ഭാഷാകവിനിവഹോയം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഭാഷാകവിനിവഹോയം
ദോഷാകരവദ്‌ വിഭാതി ഭുവനതലേ
പ്രായേണ വൃത്തഹീനോ
സൂര്യാലോകേ നിരസ്തഗോപ്രസരാഃ

കവി: ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ

വൃത്തം: ഗീതി

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭാഷാകവിനിവഹോയം&oldid=19261" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്