. (from അടി 4.) landholders. അടിയാന്മാർ a class of lower Brahmans, servants of Bhagavati.

അടിയാർപണം an old tax, paid to Jenmis. അ. തരാത്തതീയെരെ തട്ടക്കയും തക്കയും TR.

അടിയോടിമാർ a class of Nāyers, esp. in the Caḍttuvanāḍu കടത്തുവനാട്ടടിയോടി, അ ടിയോടി മൂത്തങ്ങ് ഒരു തന്പരാനായി po. (അടി 4.)

അടിയുക, ഞ്ഞു aḍiyuγa (അടി 1) 1. Fall to the ground, as roten fruit. ഞാർകെട്ടടിഞ്ഞു പോയി spoiled by rain. അരക്കർ കാകുത്തൻ കാലിണക്കീഴ് അടിന്തു വീണഴുത് ഇരന്താർ RC 25. fell at Rāma's feet. വീണടിഞ്ഞു മുല കൾ RS. 2. drift on shore, കപ്പൽ അടിഞ്ഞു V1. ആപൊടി തിരവായൂടെ വന്നടിഞ്ഞു തീരത്തു Bhr. borne by the waves. മീൻ, കക്കു, etc. വന്ന ടിഞ്ഞു came in shoals. കടലിൽ ഉടനുടൻ അടി യും തിരമാല RS. beat. 3. കണു അ. the eye suffers from excessive secretion. കണ്ണടിയു ന്നതിന്നു നന്നു a med. നീരടിയുന്നതും ചവർ അടിയുന്നതും med.

അടുക[തിരുത്തുക]

അടുക, ട്ടു aḍuγa T. C. Tu. obs. (അണ്ടു C. Te. Tu.) 1. Come into contact, come to be close upon (അടൽ etc.) 2. to cook (അടുക്കള). അടുമാറി = അടമാറി q. v.

അടുക്ക, ത്തു T. M. 1. to come nigh, approach, close, with Acc. എന്നെ അടുത്തു, Loc. അ വരോട് അ. Dat. പുഷ്പ പുരിക്കടുത്തു Mud. Gen. പതിയുടെ അടുത്തുനിന്നു KR. ചിറ യുടെ അടുത്തു നില്കൂ MR. ഗുദത്തിൻറെ അ ടുത്തോളം Nid. (അടുത്തു treated as adverbial Noun) വാങ്ങാതെ അടുത്തു പോർ ചെയ്യും KR. in battle. യാത്ര അടുത്തു Mud. the time of departure. അസ്തമിപ്പതിന്നടുത്തു സൂര്യൻ‍ Mud. നിൻതല പോവതിന്നടുത്തു is endangered. 2. to beseem, become, be proportionate to. അടുക്കും വണ്ണം in becoming manner RC. പെണ്ണുപിള്ളെക്കും അടുക്കും ആചാരം KU. ordinances for Nāyer women. അന്നടുക്കും അനന്തരവരെയും കൂട്ടി TR. with the consent of the apparent heirs, (also അന്നടുത്ത — MR.) അടുക്കുംമുതൽ fees, perquisites, അടുക്കുവതു rights retained by the original proprietor from the purchaser. എടുത്തതിന്നടുത്ത കൂലി pay according to the work done. ചോറുവെയിച്ചോണ്ടാൽ ഒരുത്ത ന് അടുത്തത് എടുക്കുന്ന് ആർ TP. who is to serve me at meals. ഒരുത്തിക്ക് അടുത്ത തു കൊടുക്കരുതോ TP. better take a wife.

Neg. അടാവഴി impassable road V1. അടാത്തതു പ്രവൃത്തിക്ക do what is wrong.

Inf. അടുക്കേ, അടുക്കൽ 1. near. തിരുമുമ്പിൽ or പാദത്തിങ്കൽ അടുക്കെ വെച്ചു Bhg. വീട്ടിന്ന ടുക്കൽ TP. ‍രാമൻറെ അടുക്കെ നില്ക്കൂ KR. 2. soon, അടുക്കേ വരൂ, TR. come soon.

അടുക്കേ treated as noun. അച്ഛൻറെ അടുക്കേ യി വരുന്നു MR.

Adj. part. അടുത്ത 1. near, next. അടുത്ത നാൾ, അടുത്താൾ TR. next day. അടുത്ത പിറെറ നാൾ day after tomorrow. അടുത്തതു നിൻറെ ഭരതനല്ലയോ KR. the next heir. 2. becoming, അടുത്ത പോലെ as convenient. അടുത്തൂൺ monthly support.

[ 37 ] (SrO§dB6i^ (®rO(2SDej

17 (Srcs — (®rO&nr)SS*3 (Hra§(i^=(ara§(Sd9ffl (with Gen. as under mro^ c9a)(Hra§(j5is ^a olajcruo StoitOs) daily for 12 days; a med. oiO'j.waajnb, — s-swionb 1. Relation. (m^-oraTis.xi gjO(b (ffro§<s.'!SKD3«So i-E5T3)ro3o CG. even the next relations canuot help. 2. washer- man, barber of each caste, as necessary for many ceremonies. (S'^gdB© A row, pile, layer. arogcOe 6)aj e.i608c>o Nid. hence a. V. (gTa§iflS(ft., tSai T. M. C. Te. to pack up, pile up, stow up. cijloo §cS«l s^xicaa etc, CV. fgra^anlcQs). CS^§ql 1. ((Bra§d) Hearth, fireplace, (sra §gja)§y — (sra§g_j'3i3)1§ai ci_jD'>ra)o).-3ia 2. close- ly woven cloth (also oraslgj). 3. nearness, coanection, proportion. otD'^QjgjDOTiS oTlaiaj oai offer too low a price. V. N. (ma§g_jo oro032J(DT3)lsiabo rsra. nearness, aj'ijroi'Sisa^o (sra.urffl5)SCs:^o csra. relation- ship. C. V. {graggjlcflfi) bring near, 0(Q^(yaaran2io55ro o^^Oo (Sta igj Nal. ordered to come. 555)^ njr)sl-2j§jj_p:^ Si P. drew her closer. Sd.o ^0* Qjlal=ei05)o (Sfoiosnri (BTa§gJI^§l ^ TR. (5Ta5g_jl^ ogdjio @<9i summing up the whole. (^oTD elxioruo ora'^ for 3 days. a5T^§oB6^^ T.M.((gta§S))Kitchen, cookroom. (gtastaiooaJfocannboBcanejcsiilrat TP. ^ . ^ ^ [cook. (Bra§c6ffla,<96)ora(T)ocdri PT. BhTmasena became (BTa^tfit>)gc9srol<9i1'Dl) sparrow (perh. (HK)9tfl«ao= (SiaScSaao, So Vi.) (BTa^cemas^Qjgj cooking, tgra. s)ajd)snD eaooo onl«nm ScOfiismi-DTsQnnDDcsin igoliflao KR5. (5T3§ces)a c^'SOog)^, ora^cBsia <?aD.-Qno 1. men- struation. 2. forbidden intercourse of flS'&ff)S:96i see under orasa^s. aSTD^soej, (S^cSSQQJo adola, — lam=(STOt <&igj anvil. (5ra3S3aji5s<a). (S(aior)<2S30Jo honey-comb. CG^§ atta T. M. C.Tu. (V^(3Ta§, (srasr^ to stick to) Leech. (5K)5)§cQa 5)o_jo§(Sijao prov. srag o-jI slcSfi, (BTD. 6)d}io|.-oial a med. gt^naoit (Baonl caH^ii) <2.Qj(TraJ>ggOi'0§&c)a CG-. (in hell). It is considered as blind, (srajistfia iftsrrasiiftos'oraiorai) =^ srra ^ (prov). (ffraggiifcfisio vault of leeches and worms (curse), C®^§o attam 5. (see oras) l. What is across, transverse. — thwarting Vi, (sra^qsLio cross face Vi , (obs.) — 2. roof (also S.) used as store- room, lumber, (BTago 6)a_joa^6raa)3ral) (araatij© prov, — (5Ta§<95^fol soot. 3. scaffold on 4 poles, (STa§<9io a-jlslc9t)-) to salute by folding and opening the hands across the chest (^gijajao srejaP). (3T0§aO0croo S. ((Hra§ excessive) violent laugh- ter, derision, defiance. -aIla)g.(TK) Qlid§.o oQ^ caiagoDDcroajo s^jijcm Bhg. sisiai 5)6ra),'o^^§ oDDCrUo oi-oJC^ ff).^0(mon{) n_irolnr)0(TOa^Qll <a.o UR. (Sij^foi) Kiio:iaiO(ai3§QDoajo a (£/)0oain KR. (metaph. of Ganga.) V. den. {gragoon^TlcSffl, cuoroo tsro'-gj KR. and cruocs^coaioalaicb ora'ayo Bhr. (STO^DOio S. (=:(3T3§o 2.) upstair room, turret 6iaxi^cucro3aiD§DaiScoDajrDo SiPa, (8Tag3(iig_]S quay of river or seashore for bath- ing purposes (at Dwaraka). (&d£ atti (C.Te. T. Tu. stoppage) T.M. A pile, lump (=:(3Ta5) in 1. mia. sia,^©-, (grag^cosigj^ <£h pile up, ram, pack close =(BTa§<flin^ S)aj<ss). 2, (gTa§l<Sg_]ri complete purchase of a freehold, called (STayarica)(gTa§l3^(8oo3ai or — tesirasmo title-deeds of freehold property. (sraslSgjib (-nl(b TR. (siaglsg-jib rnlfojaaiaocsil oQ^fOi^^s^ 6)i3>35ire3nb MR. doc. a-)ocrulo)ri6o orasltSn rosTDo, a_)Oou (5ra^<3gio33iA rnliti ajsessi TR. (S^6Y^6S^ce5 anannu-ya (C. Te. Tu. stoop) TM. To shake = (Bra.T)ffljga5 V.N. (3ia iiT) :>» i a jerk Vi. 3 [ 38 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/38 [ 39 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/39 [ 40 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/40 [ 41 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/41 [ 42 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/42 [ 43 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/43 [ 44 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/44 [ 45 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/45 [ 46 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/46 [ 47 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/47 [ 48 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/48 [ 49 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/49 [ 50 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/50 [ 51 ]

