ഫലകം:PD-old-80-1996

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഈ കൃതി ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾക്ക് പുറത്തായതിനാലും (30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരുന്നതിനാലും) ഒപ്പം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ പകർപ്പവകാശ ഔപചാരികതകൾ പാലിക്കാതെ (പുതുക്കൽ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ പകർപ്പവകാശ അറിയിപ്പ്) 1989-ന് മുമ്പാണ് ഈ കൃതി ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നതുകൊണ്ടും ഒപ്പം മാതൃരാജ്യത്തിൽ ഈ കൃതി യു.ആർ.എ.എ. തീയതിക്ക് (മിക്കരാജ്യങ്ങളിലും 1 ജനുവരി 1996) മുമ്പ് തന്നെ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പെട്ടതുകൊണ്ടും, ഈ കൃതി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പെടുന്നു.

രചയിതാവ് {{{1}}}-ൽ മരിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ കൃതി, പകർപ്പവകാശകാലം രചയിതാവിന്റെ കാലശേഷം 80 വർഷങ്ങളോ അതിൽ കുറവോ എന്ന് നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പെടുന്നു. കൂടാതെ ഈ കൃതി, വിദേശകൃതികൾക്ക് ചെറിയ കാലത്തേയ്ക്കുള്ള നിയമം ബാധകമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം.


This template adds pages to Category:PD-old-80-1996 or Category:Author-PD-old-80-1996.

Please use {{Pd/1996|year of author's death}} to automatically update the template, but do not use this template directly.

To create dynamic copyright messaging that will update as time passes and stay accurate when author author's death year (ADY) is known. ADY ഉൾപെടുത്തുവാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതാത് ഫലക വിവരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1923 നു മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ, ADY 100 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ {{PD-old}}
1923 നു മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ, ADY 100 വർഷങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള ഏത് വർഷവും {{Pd/1923}}
1922 നു ശേഷവും 1964 നു മുൻപും, പുതുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവ {{PD-US-no-renewal}}
1923 നും 1996 നും ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ {{Pd/1996}}
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഫലകം:PD-old-80-1996&oldid=150423" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്