ഫലകം:താൾതലക്കെട്ട്/വിവരണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

സാധാരണയായി താളുകളുടെ തലക്കെട്ടായും അടിക്കുറിപ്പായും ചേർക്കാറുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിനെ ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. പുസ്തകങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടിൽ ഇടത്തേയറ്റവും വലത്തേയറ്റവും താളിന്റെ ക്രമത്തിലുള്ള എണ്ണവും നടുക്ക് താളിന്റെ പേരും അടിയിലോ മുകളിലോ വരയും വരുന്ന രീതിയിൽ ദൃശ്യ രൂപം വരുത്താനാണ് ഇതുപയോഗിക്കാവുന്നത്.

ചരങ്ങൾ

ഫലകം ഉപയോഗിക്കാനായി ആജ്ഞാവാഹകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചരങ്ങൾ

  • ഇടത്ത് : ഇടത്തേ അറ്റത്ത് ഉള്ള ഉള്ളടക്കത്തെ വഹിക്കാൻ
  • വലത്ത് : വലത്തേ അറ്റത്തേക്കുള്ള ഉള്ളടക്കം
  • നടുക്ക് : നടുക്കുള്ള ഉള്ളടക്കം
  • വലിപ്പം : ഇടത്തേയറ്റം മുതൽ വലത്തേയറ്റം വരെ എത്രത്തോളം അകലം വേണമെന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ. ശതമാന പ്രകാരമോ പിക്സെൽ പ്രകാരമോ വീതി നിജപ്പെടുത്താം
  • വര : തലക്കെട്ടിന്റെ താഴെയോ മുകളിലോ വര വേണമോ എന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ
    • വര=മേലേ : ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ മുകളിൽ വര വരും.
    • വര=കീഴേ : ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ അടിയിൽ വര വരും.

ഉപയോഗം

ഉപയോഗം ദൃശ്യരൂപം
{{താൾതലക്കെട്ട്|ഇടത്ത്=ഇടത്തുള്ള എഴുത്ത്|വലത്ത്=വലത്തേത്|നടുക്ക്=നടുക്കുള്ള എഴുത്ത്|വര=കീഴേ}}
ഇടത്തുള്ള എഴുത്ത് നടുക്കുള്ള എഴുത്ത് വലത്തേത്

{{താൾതലക്കെട്ട്|നടുക്ക്=നടുക്കുള്ള എഴുത്ത്|വലത്ത്=വലത്തേത്|വര=മേലേ|വലിപ്പം=50%}}

നടുക്കുള്ള എഴുത്ത് വലത്തേത്

ഈ ഫലകം ചാർത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ താളുകളും പരിശോധിക്കാൻ ഇവിടെ ഞെക്കുക.

ഇതും കാണുക