അൎച്ചുനില്ക്ക TR. acquiesce in the verdict. പെണ്ണുപിള്ള ദോഷപ്പെടുന്നതു കോയ്മസ്ഥാനം അറിഞ്ഞാൽ അ'ക്കുന്നതു മർയ്യാദമല്ല TR. wink at it. തവ ഗതികളെ അ'പ്പാൻ ബലം ഉണ്ടോ KR. can I follow, imitate thy flights ?
C. V. f. i. തൽഗുണങ്ങളെ അനുസരിപ്പിച്ചീടും AR3. make to follow.
അനുസാരം (Loc.-രേ)according to. ദൂതരെ അയച്ചാലും ധർമ്മാനുസാരണമായി KR5. let the ambassadors go as justice demands. അനുസാരി follower.
അനുസ്വാരം anusvaram S, The nasal sound represented by o, gram.
അനൂപം anubam S. (അനു+അപ്പ് ) Watered land, moist country or climate.
അനൂരു anuruS.(thighless)Sun's charioteer,po.
അനൃതം anrdam S. (ഋതം) Untrue.
അനേ ane see (അന).
അനേകം anegam S. More than one, many. അനേകധാ, അനേക വിധം manyfold. അനേകം അന്യേ മമ വീടു പുക്കാൻ CCh. quite alone.
അനേകായിരം Bhr. many thousands. അനേകം അനേകം രാജാക്കന്മാർ KU. വീരർ അനേകം പായ്ന്താർ RC.
plur. അനേകർ many persons.
അനൈവർ, n. അനൈത്തും aneivar, — ttum T. a C. a M. So many, all (=അത്രയും) syr. doc.
അന്തം andam S. 1. End, limit. അന്തത്തെ പ്രാപിച്ചു CG. died. അ'മില്ലാതൊരു സേന unbounded. അന്തമില്ലാതൊരു സന്തോഷത്താൽ CG. immense joy. തപസ്സിനന്തം വരുത്തി Bhr. stopped. 2. T. Te. C. Tu. (= ചന്തം) beauty. അന്തം മറിക 1. a fencing trick, jumping
back (?) ; to out a sommerset അന്തവും മുമ്പും അറിഞ്ഞൂ, നിലയിന്ന് ഒർ അന്തം മറിഞ്ഞു TP. sign of joy, victory അ.മറിച്ചൽ; gymnastics അ.മ'ൽക്കാരൻ an accomplished gymnast. 2. (Tdbh. അന്ധം ?) to be enraged, lose control over himself.
അന്തകൻ andagan S. Destroyer, Tama.
അന്തകാലയം Hades. അ'ത്തിന്നയക്ക kill, po.

അന്തകം പാഞ്ഞുപോയി വു. അന്തോന്തം died suddenly (by Tama's spear ? or അന്തമം to the very end).
അന്തണൻ andanan T.m. (beautiful, cool?) A Brahman. അന്തണോത്തമ SG. അന്തണന്മാരിൽ വിശ്വാസം SiPs.
അന്തഃ, അന്തർ andah, andar S. (Entos; intus) Inside, in comp. f. i. അന്ത:ശുചാ AR. with inward grief.
അന്ത:കരണം 1. the inner organ, heart, mind (including മന:ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ചിത്തം) അ'ത്തിന്നുണ്ടായി രണ്ടു നാമം viz. മനസ്സ്, ബുദ്ധി KeiN. അ'ത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൻ Mud. അ'ത്തിൽ വരുത്തിക്ക consider അ'ത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടു ബോധിക്കും TR. you will surely perceive (hon.) 2, favor. (= മനസ്സ്) ഗവർണർ സായ്പവർകളെ അ.വർദ്ധിച്ചു വരെണം TR.
അന്ത:പുരം women's appartment in palace.
അന്ത:പുരിമാർ females of the palace.
അന്ത:പുരങ്ങളിൽ വിശ്വാസം Nal 4. faith in women.
അന്തരം andaram S. 1. interior, interval, അന്തരം കൊള്ളാം Mud. that's the moment, ദശാന്തരേ whilst, also വിലാപിക്കും അന്തരേ as he wailed (po.) തുടങ്ങുമാന്തരേ CC whilst.
2. difference. തമ്മിൽ വളരെ അന്തരം, കീഴ്മാറ്റും മേല്മാറ്റും തങ്ങളിലുള്ള അന്തരം CS. ശിക്ഷ ചെയ്യുന്നതിന് അ'വും ഇല്ല TR. shall be punished without fail. അതിന്ന് അ. വരിക ഇല്ല jud. shall be surely done. അ. എന്നിയേ doubtless.
അന്തരംഗം andarangam S. (അംഗം) Mind, secrecy.
അന്തരാ andara(Instr.of(അന്തർ)(b) Inside. അന്തരാവന്നു ഭവാൻ meanwhile. പൊയ്ക തന്നിൽ അന്തരാ ചെന്നു Bhr. മരുന്നു മൂക്കിന്നന്തരാ പിഴിഞ്ഞാൻ RC 88. in the nose, അന്തരാ നിരൂപുച്ചു Mud.=ഉള്ളിൽ.
അന്തരാത്മാ andaraltma S.Heart.അ'വിന്ന് ഒരു ഖിന്നത വിശേഷിച്ചും ഉണ്ടു SiP4. you
have a deep grief.

[ 52 ] അന്തരാ-അന്തർവ

അന്തർവാ-അന്തികം

അന്തരായം andarayam S. Obstacle — M. trick Vi. അന്തരായക്കാരൻ crafty Vi. അന്തരാളം andaralam S. intermediate space. പോയൊരു ദശാന്തരാളേ CC.(=ദശാന്തരേ) അന്തരാളത്തിൽ ഉള്ളവർ KN. castes placed between the 4 original ones (as അമ്പലവാസി etc) അന്തരിക്ക andarikka l. (intereo) To die f, i. Brahmans, to disappear, fail. — അന്തരിതം dead. 2. to differ. നടത്തേ പെരുക്കവും ഇതും തങ്ങളിൽ അന്തരിച്ച ശേഷം CS. the difference between that sum & this. അന്തരീക്ഷം andarlksam S. Sky. അ'ത്താലേ വന്നു എന്നും പറന്നു വന്നു എന്നും വിചാരിച്ചു Ti. അന്തരീപം andaribam s.(=ദ്വീപം) island. Nal. അന്തരേ, (Loc.) അന്തരേണ andare, — ena S. (Instr. of അന്തരം q. v.) between. അന്തർഗ്ഗതം andargadam S. i. Entered, hidden f. i. a മൂലരോഗം=അകത്തിന്നു പുറപ്പെടാതെ ഇരിക്കും നോവു amed. 2. mental, thought. അന്തർഗൃഹം andargrham S.= അന്ത:പുരം KR. അന്തർജ്ജനം andarjanam A Brahminee (=അകത്തമ്മ) നമ്പൂതിരിയുടെ ഇല്ലത്ത് ഒർ അന്തർജ്ജനത്തിന്ന് അപരാധം ഉണ്ടായി TR. അന്തർധാനം andardhanam S. Disappear-ance. അവൻ അന്തർധാനമായി Arb. ശിലയിൽ അ'വും ചെയ്തു VilP. vanish, as Gods. അ'പ്രാപിച്ചു Brhmd. അന്തർഭവിക്ക,andarbhavikkas. Be included, intervene, വിഷം അ. Bhr. will not enter. അന്തർഭാഗം andarbhagam s. inside. അന്തർമ്മുദാ andarmuda s. With inmost joy AR4. അന്തർയ്യാഗം andaryagam അ'ത്തെ തുടങ്ങി Bhr. Inward sacrifice. അന്തർയ്യാമി andaryami S. Inner guide, soul AR2. അന്തർവതി, അന്തർവത്നി andarvadi, — vatni S. Pregnant (po.) അന്തർവാസം andarvasam R. Living within. അന്തർവാഹകൻ andarvahagan s. (അന്തർയ്യാമി) ജഗദി അ. God AR 2. അന്തസ്താപം andastabam S. Burning grief. അന്തവസായി andavasayi 8. (അന്തം) Barber po. അന്താഴം, അന്തായം andalam, — ayam. The cross plank in a jangada. 2. bar, as before window. അ.ഇടുക to lay bars across Vl. 2. അന്താളം andalam (അന്ധം q. v.) Pride, high-mindedness. den V. — Vi. അന്താളിക്ക. അന്തി andi Tdbh. സന്ധ്യ, Evening, often called മൂവന്തി; both joined അന്തിയും മോന്തിയും ആകുമ്പോൾ പുരയിൽ അടെങ്ങണം vu. നേരം ഒട്ടന്തിമോന്തിയാവോളം TP.-പോയനാൾ അന്തിക്കു Mud. അന്തിയോളം till eve, continually. അന്തിയായി it is late. അന്നു തീരാത്ത പണികൊണ്ട് അന്തിയാക്കരുതു prov. do not continue the work beyond eve. Cpds. അന്തിച്ചുവപ്പ് red sky. അ'പ്പായപൊങ്കരിവി CG. A golden plough. അന്തിത്തിരി the evening light. (അടിച്ചുതളിക്കും അ'ക്കും ഒരു മുട്ടു വന്നില്ല marks of a well ordered household, however poor. The ancestors require the light. അന്തിമലർ (S. സന്ധ്യാരാഗം) Tuberosa or Polianthes; അന്തിമലരി perh. the same, or Mirabilis Jalappa? Rh. അന്തിമഹാകാളൻ KU. a Paradevata. അന്തിയാവള്ളിയൻ a med. plant (അ'ന്റെ വേർ a. med.) അന്തിയുറക്കു night's rest. ഇന്നേത്തേ രാത്രിയിൽ അ'ക്കിന്നു വരട്ടേ TP. അന്തിവിളക്കു വെക്ക TP. = അന്തിത്തിരി. അന്തിവിളക്കിന്നു നേരമായി TP. അന്തികം andigam s. i, (അന്തി anti, oppo-site) Near esp. Loc.അന്തികേ, നിണക്ക് അന്തികേ വന്നു CG.=അടുക്കേ; ഞാൻ അണഞ്ഞാലും അന്തികേ (prayer) may I draw nigh! 2. (അന്തം) what reaches to the end. പ്രാണാന്തികമായ ദണ്ഡം KR. punishment that lasts till death. അന്തികമാളും അന്തകൻ CG. [ 53 ] അന്തോനേ— അന്നം

