ഭവാനീഭുജംഗം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 • ഭവാനീഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രം*

ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ .

ഷഡാധാരപങ്കേരുഹാന്തർവിരാജത്

    സുഷുമ്നാന്തരാലേഽതിതേജോല്ലസന്തീം .

സുധാമണ്ഡലം ദ്രാവയന്തീം പിബന്തീം

    സുധാമൂർതിമീഡേഽഹമാനന്ദരൂപാം .. 1..

ജ്വലത്കോടിബാലാർകഭാസാരുണാംഗീം

    സുലാവണ്യശൃംഗാരശോഭാഭിരാമാം .

മഹാപദ്മകിഞ്ജൽകമധ്യേ വിരാജത്

    ത്രികോണോല്ലസന്തീം ഭജേ ശ്രീഭവാനീം ..2..

കണത്കിങ്കിണീനൂപുരോദ്ഭാസിരത്ന

    പ്രഭാലീഢലാക്ഷാർദ്രപാദാരവിന്ദം .

അജേശാച്യുതാദ്യൈഃ സുരൈഃ സേവ്യമാനം

    മഹാദേവി മന്മൂർധ്നി തേ ഭാവയാമി .. 3..

സുഷോണാംബരാബദ്ധനീവീവിരാജൻ

    മഹാരത്നകാഞ്ചീകലാപം നിതംബം .

സ്ഫുരദ്ദക്ഷിണാവർതനാഭിം ച തിസ്രോ

    വലീ രമ്യതേ രോമരാജിം ഭജേഽഹം .. 4..

ലസദ്വൃത്തമുത്തുംഗമാണിക്യകുംഭോ-

    പമശ്രീസ്തനദ്വന്ദ്വമംബാംബുജാക്ഷീം .

ഭജേ പൂർണദുഗ്ധാഭിരാമം തവേദം

    മഹാഹാരദീപ്തം സദാ പ്രസ്നുതാസ്യം .. 5..

ശിരീഷപ്രസൂനോല്ലസദ്ബാഹുദണ്ഡൈർ-

    ജ്വലദ്ബാണകോദണ്ഡപാശാങ്കുശൈശ്ച .

ചലത്കങ്കണോദാരകേയൂരഭൂഷാ

    ജ്വലദ്ഭിഃ സ്ഫുരന്തീം ഭജേ ശ്രീഭവാനീം .. 6..

ശരത്പൂർണചന്ദ്രപ്രഭാപൂർണബിംബാ

    ധരസ്മേരവക്ത്രാരവിന്ദശ്രിയം തേ .

സുരത്നാവലീഹാരതാടങ്കശോഭാ

    ഭജേ സുപ്രസന്നാമഹം ശ്രീഭവാനീം .. 7..

സുനാസാപുടം പദ്മപത്രായതാക്ഷം

    യജന്തഃ ശ്രിയം ദാനദക്ഷം കടാക്ഷം .

ലലാടോല്ലസദ്ഗന്ധകസ്തൂരിഭൂഷോ-

    ജ്ജ്വലദ്ഭിഃ സ്ഫുരന്തീം ഭജേ ശ്രീഭവാനീം .. 8..

ചലത്കുണ്ഡലാം തേ ഭ്രമദ്ഭൃംഗവൃന്ദാം

    ഘനസ്നിഗ്ധധമ്മില്ലഭൂഷോജ്ജ്വലന്തീം .

സ്ഫുരന്മൗലിമാണിക്യമധ്യേന്ദുരേഖാ

    വിലാസോല്ലസദ്ദിവ്യമൂർധാനമീഡേ .. 9..

സ്ഫുരത്വംബ ബിംബസ്യ മേ ഹൃത്സരോജേ

    സദാ വാങ്മയം സർവതേജോമയം ച .

ഇതി ശ്രീഭവാനീസ്വരൂപം തദേവം

    പ്രപഞ്ചാത്പരം ചാതിസൂക്ഷ്മം പ്രസന്നം .. 10..

ഗണേശാണിമാദ്യാഖിലൈഃ ശക്തിവൃന്ദൈഃ

    സ്ഫുരച്ഛ്രീമഹാചക്രരാജോല്ലസന്തീം .

പരാം രാജരാജേശ്വരീം ത്വാ ഭവാനീം (ത്രൈപുരി ത്വാം)

    ശിവാങ്കോപരിസ്ഥാെം ശിവാെം ഭാവയേഽഹം .. 11..

ത്വമർകസ്ത്വമഗ്നിസ്ത്വമിന്ദുസ്ത്വമാപ-

    സ്ത്വമാകാശഭൂർവായവസ്ത്വം ചിദാത്മാ .

ത്വദന്യോ ന കശ്ചിത്പ്രകാശോഽസ്തി സർവം

    സദാനന്ദസംവിത്സ്വരൂപം തവേദം .. 12..

ഗുരുസ്ത്വം ശിവസ്ത്വം ച ശക്തിസ്ത്വമേവ

    ത്വമേവാസി മാതാ പിതാഽസി ത്വമേവ .

ത്വമേവാസി വിദ്യാ ത്വമേവാസി ബുദ്ധിർ-

    ഗതിർമേ മതിർദേവി സർവം ത്വമേവ .. 13..

ശ്രുതീനാമഗമ്യം സുവേദാഗമാദ്യൈർ-

    മഹിമ്നോ ന ജാനാതി പാരം തവേദം .

സ്തുതിം കർതുമിച്ഛാമി തേ ത്വം ഭവാനി

    ക്ഷമസ്വേദമംബ പ്രമുഗ്ധഃ കിലാഹം .. 14..

ശരണ്യേ വരേണ്യേ സുകാരുണ്യപൂർണേ

    ഹിരണ്യോദരാദ്യൈരഗമ്യേഽതിപുണ്യേ .

ഭവാരണ്യഭീതം ച മാം പാഹി ഭദ്രേ

    നമസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ ഭവാനി .. 15..

ഇമാമന്വഹം ശ്രീഭവാനീഭുജംഗ-

    സ്തുതിര്യഃ പഠേച്ഛ്രോതുമിച്ഛേത തസ്മൈ .

സ്വകീയം പദം ശാശ്വതം ചൈവ സാരം

    ശ്രിയം ചാഷ്ടസിദ്ധിം ഭവാനീ ദദാതി .. 16..


(ഭവാനീ ഭവാനീ ഭവാനീ ത്രിവാരം-

    ഉദാരം മുദാ സർവദാ യേ ജപന്തി .

ന ശോകം ന മോഹം ന പാപം ന ഭീതിഃ

    കദാചിത്കഥഞ്ചിത്കുതശ്ചജ്ജനാനാം .. 17)
    

ഇതി ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യവിരചിതം ഭവാനീഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രം സമ്പൂർണം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഭവാനീഭുജംഗം&oldid=205481" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്