പ്രാർത്ഥനകൾ/ഹിന്ദു/നവഗ്രഹം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഏകശ്ലോകി നവഗ്രഹസ്തോത്രം[തിരുത്തുക]

ആരോഗ്യം പ്രദദാതു നോ ദിനകരഃ
ചന്ദ്രോ യശോ നിർമ്മലം
ഭൂതിം ഭൂമിസുതഃ സുധാംശുതനയഃ
പ്രജ്ഞാം ഗുരുർ ഗൌരവം
കാവ്യ കോമള വാഗ്വിലാസമതുലം
മന്ദോ മുദം സർവ്വദാ
രാഹുർ ബാഹുബലം വിരോധശമനം
കേതുർ കുലസ്യോന്നതി


നവഗ്രഹ സ്തോത്രം

നവഗ്രഹസ്തോത്രം