അന്നൽ — അന്പു അന്തിമം=അന്തികം 1. & 2. അന്തൊനേശ്വരൻ andonesvaran Nasr.po. Eternal Lord. അന്ത്യം andyamS. (അന്തം) Final, last, അന്ത്യകർമ്മം Bhr. burning the corpse. അന്ത്യജൻ a low caste. അന്ത്രം antram S. (=അന്തരം, G. enteron) Entrails, med. commonly ആന്ത്രം. അന്ദോളം andolam S. vu. അന്തോളം, ഐന്തോളം What swings, a litter. അ. ഏറി പുറപ്പെട്ടു Nal 2. ആന്ദോളികവാഹകന്മാർ Bhg.the palankin bearers. അന്ദോളിതം S. swinging, agitated. അ'മായി തന്നേരം ആവഹം, അ'മായ്ചമഞ്ഞു യുദ്ധം Bhr 7. waxed doubtful. അന്ധം andham S. Blind, infatuated. അന്ധരവേഷന്മാരായി CG. also അന്ധകർ the blind. അന്ധകനാഥൻ, - നായകൻ Camsa, the prince of the blind CG. — മിണ്ടാതെ അന്ധനായ്നിന്നു ചിന്തിച്ചു Mud. thunderstruck, — അന്ധത, അന്ധത്വം blindness. [യിൽ ഇട്ടു Mud. അന്ധകാരം S. darkness. അന്ധകാരക്കുണ്ടറ അന്ധതമസ്സ് S. great darkness (po.) അന്ധതാമിസ്രം (perfectly dark) a hell, അ'സ്രസമാനം കുണ്ടറ Mud. അന്ധാളി (see അന്ധാളം ) bewildered, fool,hence അന്ധാളിത്വം, അന്ധാളിച്ചു പോക, CV. അന്ധാളിപ്പിക്ക to bewilder. അന്ധാളിപ്പ് bewilderment.[Pasture, food, po. അന്ധസ്സ് andhassu S.(G.anthos, Soma plant) I. അന്നം annam S. (അദനം) i. Eaten, food,boiled rice, livelihood. അന്നപാനം meat and drink (po. also അന്നരസം). അന്നവസ്ത്രം food and raiment, ഷൾഭാഗം എന്നുള്ള അന്നം ഭുജിച്ചിടേണം VCh. support of king. അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി a Bhagavati. അന്നഭേദി green vitriol. II. അന്നം annam (അന്നൽ?) Tdbh. ഹംസം A swan or goose, hence അരയന്നം. It is celebrated for its walk & as being able to separate milk mixed with water, പാലിൽ കലർന്നുള്ള നീരിനെ വേറിട്ടു പാൽ കുടിച്ചീടുന്നൊരന്നം പോലെ CG. കാകൻ പറന്നു പുനർ അന്നങ്ങൾ പോയ വഴി പോകുന്നപ്പോലെ HK.I follow the great as crows the swan. അന്നക്കൊടി the swan standard B.അന്നനടക്കാരത്തി, അന്നം ഇടന്ത മേന്നടയാൾ RC 109.=ഹംസഗാമിനി. അന്നൽ annal (prh.=അന്നം II.) a bird of stately walk, അന്നൽനേർ നടയാൾ Bhr. —crying voice അന്നലേ നീ എന്തു സന്തതം കേഴുന്നു CG. — The 2 birds are distinguished in CG. അന്നങ്ങൾ പോലെ നടന്നതിൽ പിന്നാലെ അന്നലെപ്പോലെ കരഞ്ഞു പിന്നേ children imi-tating. അന്നു annu M. (T. C. അന്റു from അ) That day, then കണ്ടന്നേ. Bhr i. ever since I saw.അന്നു പെറുമർത്ഥം 1. the price it will then fetch (doc.) 2, a certain tenure. അന്നന്നു day by day, അന്നന്നു പണിചെയ്തു by daily work. വേണ്ടുന്ന കാര്യത്തിന്ന് അ.എഴുതി വരികയും വേണം TR. from time to time. അന്നത്തേതു the production of that day. അന്നേടേ ഉണ്ടു അല്ലെനിക്കു CG. (ഇട) I shall at once be flogged. അൻപു, അമ്പു anbu, ambu t. m. (C. Te.അൻക, Tu. അംഗു) I.Love, affection, അമ്പോടു കൊടുത്താൽ അമൃതു (prov.) അമ്പറ്റാൽ തുമ്പറ്റു, if love fails, the right fails also (of family connection, joint possession), hence അമ്പും തുമ്പും KU. അമ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യരും കമ്പില്ലാത്ത കായലും VyM. 2, also trust, devotion, തൽപാദം അമ്പോടു കുമ്പിടുന്നേൻ VilP. അമ്പാം ആഴിയിൽ മുങ്ങി KeiN. അമ്പലം പുക്ക് അ.പൊഴിഞ്ഞു വസിച്ചു CG. അമ്പിൽ എടുത്തു gladly. hence അമ്പെഴും loving കുമ്പന് അ.തമ്പി RC24.ദശമുകനൻപേറിനമകൻ RC. dear child. അൻപൻ 1, lover, friend, അമ്പരിൽ അൻപനും വമ്പരിൽ വമ്പനും Bhr 2. 2. husband മലമകൾക്കൻപൻ RCiis. അന്പുക (po.) to be fond of, connected with. വങ്കനിവൻപുന്ന പങ്കജലോചനൻ the very merciful. ചില്ലിവില്ലോടു കൺ കോണമാ [ 54 ] അന്യം - അന്യായം

