ബ്രഹ്മാനുചിന്തനം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ബ്രഹ്മാനുചിന്തനം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

ബ്രഹ്മാനുചിന്തനം
[തിരുത്തുക]

അഹമേവ പരം ബ്രഹ്മ വാസുദേവാഖ്യമവ്യയം
ഇതി സ്യാന്നിശ്ചിതോ മുക്തോ ബദ്ധ ഏവാന്യഥാ ഭവേത് 1
അഹമേവ പരം ബ്രഹ്മ നിശ്ചിതം ചിത്ത ചിന്ത്യതാം
ചിദ്രൂപത്വാദസഞ്ഗത്വാദബാധ്യത്വാത് പ്രയത്നതഃ 2
അഹമേവ പരം ബ്രഹ്മ ന ചാഹം ബ്രഹ്മണഃ പൃഥക്
ഇത്യേവം സമുപാസീത ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ 3
സർവോപാധിവിനിർമുക്തം ചൈതന്യം ച നിരന്തരം
തദ്ബ്രഹ്മാഹമിതി ജ്ഞാത്വാ കഥം വർണാശ്രമീ ഭവേത് 4
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി യോ വേദ സ സർവം ഭവതി ത്വിദം
നാഭൂത്യാ ഈശതേ ദേവാസ്തേഓആമാത്മാ ഭവേദ്ധി സഃ 5
അന്യോ അസാവഹമന്യോ അസ്മീത്യുപാസ്തേ യോ അന്യദേവതാം
ന സ വേദ നരോ ബ്രഹ്മ സ ദേവാനാം യഥാ പശുഃ 6
അഹമാത്മാ ന ചാന്യോƒ സ്മി ബ്രഹ്മൈവാഹം ന ശോകഭാക്
സച്ചിദാനന്ദരൂപോƒ ഹം നിത്യമുക്തസ്വഭാവവാൻ 7
ആത്മാനം സതതം ബ്രഹ്മ സംഭാവ്യ വിഹരന്തി യേ
ന തേഷാം ദുഷ്കൃതം കിഞ്ചിദ്ദുഷ്കൃതോത്ഥാ ന ചാപദഃ
ആത്മാനം സതതം ബ്രഹ്മ സംഭാവ്യ വിഹരേത്സുഖം 8,9
ക്ഷണം ബ്രഹ്മാഹമസ്മീതി യഃ കുര്യാദാത്മചിന്തനം
തന്മഹാപാതകം ഹന്തി തമഃ സൂര്യോദയോ യഥാ 10
അജ്ഞാനാദ്ബ്രഹ്മണോ ജ്ഞാതമാകാശം ബുദ്ബുദോപമം
ആകാശാദ്വായുരുത്പന്നോ വായോസ്തേജസ്തതഃ പയഃ 11
അദ്ഭ്യശ്ച പൃഥിവീ ജ്ഞാതാ തതോ വ്രീഹിയവാദികം
പൃഥിവ്യപ്സു പയോ വഹ്നൗ വഹ്നിർവായൗ നഭസ്യസൗ
നഭോƒ പ്യവ്യാകൃതേ തച്ച ശുദ്ധേ ശുദ്ധോƒ സ്മ്യഹം ഹരിഃ 12
അഹം വിഷ്ണുരഹം വിഷ്ണുരഹം വിഷ്ണുരഹം ഹരിഃ
കർതൃഭോക്ത്രാദികം സർവം തദവിദ്യോത്ഥമേവ ച 13
അച്യുതോƒ ഹമനന്തോƒ ഹം ഗോവിന്ദോƒ ഹമഹംഹരിഃ
ആനന്ദോƒ ഹമശേഷോƒ ഹമജോƒ ഹമമൃതോƒ സ്മ്യഹം 14
നിത്യോƒ ഹം നിർവികൽപോƒ ഹം നിരാകാരോƒ ഹമവ്യയഃ
സച്ചിദാനന്ദരൂപോƒ ഹം പങ്ചകോശാതിഗോƒ സ്മ്യഹം 15
അകർതാƒ ഹമഭോക്താƒ ഹമസംഗഃ പരമേശ്വരഃ
സദാ മത്സന്നിധാനേന ചേഷ്ടതേ സർവമിന്ദ്രിയം 16
ആദിമധ്യാന്തമുക്തോƒ ഹം ന ബദ്ധോƒ ഹം കദാചന
സ്വഭാവനിർമലഃ ശുദ്ധഃ സ ഏവാഹം ന സംശയഃ 17
ബ്രഹ്മൈവാഹം ന സംസാരീ മുക്തോƒ ഹമിതി ഭാവയേത്
അശക്നുവൻഭാവയിതും വാക്യമേതത്സദാƒ ഭ്യസേത് 18
യദഭ്യാസേന തദ്ഭാവോ ഭവേദ്ഭ്രമരകീടവത്
അത്രാപഹായ സന്ദേഹമഭ്യസേത്കൃതനിശ്ചയഃ 19
ധ്യാനയോഗേന മാസൈകാദ്ബ്രഹ്മഹത്യാം വ്യപോഹതി
സംവത്സരം സദാƒ ഭ്യാസാത്സിദ്ധ്യഷ്ടകമവാപ്നുയാത്
യാവജ്ജീവം സദാƒ ഭ്യാസാജ്ജീവന്മുക്തോ ഭവേദ്യതിഃ 20
നാഹം ദേഹോ ന ച പ്രാണോ നേന്ദ്രിയാണി തഥൈവ ച
ന മനോƒ ഹം ന ബുദ്ധിശ്ച നൈവ ചിത്തമഹങ്കൃതിഃ 21
നാഹം പൃഥ്വീ ന സലിലം ന ച വഹ്നിസ്തഥാƒ നിലഃ
ന ചാകാശോ ന ശബ്ദശ്ച ന ച സ്പർശസ്തഥാ രസഃ 22
നാഹം ഗന്ധോ ന രൂപം ച ന മായാƒ ഹം ന സംസൃതിഃ
സദാ സാക്ഷിസ്വരൂപത്വാച്ഛിവ ഏവാസ്മി കേവലഃ 23
മയ്യേവ സകലം ജാതം മയി സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം
മയി സർവം ലയം യാതി തദ്ബ്രഹ്മാസ്മ്യഹമദ്വയം 24
സർവജ്ഞോƒ ഹമനന്തോƒ ഹം സർവേശഃ സർവശക്തിമാൻ
ആനന്ദഃ സത്യബോധോƒ ഹമിതി ബ്രഹ്മാനുചിന്തനം 25
അയം പ്രപഞ്ചോ മിഥ്യൈവ സത്യം ബ്രഹ്മാഹമവ്യയം
അത്ര പ്രമാണം വേദാന്താ ഗുരവോƒ നുഭവസ്തഥാ 26
ബ്രഹ്മൈവാഹം ന സംസാരീ ന ചാഹം ബ്രഹ്മണഃ പൃഥക്
നാഹം ദേഹോ ന മേ ദേഹഃ കേവലോƒ ഹം സനാതനഃ 27
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ബ്രഹ്മാനുചിന്തനം&oldid=58182" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്