ഭ്രഷ്ടസ്യ കാന്യാ ഗതിഃ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

“ഭിക്ഷോ, മാംസനിഷേവണം കിമുചിതം?”, “കിം തേന മദ്യം വിനാ?”;
“മദ്യം ചാപി തവ പ്രിയം?”, “പ്രിയമഹോ വാരാംഗനാഭിസ്സമം.”;
“വാരസ്ത്രീരതയേ കുതസ്തവ ധനം?”, “ദ്യൂതേന ചൗര്യേണ വാ.”;
“ചൗര്യദ്യൂതപരിശ്രമോƒസ്തി ഭവതഃ?”, “ഭ്രഷ്ടസ്യ കാന്യാ ഗതിഃ?”

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭ്രഷ്ടസ്യ_കാന്യാ_ഗതിഃ&oldid=77668" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്