അന്യൂനം - അന്വയം യൻപുമമ്പു CG. the arrow consisting in the glance. കഴൽ തൻതലം അൻപുക മമ ചേതസി CG. abide, dwell. കാഞ്ഞിരങ്ങാടമ്പും ശങ്കരരെ Anj. residing. പിഴയില്ലാതെ മതിയമ്പിന വിഭീഷണൻ RC. (=ഉള്ള) പുലിവായിൽ നിന്നമ്പാതെ വീണ്ടുപോയി CG. quickly. അൻപിനാർ ഓരോരൊ വേലകൾ CG. were en-gaged in. അന്യം anyam S. 1. Other, chiefly in S. compos, but also അന്യ ഒരുവൻ MR.= മറ്റൊരുവൻ - അന്യന്മാർ others, strangers, also അന്യവർ Vi. അന്യത diversity. 2. descent അന്യം നിന്നു പോകുക, അ. മുടിയുക the family to be extinct. (=അന്വയം?) അന്യജാതിക്കാരൻ of another caste. അന്യത്ര elsewhere (po.) അന്യഥാ Otherwise അന്യഥാത്വം, അന്യഥാകരണം change of mind, acting contrary to അന്യഥാത്വം വചസ്സിന്നു വരാ KumK. = മാറ്റം. അന്യഥാത്വം പറക to refuse, അന്യഥാ ഭവിക്കയില്ല is irrevocable (a curse)- ചില്പതിതൻ കല്പന അന്യഥാവാക്കിക്കൂടാ KR5. cannot be altered or avoided. അന്യഥാവൽ(അന്യഥാൽ) of different nature — അന്യഥാലുള്ളതു another man's. അന്യദാ at another time, sometimes. അന്യദാസ്യം Nal3. servitude to another. അന്യദ്രവ്യം=പരദ്രവ്യം അന്യപ്പെടുത്തുക distinguish ആത്മാവിന്നു ജഡത്തെ അന്യപ്പെടുത്തുവതു (Tatw.) അന്യരാജ്യക്കാർ MR. foreigners. അന്യവശമാക്ക to transfer. അന്യസ്ത്രീ=പരസ്ത്രീ. അന്യാർത്ഥം for the sake of another. അന്യായം anyayam S. 1. injustice അന്യായം അന്യായം എന്നു ഘോഷിച്ചു മന്നവൻ തളത്തിൽ കരേറിനാർ SiP 3. Brahmans demanding re-dress- (modern usually ന്യായരഹിതം). അ.നിണക്കു വനവാസം Bhr. unlawful. 2. cause for complaint. ഇവർക്ക് അന്യായം ഉണ്ടായിൽ (Syr. doc.) 3. M. complaint, suit. അ. വെക്ക, ചെയ്ക, ചൊല്ക f.i. അവൻ നിന്റെ മേൽ അ. ചെയ്തു (jud.) അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് എന്റെ അ. ആകുന്നു; അദാലത്തിൽ അ.വെച്ചു, അ.വെച്ച പറമ്പു TR, the disputed land. അവരുടെമേൽ വെച്ച അ. തെളിയിച്ചു, ആ സങ്കടത്തിന്നു താലൂക്കിൽ അ.ബോധിപ്പിച്ചു MR. ആ അവസ്ഥെക്കു നിങ്ങളെകൊണ്ടുകോയ്മയിൽഅ.കേൾപിക്കാം,അ.പറയാം TR. shall prosecute you. 4. (mod.) the plaintiffs=അന്യായക്കാരൻ f.i. അന്യായം രാമൻ the plaintiff R. അന്യായം പ്രതികൾ MR. അന്യായപ്പെടുക=(അന്യായം 3.) to lodge a complaint. അതു വിചാരിക്കുന്നതിന്ന് അ'ട്ടു sued for consideration of his claim. അ'ട്ട പറമ്പു MR. the p. under litigation. അ'ട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു (pid.) അന്നിയായപ്പെട്ടാൽ KR. അന്യൂനം anyunam S. Not deficient, അന്യൂനഭാജനം CG. unspotted. അന്യൂനരാഗം പറഞ്ഞു Mud. most tenderly. അന്യേ anye (S. from അന്യം, or = എന്നിയേ) 1. Without അനേകം അന്യേ alone. 2. except മത്സ്യം അന്യേ മറ്റൊരുവക ഇല്ല PT. 3.= അന്യ other, besides. അറിഞ്ഞതിൽ അന്യേ ഒരു കുറ്റം തെളിഞ്ഞു കണ്ടാൽ, അന്യേ ഒരു വക കുറ്റം TR. അന്യോന്യം anyonyam S. (അന്യ: അന്യം) 1. One another, mutually. അന്യോന്യാശ്രയം mutual dependence. അന്യോന്യവിശ്വാസം TR. 2. friendship. അ.വരുത്തുക to be friend Vi. ചാവടിക്കാർ കള്ളന്മാരെ അന്യോന്യമായി പാർപ്പിച്ചു TR. lived on good terms with. അവരെ അ.ആക്കി gained over TR. 3. ആയുധാഭ്യാസം (=മുഷ്ടിയുദ്ധം) V1. അന്യോന്യക്കേടു enmity Vi. (2). അന്വയം anvayam s.(അനു+ഇ)i- Lineage ഭരതാന്വയത്തിങ്കൽ ഉണ്ടായ രാജാക്കൾ Bhr. 2. logical connection of words (=പരസ്പരസംബന്ധം)അന്വയവാക്യം Tatw. the word with which it is constructed. denV. അന്വയിക്ക to construe (gram.) അഖിലജ്ഞാനശാസ്ത്രം അ'ച്ചറിഞ്ഞു KeiN. in-terpreted. [ 55 ] അന്വവേ-അപഗ

അപച-അപരാ

അന്വവേദങ്ങൾ (?) anvavedaniial Bhr. Udj'og. explained as secondary sciences, viz. യജ്ഞം, ദാനം, അദ്ധ്യയനം, തപോനിഷ്ഠ (perh.അന്വയവേദം.) [ever. അന്വഹം anvaham S. (അനു+അഹം) Daily, അന്വിതം anvidam S.(അനു+ഇ) Connect-ed with — രക്താന്വിതം bloody, etc. അന്വീക്ഷ anviksa S. (ഈക്ഷ) Philosophy, also അന്വിഷ്ടി V1. അന്വിഷ്ടം & അന്വേഷിതം sought. അന്വേഷം-ഷണം S.(അനു+ഇഷ) 1 . lookinsr after, search അംഗനാന്വേഷം ചെയ് വു KR5. കാർയ്യ അ. investigation (jud.) 2. care അവന് അതിന്മേൽ അ'ണമില്ല MR. does not mind it. തമ്പുരാന് രാജ്യ അ'മായി വന്നാൽ TR. if the government should be entrusted to the Rajah. അന്വേഷിക്ക 1. to seek, inquire, investigate vu. അന്വേഷിക്ക 2. to care for രാജകാർയ്യവും നന്നായി അ'ച്ചിരുന്നു KR. നാം അ'ക്കുന്ന ദിക്കു TR. the country under my charge. കുഞ്ഞുകുട്ടിയേയും അ'ച്ചു രക്ഷിച്ചു കൊള്ളേണം TR. അപ aba S. (G. apo — L.ab— ) off—, fre-quently confounded with അവ — Privation, inferiority. South (opp. ഉൽ). അപകടം abagadam (S. better അവകടം) Mischief, adventure. [ey Mud. അപകരുണം abagarunam s. without mer- അപകർഷം abagarsam S. Detraction, deteri-oration. denV. — ർഷിക്ക to scorn V1. അപകാരം abagaram s. (& അപക്രിയ po.) Harm, opp. ഉപകാരം; ഉപകാരത്തിന്ന് അ.കാട്ടുക be ungrateful. സർക്കാർക്ക് അ.വരും TR. loss. ഉപകാരവിധാനയോഗ്യനാം ഞാൻ അ.തവ ഹന്ത ചെയ്തു പോയെൻ CCh. അപകാരി injurious. — denV. — രിക്ക (V1.) അപകീർത്തി, അപഖ്യാതി abagirti,—khyadi S. Infamy. അപഗതം abagadam S. (ഗം) Departed അഭയാകുലം AR 5. boldly. പഗത അപഗമിക്ക disappear, be lost Vi. അപചയം abajayam S. Loss. അപചിതം lost. അപചാരം abajaram S. Mistake, affront. അപചിക്കുരു abajikkuru s. & M. (പച്) Scrophulous swelling (=പഴുക്കാത്തതു). അപ്ജയം abajayam s. (better അവ — ) Defeat, rout. പൊരുതു തങ്ങളിൽ അപജയപ്പെട്ടു മുറിയും പാരമായി Bhr 8. തോല്വി അ.കൊണ്ടറിഞ്ഞു MR. disappointment. അപടു abadu S. (പടു) Weakly, sick (po.) അപത്യം abatyam s. (അപ) Offspring. ഞാൻ അപത്യാർത്ഥി Bhr. I wish for a child. അപഥം abatbam S. Wrong road = പിഴവഴി V2. അപഥ്യം abatbyam S. Not salutary, want of diet. അപത്ത്യം ചെയ്യായ്ക amed. അപത്ഥ്യഭക്ഷണം ചെയ്ക Nid, [trick Vi. അപദേശം abad'esam S, Pretence, disguise, അപനയം abanayam S. Removal; bad direc-tion. യുദ്ധം അ'മായി ചമഞ്ഞു Bhr 8. (=അബദ്ധം). [Prevarication, അപന്യായം abanyayam M. അപഞായം അപപ്രഥ abapratba S. Dishonor KR. അപമാനം abamanam S. Disrespect, affront. നമ്മെ അ.വരുത്തിയാലും നമുക്കു ബഹുമാനമായി നിശ്ചയിച്ചു TR. I took your insult for an honor. ബ്രാഹ്മണര്ക്കും അപമാനക്കേടു വരുത്തി insulted. — denV. അപമാനിക്ക. അപമൃത്യു abamrtyu S. Violent or sudden death. അപരം abaram S. (അപം) 1. Latter, follow-ing, other. അപരദിനം next day, അ'പക്ഷം the 2nd fortnight. അപരാഹ്ണം afternoon (opp. പൂർവ്വം). 2. hinder, west. [vanquished. അപരാജിതം abarajidam s. (പരാജിതം)Un- അപരാധം abaradbam S. 1. Offence, guilt. കുമ്പഞ്ഞിയോട് ഏറിയ അ.ചെയ്തു TR. against the C. 2. esp. trespass that implies loss of caste. അവകാശത്തിന്നു വാചകം അപരാധത്തിന്നു മുക്കു in civil cases pleading, in criminal the ordeal. അന്തർജ്ജനത്തിന്നു പുതുച്ചേരി മൂസ്സതിന്റെ അ.ഉണ്ടു TR, she [ 56 ] അപരി-അപാംഗം

