ഫലകം:PermissionOTRS

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
OTRS Wikimedia വിക്കിമീഡിയ ഒ.റ്റി.ആർ.എസ്. സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച്, ഈ കൃതി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉറപ്പാക്കുകയും ശേഖരിച്ചു വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഒ.റ്റി.ആർ.എസ്. അംഗത്വമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഈ കൃതി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പുനരുപയോഗിക്കാൻ താങ്കളാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി മാർഗ്ഗരേഖ വായിക്കുക. താങ്കൾ കോമൺസ് ഉപയോക്താവായിരിക്കെ അനുമതിയുടെ സാധുത പരിശോധിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഒ.റ്റി.ആർ.എസ്. അംഗത്വമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സമീപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒ.റ്റി.ആർ.എസ്. നോട്ടീസ്ബോർഡിൽ ഒരു കുറിപ്പിടുക.

English | Esperanto | +/-


Documentation icon Template documentation[view] [edit] [history] [purge]


When to use this template[തിരുത്തുക]

This template is used to identify the OTRS ticket associated with the permission of a particular file. See Commons:OTRS for more information.

Syntax[തിരുത്തുക]

  • use {{PermissionOTRS|ticket=https://secure.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=000000}} when you know the URL of the OTRS ticket.
  • use {{PermissionOTRS|id=0000000000000000}} when you only know the ID number.

You must provide one or both of these parameters.

Categorisation[തിരുത്തുക]

If the ID or link is given the page is categorised into Category:Items with OTRS permission confirmed

Failure to provide either a link or ticket number will categorise the page into Category:Items missing OTRS ticket ID.

Examples[തിരുത്തുക]

  • {{PermissionOTRS|ticket=https://secure.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=000000}} produces:


OTRS Wikimedia വിക്കിമീഡിയ ഒ.റ്റി.ആർ.എസ്. സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച്, ഈ കൃതി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉറപ്പാക്കുകയും ശേഖരിച്ചു വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഒ.റ്റി.ആർ.എസ്. അംഗത്വമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഈ കൃതി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പുനരുപയോഗിക്കാൻ താങ്കളാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി മാർഗ്ഗരേഖ വായിക്കുക. താങ്കൾ കോമൺസ് ഉപയോക്താവായിരിക്കെ അനുമതിയുടെ സാധുത പരിശോധിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഒ.റ്റി.ആർ.എസ്. അംഗത്വമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സമീപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒ.റ്റി.ആർ.എസ്. നോട്ടീസ്ബോർഡിൽ ഒരു കുറിപ്പിടുക.

ചീട്ടിന്റെ കണ്ണി: https://secure.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=000000


English | Esperanto | +/-


  • {{PermissionOTRS|id=0000000000000000}} produces:


OTRS Wikimedia വിക്കിമീഡിയ ഒ.റ്റി.ആർ.എസ്. സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച്, ഈ കൃതി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉറപ്പാക്കുകയും ശേഖരിച്ചു വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഒ.റ്റി.ആർ.എസ്. അംഗത്വമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഈ കൃതി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പുനരുപയോഗിക്കാൻ താങ്കളാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി മാർഗ്ഗരേഖ വായിക്കുക. താങ്കൾ കോമൺസ് ഉപയോക്താവായിരിക്കെ അനുമതിയുടെ സാധുത പരിശോധിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഒ.റ്റി.ആർ.എസ്. അംഗത്വമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സമീപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒ.റ്റി.ആർ.എസ്. നോട്ടീസ്ബോർഡിൽ ഒരു കുറിപ്പിടുക.

English | Esperanto | +/-


See also[തിരുത്തുക]

  • Commons:OTRS where you can find general information on email writing and sending, as well as general information about the OTRS system.
  • {{OTRS received}}, for use when a ticket is received, but not confirmed due to a problem. Further correspondence may be required. Changed to {{OTRS pending}} or {{PermissionOTRS}} upon resolution of the problem.
  • {{OTRS pending}}, for use when the ticket is in order, but still in the queue. Changed to {{PermissionOTRS}} when confirmed.
  • {{PermissionOTRS}}, when the ticket is received and confirmed.
  • {{OTRS ticket}}, for easy linking to OTRS ticket numbers.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഫലകം:PermissionOTRS&oldid=82708" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്