ഭാഗ്യസൂക്തം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാഗ്യസൂക്തം (വേദ സൂക്തങ്ങൾ)
ഋഗ്വേദം 7 - 41

ഓം പ്രാതരഗ്നിം പ്രാതരിന്ദ്രം ഹവാമഹേ പ്രാതർമിത്രാവരുണാ പ്രാതരശ്വിനാ
പ്രാതർഭഗം പൂഷണം ബ്രഹ്മണസ്പതിം പ്രാത: സോമ മുദ രുദ്രം ഹുവേമ.

പ്രാതർജിതം ഭഗ മുഗ്രം ഹുവേമ വയം പുത്രമദിതേ ര്യോ വിധർത്താ
ആധ്രശ്ചിദ്യം മന്യമാന സ്തുരശ്ചീദ്രാജ ചിദ്യംഭഗം ഭക്ഷിത്യാഹ.

ഭഗപ്രണേതർഭഗ സത്യരാധോ ഭാഗേമാ ന്ധ്യ മുദ വാദദന്ന:
ഭഗപ്രണോ ജനയ ഗോഭിരശ്ര്വൈർഭഗ പ്രനൃഭിർ നൃവന്ത" സ്യാമ.
 
ഉതേദാനീം ഭഗവന്ത: സ്യാമോത പ്രപിത്വ ഉത മധ്യേ ആഹ്നാം.
ഉതോദിതാ മഘവൻത്സൂര്യസ്യ വയം ദേവാനാം സുമതൗസ്യാമ.

ഭഗ ഏവ ഭഗവാംങ് അസ്തുദേവാ സ്തേന വയം ഭഗവന്ത:സ്യാമ.
തംത്വാ ഭഗ സർവ ഇജ്ജോഹവീതി സനോ ഭഗ പുര ഏതാ ഭവേഹ

സമധ്വരായോഷസോ നമന്ത ദധിക്രാവേവ ശുചയേ പദായ
അർവാചീനം വസുവിദം ഭഗ ന്നോ രഥമിവാശ്വാവാജിന ആവഹന്തു

ആശ്വാവതീ ർഗ്ഗോമതീർന്ന ഉഷാസോ വീരവതീ സ്സദ മുച്ഛന്തു ഭദ്രാ:
ഘൃതന്ദുഹാനാ വിശ്വത: പ്രപീതാ യൂയം പാത സ്വസ്തിഭിസ്സദാ ന:

യോ മാംഗ്നെഭാഗിനം സന്തമധാഭാഗം ചികീര്ഷിതി.
അഭാഗമഗ്നെ തം കുരു മാമഗ്നെ ഭാഗിനം കുരു.

ഓം ശാന്തി: ശാന്തി: ശാന്തി:

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭാഗ്യസൂക്തം&oldid=210418" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്