അപാത്രം-അപോഹം

fell through P. M. ഓന്റെ അമരാതം ഓൾക്കു TP. — അപരാധസ്ത്രീ a fallen woman. denV. അപരാധിക്ക to offend, ruin, debauch,with Ace. ഞാൻ അവളെ അ'ച്ചിട്ടില്ല TR. with Dat. അമ്മെക്ക് അ'ക്കാമോ prov. അന്തർജ്ജനത്തിന്നു വൈധവ്യം വന്നത് അപരാധിക്കയാൽ TR. as she transgressed the rules of widowhood. അപരിഛിന്നൻ abarichinnan Bhg 9.അപരിഛേദ്യൻ S. AR3. Undefinablc, incom-prehensible. അപരിമിതം abarimidam S. Unmeasured. അപരിമിതാനന്ദവാരിധി Sid D. [scarce. അപരൂപം abarubam S. Monstrous, odd, അപരോക്ഷം abaroksamS. (പരോക്ഷം) Not unperceptible. അ'ക്ഷജ്ഞാനം knowledge of present or visible things KeiN. അപവർഗ്ഗം abavargam S. Final emancipa-tion. അപവർഗ്ഗസിദ്ധി=മോക്ഷം Tatw- അപവാദം abavadam S. Blame, calumny. അപവാദി calumniator V1. അപവാരണം abavaranam S . Concealment. അപശബ്ദം abasabd'am S. Solecism. അ'മല്ലാതെ പുറപ്പെടുകയില്ല prov. അപസവ്യം abasavyam s. Right, not left; from the left to the right. [പുലകുളി. അപസ്നാനം abasnanam S. Funeral bathing, അപസ്മാരം abasmaram S. Delirium, epi-lepsy Nid. ഉപകാരം അപസ്മരിക്ക ഇല്ലൊരിക്കലും KR. forget. [Nid. febrifuge. അപഹം ababam S. Expelling. ജ്വരാപഹം അപഹരിക്ക abaharikka s. To rob, extort, purloin, വഹകൾ, നിലം ഉപായരൂപേണ അ.MR. acquire by fraud. മനസ്സിനെ അ. Bhr. steal the heart. അപഹാരം S. taking away, robbery. അപഹാസം ababasam S. Derision. അ'ത്തോടെ തുടമേൽ കൊട്ടി Bhr. [ക്കേടു. അപാകം abagam S. Raw, indigestion, പാക അപാംഗം abangam S. (അപ) Outer corner of the eye. ചഞ്ചലാപാംഗഭംഗാവലിഭംഗിയും Nal 1. = കടക്കൺ. അപാത്രം abatram S. Unworthy, unfit recipient. ധനം അപാത്രത്തിൽ കൊടുത്തു KR. അപദാനം abadanam S. Removal, ablative (gram.) അപാനൻ abanan s. (അപ+അൻ)Anus, wind from behind. [Ocean, po. അപാമ്പതി abambadi S. (അപ് water) അപായം abayam S.(അപ+ഇ) l. Calamity, danger. അ'ങ്ങൾ വന്നാൽ ഉപായങ്ങൾ വേണം; വാരിധിതീരം അപായസ്ഥാനം PT 1. danger-ous place. 2. loss, death. ഏറിയ അപായത്തോടും ഡീപ്പുപാഞ്ഞു TR. fled with great loss. അപമാനത്തോടും കൂടെ ശിപ്പായ്മാർക്ക് അ.തട്ടി fell. വെടികൊണ്ട് അ.വന്നു were shot. നൂറാളെ അ.വരുത്തി TR. put to death. അപാർത്ഥം abartham S. Senseless. അ'വിശേഷം absurdity. അപി abi S. 1. G. Epi = അഭി,in comp. 2. more-over, also, and അപിച, അപിതു po. അപിധാനം abidhanam S.(അപി) Covering. അപുത്രത്വം abutratvam S. Being without a son. ഏകപുത്രത്വം അ'ത്തോട് ഒക്കുമല്ലോ Bhr. അപൂപം abubam S. Flour cake. അപൂർവ്വം aburvam S. Unprecedented, rare, uncommon, vu. അകർവ്വം. അപേക്ഷ abeksa S. (അപ+ഈക്ഷ) 1. Look-ing for, expectation. 2. M. desire, request. തരുവാൻ കുമ്പഞ്ഞിയിൽ നാം അ.ചെയ്യുന്നു TR. I beg the H. C. also അപേക്ഷം f. 1. നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷത്തോടെ എഴുതി TR. entreated you by letter. അപേക്ഷിക്ക 1. to expect. തെല്ല് അ'ച്ചാൽ PT1.if you wait a little. 2. to entreat, beg, with Loc. & Ace. also പല്ലങ്കിന്ന് അപേക്ഷിച്ചു TR. സർക്കാരിൽ അ'ച്ചു, കുമ്പഞ്ഞിയിൽ പരിന്ത്രിസ്സ് വന്ന് അപേക്ഷിച്ചാൽ TR. if the French should once beg for peace. തന്നു രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്ന് അ'ക്കുന്നു MR. അപോഹം aboham S. (അപ+ഊഹ) Ascer-tainment ഊഹാപോഹാദികളിൽ ചതുരഹൃദയനായി Bhrs. denV. അപോഹിക്ക to judge rashly V1. [ 57 ] അപൌരു-അപ്പുറം അപ്പൊഴു-അഫലം അപൌരുഷേയം abaurusaeyam s. Not of human origin. അ'യത്വം ഉണ്ടിതിന്നു Bhr. (i.e. (വേദങ്ങൾക്കു). [after യാഗം KR. അപ്തോർയ്യാമം aptōryāmam S. A ceremony അർപ, അപ്പ് arpa, appu S. (p1. ആപ:) "Water അപ്പുകളെകൊണ്ടു ജീവധാരണം ചെയ്തു Nal. ഇക്ഷോണി അപ്പിൽനിന്നുണ്ടായി Kei N. അപ്പ appa T. M. A common weed, A geratum (So. കമ്പഞ്ഞിപ്പച്ച്) GP64. കാട്ടപ്പ GP65. Ceanothus cærulea Rh. കടലപ്പ etc. അപ്പം appam T.M.C.Te. (അപൂപം, അപ്പി?) Fried cake, bread. അച്ഛനു നൽകുവാൻ അപ്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു CG. അപ്പം മലരവിൽ Si P. പാകത്തിൽ വെന്തപ്പം പായസവും അപ്പമടയും തരിപ്പണവും BR. (for parrots). അപ്പക്കാരൻ baker — അപ്പക്കൂടു oven. അപ്പടി appadi T. (പടി) Thus, Tatw. അപ്പൻ appan T. M. C. Te. (Tu. mother) . Father; also among Namburis, father's brother നമ്മുടെ ചെറിയപ്പൻ (& ചിറ്റപ്പൻ) TR. പെണ്ണപ്പൻ & (loc.) അച്ചഛ്ശൻ father-in- law, അപ്പഛ്ശി mother V1. അപ്പായി father's mother V1. അപ്പൂപ്പൻ (loc.) grandfather. . used honorif. f. i. a Sūdra tribe. അപ്പന്മാർ, Gods തളിപ്പറമ്പപ്പൻ Siva തൃക്കാരിയൂരപ്പൻ KU. Brahma. — അപ്പൻവിരൽ thumb. 3. used interj. = ആണ f. i- അച്ഛൻ അപ്പൻ ഞാൻ തരും vu. നമ്പിയാർ അ. (=ന. ആണ). — Voc. അപ്പ, അപ്പാ, അപ്പപ്പാ, അപ്പടാ, അപ്പി (loc.) interj. of pain and surprise (comp. അഛ്ശോ). അപ്പാടേ appãde (പാട്) Thus CG. അപ്പി appi (C. T. Te. അപ്പുക to clap on) . Plaster = തകഴി. 2. dirt, children's talk V1. 3. urethra B. അപ്പു appu 1. S. = അർപ, അപ്പ്. 2. M.= അർപ്പി 1. അപ്പു ഇളകിയിരിക്കയും MM. (of a breast- wound). 3. M. affectionate appellation of boys f. i. എന്റെ അപ്പുകുട്ടി & thus 4 Npr. അപ്പുറം appuram M. T. (പുറം) That side, be- yond. അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ without hesitation. ൧00കാലം അപ്പുറം TR, more than 100 years ago. അപ്പൊഴുതു appolutu (po.) & അപ്പപ്പോൾ T. M. (പൊഴ്)That time, then. അപ്പപ്പോൾ at times. ഗുണമായാൽ അപ്പഴേ കൂട്ടി അയക്കാം TR. as soon as he is better. അപ്പഴേ തുടങ്ങേണം Anj. at once, opp. നാളെ. അപ്രകാശം apragāsam S. Secret. — ശ്യം not to be manifested. [peerless acts KR. അപ്രതികർമ്മാവ് apradigarmavu s. Doing അപ്രതികാർയ്യം apradigaryam S. Incurable, of രോഗം PT. അപ്രതിമം apradimam S. incomparable. അപ്രതിരഥൻ apradirathan s. Without an opponent Bhr. [ — ആക disappear. അപ്രത്യക്ഷം apratyaksam S. imperceptible അപ്രധാനം apradhanam S. Secondary, accessory. അപ്രമാണം apramanam S. Of no conse- quence, falsehood. — അപ്രമാണികൻ liar. അപ്രമേയം aprameyam S. Unfathomable. അ.പ്രഭാവം Bhr. അ.ശുഭം Nal 4. അപ്രയത്നം aprayatnam s. Easy അ'ത്നേണ സാധിക്കും KR. so അപ്രയാസം. അപ്രയോജനം aprayojanam s. Useless. അപ്രവക്തവ്യം apravaktavyam s Not to be uttered AR. അപ്രസംഗം aprasangam S. Unconnected. അപ്രസന്നം aprasannam S. Displeased, അ.നിന്മുഖം Brhm P. അതുകൊണ്ടു നമുക്കു ഏറിയ അപ്രസാദം തന്നെ ആകുന്നു TR. regret much. അപ്രാണി aprani S. Sickly, miserable (vu.) അപ്രാപ്തം apraptam S. l. Unattained. അപ്രാപ്തകാലകളായ വചനങ്ങൾ PT. illtimed— അപ്രാപ്യം Bhr. unattainable. 2. M. അപ്രാപ്തൻ incapable. സാധുവും അപ്രാപ്തനും MR. imbecile. അപ്രിയം apriyam S. l. Odious, നമുക്കു വളരെ അ.ആകുന്നു TR. 2. dislike അ.കാട്ടുക. അപ്സരസ്സുകൾ apsarassugal S. Gandharwa women Bhg. and അപ്സരസ്ത്രീകൾ Bhr. അഫലം aphalam S. Unfruitful. അഫലനായ സുരപതി KR. (castrated?) chiefly of barren fruit trees. പിലാവ് അഫലം ശിശു കഴിച്ചു TR. deducting barren and young jack trees, തെങ്ങു, [ 58 ] അബദ്ധം — അഭി

