ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:SVPM Old Testament

Page contents not supported in other languages.
വിഷയം ചേർക്കുക
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഏലീശയുടെ കാലത്ത് ഏത് ദേശത്താണ് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നത്?