ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Manuspanicker
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 09:53, 21 ഒക്ടോബർ 2011 (8 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 30,724
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 116
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
an.wikipedia.org15:17, 8 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org16:03, 5 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org09:50, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org08:47, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org12:12, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org07:13, 21 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org07:15, 21 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org08:30, 20 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org17:30, 31 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org09:08, 21 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org06:47, 3 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org14:01, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org06:33, 28 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)687
cs.wikipedia.org07:49, 17 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org19:04, 23 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org22:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org04:51, 18 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org10:56, 3 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org22:29, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org22:39, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org12:31, 16 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)222
en.wikibooks.org07:36, 28 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org07:37, 28 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org07:37, 28 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org09:57, 21 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
en.wikiversity.org07:37, 28 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org11:23, 20 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org08:06, 4 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org09:07, 2 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org23:20, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org05:04, 1 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org14:46, 24 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org17:48, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikibooks.org09:09, 26 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org07:51, 17 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org12:17, 26 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org06:36, 6 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org13:57, 14 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikipedia.org07:23, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org16:47, 13 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org11:44, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org01:39, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org07:15, 11 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org13:51, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org07:17, 30 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org09:05, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org02:00, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org15:23, 4 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org13:32, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org08:58, 19 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org12:53, 28 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org05:55, 15 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org23:15, 2 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org10:49, 26 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org13:40, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org09:05, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org07:52, 17 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org08:58, 24 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org20:33, 21 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org11:06, 1 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org06:30, 28 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org10:34, 21 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
mi.wikipedia.org06:26, 26 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org04:28, 8 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,571sysop
ml.wikibooks.org11:35, 4 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ml.wikiquote.org08:24, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wikisource.org09:57, 21 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,141sysop
ml.wiktionary.org09:54, 9 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mr.wikipedia.org13:58, 12 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org06:41, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org13:52, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org13:38, 10 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org17:19, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org08:48, 2 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org06:34, 10 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org13:28, 8 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org09:01, 31 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org11:39, 13 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wikipedia.org13:38, 10 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org08:39, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org12:08, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org11:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org17:07, 14 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org05:33, 28 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org16:21, 21 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org12:12, 23 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org16:14, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org07:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org15:54, 23 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org09:53, 21 ഒക്ടോബർ 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)6
species.wikimedia.org10:48, 21 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sq.wikipedia.org07:27, 31 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org07:44, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikibooks.org16:36, 31 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org03:36, 12 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org05:05, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ta.wikisource.org05:03, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org13:05, 5 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org16:20, 11 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org05:56, 15 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org08:27, 7 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org16:01, 29 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org14:49, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org14:49, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org15:35, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org11:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org05:43, 18 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org20:17, 21 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org14:05, 2 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org08:26, 19 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org07:59, 25 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org22:37, 27 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,000
wuu.wikipedia.org13:01, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org12:52, 28 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org11:44, 18 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikivoyage.org10:36, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0