ഫലകം:Talkback/doc

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


Comment This template is used by the standard installation of Friendly. If you are planning to make major changes to this template or nominate it for deletion, as a courtesy, please notify Friendly's user base and maintainers at Wikipedia talk:Friendly.

Purpose[തിരുത്തുക]

Many users state that when they get a message, they will respond on your talk page instead of on their own. This makes reading back a conversation quite cumbersome; having to switch talk pages back and forth in order to make sense of the conversation. To this end, you can use this template to notify a user that you have responded to his/her message on your own talk page.

Usage[തിരുത്തുക]

{{Talkback|your username}}
{{Talkback|your username|section}}

To have the links point to a non-user talk page, you must include the full talk page link.

{{Talkback|Talk:page name|section}}
{{Talkback|Wikipedia talk:page name|section}}

To include a timestamp, add ts=~~~~~ (five tildes).

{{Talkback|Talk:page name|section|ts=~~~~~}}
{{Talkback|your username|section|ts=~~~~~}}

For user talk pages, you can also use the {{mytalk}} template that will automatically add your username:

{{subst:mytalk}}
{{subst:mytalk|section}}
{{subst:mytalk|section|ts=~~~~~}}

Place the code on the talk page of the user you have answered to. The recipient may remove this template from his/her talk page at any time. A link to edit the first section of the talk page is shown within the template. The section parameter is optional; when you enter the name of the section on your talk page, it will directly link to that section.

Redirects[തിരുത്തുക]

Notes[തിരുത്തുക]

 • Do not substitute this template!
 • This template may cause display errors if used in a section header; it is best to use it on a line by itself.
 • If you are going to use this template, please consider putting the {{usertalkback}} notice on your own talk page:


 • ഞാൻ താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ: മറുപടി താങ്കളുടെ സന്ദേശം താളിൽ നൽകുക. എന്നിട്ട് എന്റെ സംവാദം താളിൽ {{Talkback|your username}} എന്ന ഫലകം ഇടുക.
 • താങ്കൾ എന്റെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് നൽകിയാൽ: അതിനു മറുപടി എന്റെ സംവാദം താളിൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ നൽകുക. എന്നിട്ട് {{Talkback|Talkback}} എന്ന ഫലകം താങ്കളുടെ താളിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും..
 • ഇവിടെ ഞെക്കിയാൽ എനിക്ക് സന്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ്.

You can do so by copying the following code at the very top of your talk page:

{{Usertalkback}}
 • Other versions are possible, such as an asymmetrical one not requiring your interlocutors to use Talkback, provided that you watch their talk page for answers:


 • ഞാൻ താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ: മറുപടി താങ്കളുടെ സന്ദേശം താളിൽ നൽകുക. ഞാൻ താങ്കളുടെ സംവാദം താൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.
 • താങ്കൾ എന്റെ സംവാദം താളിൽ ഒരു കുറിപ്പ് നൽകിയാൽ: അതിനു മറുപടി എന്റെ സംവാദം താളിൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ നൽകുക. എന്നിട്ട് {{Talkback|Talkback}} എന്ന ഫലകം താങ്കളുടെ താളിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും..
 • ഇവിടെ ഞെക്കിയാൽ എനിക്ക് സന്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ്.

You can do so by copying the following code at the very top of your talk page:

{{Usertalkback|you=watched}}
 • Another way, now less standard, was to use a notice:
Comment If you leave me a message, I will respond here and will let you know on your talk page using the {{Talkback}} template.

You can do so by copying the following code:

{{Notice|'''If you leave me a message, I will respond ''here'' and will let you
know on your talk page using the {{tl|Talkback}} template.'''}}
 • This template is very suited to be placed inside a person's shoutbox (if that user has one) instead of the talk page, because the shoutbox is periodically cleared. You can add a shoutbox to your self by adding {{subst:Shoutbox}} at the top of your talk page.

See also[തിരുത്തുക]


"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഫലകം:Talkback/doc&oldid=32237" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്