ഫലകം:Cmbox

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല.

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ഫലകം:Mbox templates This is the {{cmbox}} or category message box meta-template.

It is used to build message box templates for category pages, such as {{CatDiffuse}} etc. It offers several different colours, uses default images if no image parameter is given and it has some other features.

This template works almost exactly like {{ambox}} and uses the same parameters.

We are deploying![തിരുത്തുക]

After long discussion on the talk page of this template and at other places we are finally deploying this template. Feel free to convert any message boxes used on category pages to use this meta-template. If you find any tricky cases then list them on the talk page of this template and you'll get help.

When this template is used to build category message boxes those boxes should contain explanatory texts just like before. (The same texts as before or new improved texts.) If there are more specific images in the boxes or you know a better image, then use them instead of the default images shown here.

Usage[തിരുത്തുക]

Simple usage example:

{{cmbox | text = Some text.}}
ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല.


Complex example:

{{cmbox
| type   = style
| image   = [[Image:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
| style   = width: 400px; 
| textstyle = color: red; font-weight: bold; font-style: italic;
| text   = The message body text.
}}
ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല.

Category message box types[തിരുത്തുക]

The following examples use different type parameters but use no image parameters thus they use the default images for each type.

ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല. ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല. ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല. ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല. ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല. ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല. ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല.

Other images[തിരുത്തുക]

The default images shown above are mostly for convenience. In many cases it is more appropriate to use more specific images. These examples use the image parameter to specify an image other than the default images.

ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല. ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല.

Special[തിരുത്തുക]

Some other parameter combinations.

ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല. ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല. ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല. ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല.

Parameters[തിരുത്തുക]

List of all parameters:

{{cmbox
| type = speedy / delete / content / style / notice / move / protection
| image = none / [[Image:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[Image:Some image.svg|40px]]
| class = A custom CSS class to apply to the box
| style = CSS values
| textstyle = CSS values
| text = The message body text. 
}}

type

If no type parameter is given the template defaults to type notice. That means it gets a blue background.

image

No parameter = If no image parameter is given the template uses a default image. Which default image it uses depends on the type parameter.
An image = Should be an image with usual wiki notation. 40px - 50px width are usually about right depending on the image height to width ratio. (But the message box can handle images of any size.) For example:
image = [[Image:Sub-arrows.svg|40px]]
none = Means that no image is used.

imageright

No parameter = If no imageright parameter is given then no image is shown on the right side.
An image = Should be an image with usual wiki notation. 40px - 50px width are usually about right depending on the image height to width ratio. (But the message box can handle images of any size.) For example:
imageright = [[Image:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Anything = Any other object that you want to show on the right side.

style

An optional CSS value used by the entire message box table. Without quotation marks " ". For example:
style = margin-bottom: 0.5em;

textstyle

An optional CSS value used by the text cell. For example:
textstyle = text-align: center;

text

The message body text.

Technical details[തിരുത്തുക]

If you need to use special characters in the text parameter then you need to escape them like this:

{{cmbox
| text = <div>
Equal sign = and a start and end brace { } work fine as they are. 
But here is a pipe {{!}} and two end braces <nowiki>}}</nowiki>. 
And now a pipe and end braces <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}
ഘടകം:Message box/cmbox.css താളിൽ ഉള്ളടക്കം ഒന്നുമില്ല.


This template uses the cmbox CSS classes in MediaWiki:Common.css for most of its looks, thus it is fully skinnable.

Internally this meta-template uses HTML markup instead of wiki markup for the table code. That is the usual way we make meta-templates since wiki markup has several drawbacks. For instance it makes it harder to use parser functions and special characters in parameters.

The default images for this meta-template are in png format instead of svg format. The main reason is that some older web browsers have trouble with the transparent background that MediaWiki renders for svg images. The png images here have hand optimised transparent background colour so they look good in all browsers. Note that svg icons only look somewhat bad in the old browsers, thus such hand optimisation is only worth the trouble for very widely used icons.

For more technical details see the talk page. Since this template works almost exactly like the other mboxes their talk pages and related pages might also contain more details, see the "See also" section below.

See also[തിരുത്തുക]

ഫലകം:Mbox templates see also

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ഫലകം:Cmbox&oldid=202134" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്