അഭിക്ര — അഭിമ കുഴങ്ങു etc. അഫലമായി പോയി MR. beyond bearing:. അഹീൽ Appeal അ.ബോധിപ്പിക്ക, അമ്ഗീകരിക്ക MR. അബദ്ധം abad'dham S. (unbound) 1. Irrele- vant, mistake, misconduct. അയ്യോ ഞാൻ നിന്നോട് അ.പറഞ്ഞുപോയി SG. impertinently. എന്തിന്നീ അ.കാട്ടിയതു KU. കൈയബദ്ധം കൊണ്ടു തീ പിടിച്ചു by a slip of the hand. അബദ്ധമായി വെള്ളത്തിൽ മറിഞ്ഞുവ വീണു MR. by mishap. 2. untruth, falsehood. അവനെ അ. വരുത്തി deceived. അബർ abar A. Character, respectability. അ. ഇല്ലാത്തവൻ (Mpl.) അബലൻ abalan s. Weak, siiiy. അബല woman, po. അബാലൻ abalan S. No more a child. അറിവുകൊണ്ടവൻ അ.'നായതു KR. അബ്ദം abdam S. (അപ്പ്) Waterbom, lotus. അബ്ദൻ moon (po.) [soon, year (po.) അബ്ദം abdam S. Watergiving; cloud; mon- അബ്ധി abdhi S. Water-holding, sea. അഭംഗി abhangi What is unpleasing, go ഭംഗിക്കും അ.ക്കും എത്ര ഭേദമേ ഉള്ളൂ PTl. അഭയം abbayam S. l. Security. അ. ഇരുന്നു വണങ്ങി നിന്നു CCh. പിന്നേ അ. ഉണ്ടാം ARi. 2. promise of protection or pardon. അ. തരികെന്നു കാല്ക്കൽ വീണിരന്നു ARe. begged for quarter. അവയം എങ്ങൾക്കു തന്തരുൾഎന്നിരന്തനർ RC63. so അ. പറക, വീഴുക, പൂകുക, കാല്ക്കൽ അ. ചെന്നു, എന്നെ രക്ഷിക്കേണം എന്ന് അ. പുക്കു AR. അ'മായി surrendered on discretion. അഭയദാനം, അ.കൊടുക്ക to save and protect. 3. in Mai. a sign of protection which Rajas gave with the hand dipped in oil and saffron Vi. |-f unfortunate. അഭാഗ്യം abbagyamS.Misery-ഗ്യൻ.m-ഗ്യ അഭാവം abaavam അഗ്നിതന്ന ഭാവത്താൽ മറഞ്ഞൂ കർമ്മങ്ങളും Bhr. 2. destruc-tion, death, nonexistence; negative, gram. അഭാഷണം abhasanam S. Silence Vi. [for. അഭി abhi S.(G. amphi,L. ob)Near, towards, അഭിക്രമിക്ക abhikramikkaS. To attack(po.) അഭിഗമിക്ക abbigamikka s. To approach, go to (po.) അഭിജനം abbijanam S. Family, noble ances- tors, also അഭിജന്മത്വം Bhr, അഭിജാതൻ wellborn, അഭിജിത്ത് abbijittu S. Victorious; a sacri- fico, noon, zenith. അഭിജിത്തും വിശ്വജിത്തെന്നും യാമം KR. അഭിജ്ഞൻ abijnaന് S. Experienced, clever. രാജസേവാഭിജ്ഞത്വം PTi. അഭിജ്ഞാനം information, recognition, mark. നല്ലൊർ അ.ത്തെ നൽകി, അഴകുള്ള അ.ത്തെ കണ്ടാൽ cftsngooA KR, അഭിധാനം,—ധേയം abbidhanam, — dhe yam S. Appellation, name. [Delight. അഭിനന്ദിക്ക abഹ്inandikkas. = sirapl. KR. , അഭിനയം abhinayam S. Pantomime, രംഗത്തിൽ നടനമാടി പിടിച്ചഭിനയം നടിച്ചു ഭാവങ്ങൾ KR. അഭിനിവേശം abhinivesam S. Earnest ap- plication, persistence. കേകയീസ്വഭാവത്തിലുള്ളൊരഭിനിവേശത്താൽ KR. denV. അ'ശിക്ക,അഭിനിവിഷ്ടൻ. അഭിപൂജ abhibuja S. Reverence. ദേവകളാൽ അഭിപൂജിതൻ UR = simpl. അഭിപ്രായം abhiprayam S.(അഭി+പ്ര+ഇ) Aiming at, intention, meaning, wish. അവനിൽ അ.'മായിരിക്ക love him cordially. സൂത്രത്തിന്റെ അ. import. ഇതു നമ്മുടെ അ. TR. my advice. എന്ന് എനിക്ക് അ.മുള്ളതു MR. I would suggest, that. അഭിഭവം abhibhavam a. Overpowering. അ.നിന്റെ മകന്നു വരുന്നു KR. അഭിമതം abhimadam S. Desired, chosen. നിന്റെ അ.ചൊല്ലുക state thy wish. അഭിമന്ത്രണം abhimantranam s. Bespeak- ing blessing, enchantinjj, esp.of arms. denV. ആയുധം അഭിമന്ത്രിക്ക bless or curse the weapon. നാരായാസ്ത്രം എടുത്ത് അ.'ച്ചു പാരാതായച്ചാൻ Bhr. അ.'ച്ചകലശങ്ങളാൽ അഭിഷേചിച്ചാർ KR. consecrated vessels. [ 59 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/59 [ 60 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/60 [ 61 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/61 [ 62 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/62 [ 63 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/63 [ 64 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/64 [ 65 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/65 [ 66 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/66 [ 67 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/67 [ 68 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/68 [ 69 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/69 [ 70 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/70 [ 71 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/71 [ 72 ] ^if^??8 .(©rcrsjUo

