പ്രാർത്ഥനകൾ/ഹിന്ദു/സ്ഥലം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഹിന്ദു പ്രാർത്ഥനകളും കീർത്തനങ്ങളും - സ്ഥലങ്ങളുടെ ക്രമത്തിൽ[തിരുത്തുക]

കാസർഗോഡ് ജില്ല[തിരുത്തുക]

കണ്ണൂർ ജില്ല[തിരുത്തുക]

കോഴിക്കോട് ജില്ല[തിരുത്തുക]

വയനാട് ജില്ല[തിരുത്തുക]

മലപ്പുറം ജില്ല[തിരുത്തുക]

ശ്രീ അയ്യപ്പക്ഷേത്രം കിഴിശ്ശേരി,കുഴിമണ്ണ [p o ]മലപ്പൂറം ;ജില്ല

എവിടെ വിളിപൊങ്ന്ന്നവിടേ ഭഗവാൻ വരുമെന്നുറച്ചൊന്നു
        ഉറക്കേ വിളിക്കുവിൻ........സ്വാമിയേ.........
മനമുരുകി ഒരുമയോടൊത്തു വിളിക്കുവിൻ
        കൈവെടിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നോളമാരെയും...സ്വമിയേ......

          ഗുരുസ്വാമി : ശ്രീ.പി.എം. നാരായണൻ കുട്ടി നായർ.

പാലക്കാട് ജില്ല[തിരുത്തുക]

തൃശ്ശൂർ ജില്ല[തിരുത്തുക]

എറണാകുളം ജില്ല[തിരുത്തുക]

ഇടുക്കി ജില്ല[തിരുത്തുക]

കോട്ടയം ജില്ല[തിരുത്തുക]

ആലപ്പുഴ ജില്ല[തിരുത്തുക]

പത്തനതിട്ട ജില്ല[തിരുത്തുക]

കൊല്ലം ജില്ല[തിരുത്തുക]

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല[തിരുത്തുക]

തമിഴ്‌നാട്[തിരുത്തുക]

കർണ്ണാടക[തിരുത്തുക]

ആന്ധ്രപ്രദേശ്[തിരുത്തുക]

തിരുപ്പതി