ഫലകം:XVerse/doc

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

Template for creating an anchor for verses:

  • chapter (or parameter 1), the chapter the verse belongs to
  • verse (or parameter 2), the verse being linked to
  • color (or colour, or parameter 3), over-ride the green colour of the verses
  • notext, define as blank to over-ride the display of the verse number
  • align, use to control positioning

Positioning[തിരുത്തുക]

When the "align" parameter is unset, the verse number appears inline:

{{XVerse||1|}} Now I am become Death, the destroyer of worlds.

1 Now I am become Death, the destroyer of worlds.

align[തിരുത്തുക]

When the align=left, the verse number is set to the margin:

{{XVerse||1|align=left}} Now I am become Death, the destroyer of worlds.

1 Now I am become Death, the destroyer of worlds.

This is useful when use in poems, as it can be floated out of the way of the poem's structure, and doesn't affect the start of the line. You probably need to use a div class such as "indented-page" (designed for this case) or even "prose" to keep the text's left margin away from the verse number:

<div class=indented-page><poem>
{{XVerse||1|align=left}} To see a world in a grain of sand,
{{XVerse||2|align=left}} And heaven in a wild flower;
{{XVerse||3|align=left}} To hold infinity in the palm of your hand,
{{XVerse||4|align=left}} And eternity in an hour.
</poem></div>

1 To see a world in a grain of sand,
2 And heaven in a wild flower;
3 To hold infinity in the palm of your hand,
4 And eternity in an hour.

When the align=float, the verse number is left floated to the margin:

{{XVerse||2|align=float}} She weepeth sore in the night,

2 She weepeth sore in the night,

This option is useful in poems where the verse number needs to be closer to the text, because other items appear in the margin, or where the verse number would otherwise overlap the text:

:{{overfloat left|align=right|padding=1em|{{larger|{{lang-he|ב}}}}}}{{XVerse|1|2|align=float}}She weepeth sore in the night,
:And her tears are on her cheeks;
:She hath none to comfort her
:Among all her lovers;
ഫലകം:Lang-he 2She weepeth sore in the night,
And her tears are on her cheeks;
She hath none to comfort her
Among all her lovers;

im-left[തിരുത്തുക]

im-left-എന്നു ചേർക്കുമ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് (2em) ഇടത്ത് മാറി വരിസംഖ്യ വരത്തക്ക വിധം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
ഉപയോഗം ദൃശ്യം
<poem>
{{ഇട}}{{ഇട}}{{XVerse||1|align=im-left}}ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമി മുന്നം
{{ഇട}}{{ഇട}}കാശിയിൽ വച്ചു കുളി കഴിഞ്ഞു
{{ഇട}}{{ഇട}}ഈശനെക്കാണുവാൻ പോയപ്പോളുണ്ടായ
{{ഇട}}{{ഇട}}പേശലിതുകേൾക്ക യോഗപ്പെണ്ണെ!- അതു
{{ഇട}}{{ഇട}}മോശത്തരം തീർക്കും ജ്ഞാനപ്പെണ്ണെ!
</poem>

  1ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമി മുന്നം
  കാശിയിൽ വച്ചു കുളി കഴിഞ്ഞു
  ഈശനെക്കാണുവാൻ പോയപ്പോളുണ്ടായ
  പേശലിതുകേൾക്ക യോഗപ്പെണ്ണെ!- അതു
  മോശത്തരം തീർക്കും ജ്ഞാനപ്പെണ്ണെ!

Anchoring[തിരുത്തുക]

This template creates anchors based on the chapter and verse supplied.

To use this tool for navigation, type [[Article name#Chapter:Verse]], like this: Bible (King James)/Genesis#4:5


"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഫലകം:XVerse/doc&oldid=150130" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്