(tSr^^enOo — CS<ZiO C^QPQ'^^1 cSvts^roQjo arnassu, — vam S. (V tmofb fluctuate) Sea, flood. (STOSginoeao lotus. aSifORSlDo arthamS. (V^ rsra*) l. Aim, scope. oraRSiDORjiDZocsiJI for money's sake; adv. o_iroo raiDo Nal. for others. rooaaiO^otolno asmarnl rolcSsmo AR4. attends to R.'s business, tsr^yj oOoraiDSOQcfe QJOTO (^^o Bhg4. the desired ob- jects. 2. gain, wealth, riches; chiefly money. tsracTra 5)o_j(^o oraQfoiaojlai s)a_iDrtb<a)05mo QiSiO§(ij® TR. doc. 3. meaning, sense. iHra. o-ioih to explain. <Sxiao30((TO0K5iQ-oifaijessro),Tt> Bhr. knowing the substantial meaning of V. & S. Qj3jiiai63i3c>o eiorrao ongtsa (sra'aDcSimTlgj TR. are not plain to me, not intelligible. Derivatives: (saayincn (1) begging, petition. (SraosiDdho (in conip.) having the meaning of — (3T3(3K)(9soronb, (srao^xiont) rich Vi. (BTOKMlcyScaocoo usury B. (SKxsiDo njasiCUOQ, a receipt for money. (5T3a3Marco6iJi sum of money. (srac!3iDDi^aoo covetousness, (araraiDSoa. (STOKSiDorol) abl. in fact, meaning, viz. oracsiol desirous, cooa-jSiaoififiiocgiQlcQJOC?^! KR. (HT3(3inlc9s(ajcroo3ocuro3Ct2SSiNal. to saisfy a beggar. (BraRnDltaiacmnOJDODDain qjkso ARg. the beggar will become rich. denV. (BTac3iDlc9s) to desire, beg, f. i. izcrra (Shjd <9)S!5135)S. 0QOO6rDeIl®caiD§ UR. part. oraKnolfmo begged. tHT3raiC|0 proper. (S<Z)^dde> ard'ikka S. To trouble, hurt. (5ragl(!j)o Tetanus or hemiplegia (po.) (tS^fUUo ardham S. Ilalf. tgraSJJo rmonb oraauo QSiaajo prov. Nal. (sraiau JiJlOQfif) half-moon, crescent. (sraOJjnnorol Hermaphrodite. (araOxJajtulca half the customary interest TR. (STaaUjaojOoiaemib KU. half Brahmans, castes which are regarded as having sunk from Br. rank to a level with Xatrias (f.i. en oojlsl, 5)Q-iogajoc)o) KN. (Bra (iJjfD 0(53)0 S. (masbiTiOir^l vu. miilnight=:(i_)o (oilfDo. (3raaura3;ro)id)a <si6 o-T^slgjlifiso prov. (BTaiSijDauo a quarter. dcnV. (SK)!?x),Bs> to divide in halves, m>(i£S)cn (3T3(?aj1;2j3rai) CS. Gan. tgrasaoT^ half-moon KR. (gDO^). (tSrSoL^gnOo arpanam S. (caus. of f(sn^) 1. Placing, f.i. n_i03D^5mo putting the foot, g d^0ci(ro)o (So-ioejo ma. Sijiir^^^ej Nal 2. did not set his eyes on him. 2. entrusting, offering. (2g)6!53cki ajloajorcl^ oraemjoon^o (sn^smo >^<^ Nal 4. confided to each other. denV. (3K)g^t9s) = t5ra^5mo qjiIcq; , esp. to give to Gods & superiors. part. (Biog-ptaio, f.i. -oH'gjDgljl.iyisaBcb fine ob- lations. (©^60! Go arbud'am S. A very high number,

millions (in CS. 0aoo33iosl) or 10000 

millions (CS. aocsofflj). ^COO srasojao ARe. . difi'erent swellings, esp. cancer. (g"i03jrmo Qjoyc8«) Sojosiiu aolsr^fiTltflao aiojldj m5inm ^g.5raTB»ajrBo a med. denV. mrasmal-gj -ajasrorajorai Nid. (Sf^(Scft>ab arbha'jfan S. (Ved. m>k = (m^) Child, the young of animals. rgye Vi. aSr?)(2ao armam S. (narrow?) A disease of the CEfSc^jfu) aryail S. ((sraft) Devoted, an Arya. (Bra2J23iJ (Ved. friend) sun (po.) (Sf^C^o arvam S. (tma*) Racer, horse (po.) (HTOQljDcQt S. hitherwards. C®t)C/2C:^ arsasSU S. Hoemorrhoids, vu. m><Si mi , (Efrasca oSfDocoo. (C^ olOOU arhah S. Deserving, worthy, rao^j mii^crn mQcLich Arb. fit to rule. (3Taanrm=:<S32,oco,(0) f.i. ora. <2a_iosioj o^eaoBl <S)S)i. S) niC^ TrP. I. CSrOO ara T. M. C. Te. (V^oraQ) 1. A par- tition, room = i5,T^ f.i. @O6!5g0O Mud. ojggl cao royal sleeping closet. (gTaoccDra') 09)010 (Sais Mud. tsraoncSaonnlsifOteaoa-ioSa'srsDTP. don't run against wall & wainscot, take it quietly. 2. well secured rooms; magazines. [ 73 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/73 [ 74 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/74 [ 75 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/75 [ 76 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/76 [ 77 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/77 [ 78 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/78 [ 79 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/79 [ 80 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/80 [ 81 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/81 [ 82 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/82 [ 83 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/83 [ 84 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/84 [ 85 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/85 [ 86 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/86 [ 87 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/87 [ 88 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/88 [ 89 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/89 [ 90 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/90 [ 91 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/91 [ 92 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/92 [ 93 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/93 [ 94 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/94 [ 95 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/95 [ 96 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/96 [ 97 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/97 [ 98 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/98 [ 99 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/99 [ 100 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/100 [ 101 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/101 [ 102 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/102 [ 103 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/103 [ 104 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/104 [ 105 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/105 [ 106 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/106 [ 107 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/107 [ 108 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/108 [ 109 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/109 [ 110 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/110 [ 111 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/111 [ 112 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/112 [ 113 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/113 [ 114 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/114 [ 115 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/115 [ 116 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/116 [ 117 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/117 [ 118 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/118 [ 119 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/119 [ 120 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/120 [ 121 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/121 [ 122 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/122 [ 123 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/123 [ 124 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/124 [ 125 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/125 [ 126 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/126 [ 127 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/127 [ 128 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/128 [ 129 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/129 [ 130 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/130 [ 131 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/131 [ 132 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/132 [ 133 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/133 [ 134 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/134 [ 135 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/135 [ 136 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/136 [ 137 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/137 [ 138 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/138 [ 139 ] ofDoiO^ — ofDofOlfCIo

