ഭവാന്യഷ്ടകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭവാന്യഷ്ടകം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

ന താതോ ന മാതാ ന ബന്ധുർന ദാതാ ന പുത്രോ ന പുത്രീ ന ഭൃത്യോ ന ഭർതാ
ന ജായാ ന വിദ്യാ ന വൃത്തിർമമൈവ ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി 1

ഭവാബ്ധാവപാരേ മഹാദുഃഖഭീരു പപാത പ്രകാമീ പ്രലോഭീ പ്രമത്തഃ
കുസംസാരപാശപ്രബദ്ധഃ സദാഹം ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി 2

ന ജാനാമി ദാനം ന ച ധ്യാനയോഗം ന ജാനാമി തന്ത്രം ന ച സ്തോത്രമന്ത്രം
ന ജാനാമി പൂജാം ന ച ന്യാസയോഗം ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി 3

ന ജാനാമി പുണ്യം ന ജാനാമി തീർഥം ന ജാനാമി മുക്തിം ലയം വാ കദാചിത്
ന ജാനാമി ഭക്തിം വ്രതം വാപി മാതർഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി 4

കുകർമീ കുസംഗീ കുബുദ്ധിഃ കുദാസഃ കുലാചാരഹീനഃ കദാചാരലീനഃ
കുദൃഷ്ടിഃ കുവാക്യപ്രബന്ധഃ സദാഹം ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി 5

പ്രജേശം രമേശം മഹേശം സുരേശം ദിനേശം നിശീഥേശ്വരം വാ കദാചിത്
ന ജാനാമി ചാന്യത് സദാഹം ശരണ്യേ ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി 6

വിവാദേ വിഷാദേ പ്രമാദേ പ്രവാസേ ജലേ ചാനലേ പർവതേ ശത്രുമധ്യേ
അരണ്യേ ശരണ്യേ സദാ മാം പ്രപാഹി ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി 7

അനാഥോ ദരിദ്രോ ജരാരോഗയുക്തോ മഹാക്ഷീണദീനഃ സദാ ജാഡ്യവക്ത്രഃ
വിപത്തൗ പ്രവിഷ്ടഃ പ്രനഷ്ടഃ സദാഹം ഗതിസ്ത്വം ഗതിസ്ത്വം ത്വമേകാ ഭവാനി 8

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭവാന്യഷ്ടകം&oldid=58319" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്