പിപീലികാ ദന്തിവരം പ്രസൂതേ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കാ ഖാദതേ ഭൂമിഗതാൻ മനുഷ്യാൻ?
കം ഹന്തി സിംഹപ്രകടപ്രഭാവഃ?
കരോതി കിം വാ പരിപൂർണ്ണഗർഭാ?
പിപീലികാ ദന്തിവരം പ്രസൂതേ