jfDofb — • ofOoOo branch or leaf. ofOocTtnliTboJxjDSl flour made from its fruit, food of the poor. kinds: .a.D§l>^, zeja'l^. [oroocora iUo^o Nid. . ofOoTOYOi So. Spittle, also i^-uto) (= S-aiyiTii) Vi.) o(T)o gyg) Ittu C. o^o-aj, gDracrg S. orooaio? prh. go^ff^) The pole or shaft of a plough No. =: o(0oQC/3o id'rsam S. (^a+gya) Such (po.) orOoPOOClDOOlinamaili (§30000? oolmo?) Mean, low. oroomoo _aJo.-i3ia)l, ofOocnDo ojcSsii, ofOocr^Oj oJ^ ofDornoj Sq-j^ So. an evil spirit. ofDoCYO^ etc. see ofDoOSYZD. ofOoa_l ipsa S. (desid. of tergjcLj) Desire. ^Qail>a)o part, desired. [^j^s^tgiSajo^n Mpl. ofOoClDOfb iman Ar. Faith, credit ma.iJoinbo Qio. ofOo(TL^c395 imbu";fa (see ^omjo. T. ^ff^ sweetness C. oroosr^ drink) To suck, lick, sip. (f.i, 03633, qaj, ojlcortit) etc.). rxjejiti gjfacnjo (Bra srr£ (Oicinlsiceisiaai^/of) prov. anything very at- tractive. ^oaiD =: (Saiosl miser. CV. ^'ocnjlte«. o^oCOJo lyam T. M. (Tdbh. ctuItdo) Lead = d>,D rolc2;o, 6).ijgglcao being pewter, (a^aroljio o)xi gglcaio Q^nrnliBTSiOo KR. aiQisra orojca'o dismlmo cncrro, 6)3Lj§.i-aT^lc2;o ajlsro^iianairoo GP. orao^SutooiA lead pencil. orDoCOiDCQJDOO lyampat'ta (orao 2.) Moth, winged termite; also grasshopper. [ajOjiPTi. ofOncaiiA (T. orooiiirai)) winged termite, oraooirai) ofDoCaJlCSS lyide (see @is 3) Quite lately. ort):)ft) iral. So. — (grasl-y.xjo". 2. Cyperus Iriallh. o(OofDo T. M. 1. Dirt, moisture, also oi-j)ooo. 2. So. urinary passage oroorBg^jo^. orooft)S)aajO^, ofooroosaajogj^ T. M. washerman, oroofolcfia to grow damp V2. oraoro5)ajaiD:ao T. Palg. (B. small red onions) & ofiorragg^ T. Palg. (B, onion) = col osjga' No. allium cupa. ofDofDTjb iral T. M. (Tdbh. w^dk) Liver. olDorolrJDo iri5am S. (orooib) Emitted, as word, po. I. ofOofb ir T. M. C.Te. Two = §Dro3. oraoros Bhr. 1000, ofOofOnrig by twos, oraoraaaiifDo , oroofooQ, 6, oroort)D:)a 2 persons' depth, of0ofQliP3^@acolaj double threaded etc. ofooro slca;Daiann Anj. [ofOoiiajoch. n. ofOo^ Splitting, sawing T. M. ofoociiDAj saw= oraoraai 1. to saw, split, p. ofoomo f. i. ofOo.iT) ara •01^71 o) of) o <3--5rel CS. (BTa.tJjal.nTlfDlcSQCTn eacfflPTi. half sawn. oe>o(Sicm cuocXj stshi sn^ sia^ej.TOl-OjScruoch CG. in hell. 2. p. ofoorol (C. ofOo^ to comb out nits) to comb hair Vi. ajcSs to card MC. oooib to comb cocoanut fibres — CV. oa>o(S<S5,. VN. ofQo aj sawing oroo ij gscrro PT. rrjijj of0ojajc9s!oranb sawyer, oroo'oOsiDdEo aycsaofrao ofoo^isiajosl sawdust. onDo^Ljojocb saw. HI. o(bo(h T. M. C. Te, (also oroo|. C. Te. & c/al* C.)Nit ofooib oa'^si-maajTlfabSturrt) (ajGjlsao prov. ofOosii)«Dgjl, oft)0(b.ui'n, (Sa-iOnlibajGjl a small comb. ort>ooet?il'5t) irkil T. M. (T. o.-Do<e9, qSs^ straw for picking teeth, Te. oraorala^ej bits) also oraoi£)5)lT3i), oraot0s)c)o, ofSocX) No. oroog.(Sc9isiDcb So. Stalk of cocoanut leaf, mid-rib of any palm leaf, used nno ij vXis^gjonf). (^(^ejo(j}(aw)(^ oroo. <asss3Si a torture. o.'Oo. @jj1^^3):a) <&>^ (S.UQol Sil. oraocSsilejI^iZ'D^i^, broom (loc.) orOoQCl) irmam l. S. (fTO:5jo^) Wound. . M. & o(0oZ2inb (orooroo) damp cloth oraoiZ0o aomoosiro) (S,-i_jDro3-no TP. without changing the cloth in which she bathed o'0c^,(2mo5 (3T0§ci^ (S,i_joa> (in <Sf3fG;^cB) — also orao 2Zab i^ong. ofDon^i irsya S. (^rocroj to be angry, L.ira) Envy, malice. (Sra.unr) oQScmj^gg oraooiij, 6Ta63B^o)S (2,T)jiiD csra.uteggg orooc^oi MR. oroocfriS^^'^^i to envy. ofDoOo li'aiQ (T. M. ofOoOo) 1. Moisture, damp- ness. 2. dirty as clothes ofOooaacfte to soil (comp. ofDotfla). 3. = orooonb wet cloth, ofco. 00(^.3) to change it after bathing. [ 140 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/140 [ 141 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/141 [ 142 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/142 [ 143 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/143 [ 144 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/144 [ 145 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/145 [ 146 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/146 [ 147 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/147 [ 148 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/148 [ 149 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/149 [ 150 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/150 [ 151 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/151 [ 152 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/152 [ 153 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/153 [ 154 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/154 [ 155 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/155 [ 156 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/156 [ 157 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/157 [ 158 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/158 [ 159 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/159 [ 160 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/160 [ 161 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/161 [ 162 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/162 [ 163 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/163 [ 164 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/164 [ 165 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/165 [ 166 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/166 [ 167 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/167 [ 168 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/168 [ 169 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/169 [ 170 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/170 [ 171 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/171 [ 172 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/172 [ 173 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/173 [ 174 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/174 [ 175 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/175 [ 176 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/176 [ 177 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/177 [ 178 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/178 [ 179 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/179 [ 180 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/180 [ 181 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/181 [ 182 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/182 [ 183 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/183 [ 184 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/184 [ 185 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/185 [ 186 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/186 [ 187 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/187 [ 188 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/188 [ 189 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/189 [ 190 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/190 [ 191 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/191 [ 192 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/192 [ 193 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/193 [ 194 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/194 [ 195 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/195 [ 196 ] 6i§l6ifa)3 — 6h^dd&o G ^^d96i — 6im?) ffl<flS(Si II.); to be wrinkled (like asl) iS.o agral) flaw in wood Vi. asaiocrurab Ottalia or Damasonium Ind. Rh. agl a kind of cake. a§ 1. glue Vi. 2. bruise, impress orai^ral) fflib &. <ft§63Bl o_iO(^. 3. C. T. Te. union, the wliole (=aoo) agotSa, asdBsiOefls), asl §(Q) to sum up. agcfis in all ergisora^o oirgjCffi QjfiSo (^sl a^(fls O-S) (BT3i|.<a|.o (jud.), also ascsao. — a§o(8^., asn^a sum total. 4. Neg. aso gjgjnotat all, not the least, not for a moment; hence pos. as a little, some as asro — as soorao, asooocb aiiplsTmo) SoJOcb CG. a®§So a little way. a5)§o^ CDSceaooocsnoraliTR. as soon as I can walk a little, c-arao as rrycBgiaDo Gan. the versed sine will be pretty accurate (math.) a§§t0ao V2. about so much. asasesBl, as§o®g_jo ma cLjlodBsicaa.'al) CG. as^ajfb ScuooiOib as^ej<bail^lsiono(bMud. 4. No. clamp of a door etc. ajaffHejloTa a§ faioiocaa. i§l6Y3)06rri), ei^lcoioenrt) ottiyan (Tu. C Te. from ^serargosnb) Cutaneous eruption on the loins, a. aiP^cajo med. 6^6*^ onda No.=iijroc69§<0« Filled with water for 005)00(8^000 — a5i^a?^o <ftOO^C£^o Q®§(!^ OK»folcs^3Jont) (2.i_j0(93crra (loc). see sy&osns. ^2 onma T. aM. (VN. of acb) Beauty, splendour asnbi&iSfal), &>snbni(Qo, asi^rosm fifccb, aoTTzoarao, asnticijoora!) ff)jiioralrro)0(t)RC. i(75) ohl = ^(!£ Odina. B^SS^dft) obuiinu'ya T. M. (Te. C. a«^=a OQ,Si) 1. To give way, step aside, shrink, yield. leraro^thlfai) agssal oo^cno KR. stood humbly before his father, ana ScSissrnlra!) a. 6)<9-,o5iTg PT. hid himself. ^siaioO) 6)0(22jO5 a. RC. 2. to be contained, adjusted. (Hraoj^nbo Qjorg cuai rmnolces? agSsrasrs^ he ought to succeed to the deceased's property (jud.) VN. 6^rg) 086^0 1. Being settled & compressed. Q^gjoooloroo <&ow a. <9)5n|(gS65Bl matters are somewhat smoothed down, aigjlnm a. gjgj no elasticity, yielding q'uality, soft touch (=0lo3crco, Q_iTno). 2. subjection, contents (Vl.=r(gTaSc9S)o). agdha shelter; stairs Vi. a. V. 6i^dB6id&), <A6] To compress, restrain ((3T2)0O5):si'), subdue (={gTa5d)3a) 'V2.). izcnr^ a. to humbleVi . dEh^rai a. to enclose. Qjoa (Stoi ^5>z^ agceisl TP. to soften by bathing, foo^o agcSsTl <&:8rl° '^^3° TR. give up the land to Tippu. <9io^o qQ)^oo a. Arb. to settle. i(iyr(ji adj. part, of acSa I. q. v. i.^25)c&) ottU'ya To jump, skip, dance aj^om egfOo HNK. frog, atJialoosaa MC. snakes. (gal (ftejesigaoo a'srajl ajly>(S)Cqjo Bhr. fencers. ^^srnlnrra «0S^ a:!Jiffil amo ^clHsI Bhr. dnogi mlfd) a., ^gJlSialg, 5)<3)05ng SiagjSOJ «J)3a iZOS)Wo:m'^ aW^ CG. whilst playing on the flute indicate the tact by moving the eyebrows. aoiaocao, a:Bi3;o:aj a play with cudgels, wrest- ling, a. o_Jo)ari, Q_jl5lc0«, o_jC2iOQ,c&) Vl. eifWTOOOb Ottail, 6irrv)D0fb (Ar. hajjam?) A Mappilla barber (& circumcisor) laoel — (Oiosi cs^o 'oiejooorojo caiacscasngfoTlorr) a'i20OD§ oTlai dtolTR. eiCTR, onha (T. anb^ C. Te. Tu. V^ a) 1. One, neutr. ofaRS. also for masc. <ftsla2;3n23o)ra a orroo <ai06rr3crnl^, srsjasBcX) amaggmoo TR. as long as one of us is alive. 2. adv. anrrayarro, arms'l^, ag)S)rm arra (SooDSceasTDSa etc. once. 3. something (emph.) ota.usioo qJTis^-^ 5)<&>05r§ cufooo (3ras)gjffiblral> a. rsractaeojl^ oiraDo TR. tho' it may cost us something (our lives), ^oia OolcsyofaiO:mCT3o aJ993Ci^o a.TTOialgjOoJfO) QJfJSo KR. will be destroyed. Emphatically repeated, asnm ara aoDca6)ra aisng, aSfmara oiDcBg ojocssroig) iSsismoTP. 4. a part. cndS)eAocno a quarter. anrra forms also participial nouns f. i. cnS5)aJ3 ftro=oosg-j^, asQg)5)craorrra = Qg)5)ao)OfiKa5 0^o. acTDfOXiosnb, anmrooso every other day. a'nb o_innl tertian fever. armoS) to be united, joined, armosai alto- gether, anmoo first, anmoanf) m. — aoiDai [ 197 ] Starting for what!!! Everythings Shanti to End                   Anaru [ 198 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/198 [ 199 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/199 [ 200 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/200 [ 201 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/201 [ 202 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/202 [ 203 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/203 [ 204 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/204 [ 205 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/205 [ 206 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/206 [ 207 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/207 [ 208 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/208 [ 209 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/209 [ 210 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/210 [ 211 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/211 [ 212 ] താൾ:A Malayalam and English dictionary 1871.djvu/212 

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. (u final half u in Dravidian words.)