പിതാവിനു സ്തോത്രം തൻ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

 
പിതാവിനു സ്തോത്രം തൻ വൻ കൃപയ്ക്കായ്
തൻ നാമത്തിൻ ശ്രേഷ്ഠത കീർത്തിപ്പാനായ്
പുരോഹിതവംശം നാം വിശുദ്ധരും
തൻ നിത്യ മഹത്വത്തിൽ അംശികളും

      വാഴ്ത്തുവിൻ- പാടുവിൻ സർവ്വ ഗോത്രങ്ങളുമേ
      വാഴ്ത്തുവിൻ -പാടുവിൻ സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളെ
      പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുവിൻ
      തൻ പുത്രൻ മുഖാന്തിരം വന്ദിച്ചീടിൻ

പിതാവിന്നു സ്തോത്രം തൻ വൻ കൃപക്കായ്
തൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്താൽ
എല്ലാവരിൻ പാപത്തെ നീക്കീടുവാൻ
തൻ മാർവ്വിലെ പുത്രനെ അയച്ചു താൻ

പിതാവിനു സ്തോത്രം തൻ വൻ കൃപയ്ക്കായ്
തൻ മുദ്രയാം ആത്മാവിൻ ദാനത്തിന്നായ്
അബ്ബാ! എൻ പിതാവേ എന്നുരച്ചീടാൻ
ഈ ഹീനരെ യോഗ്യന്മാരാക്കീടിനാൻ

പിതാവിനു സ്തോത്രം തൻ വൻ കൃപയ്ക്കായ്
പിശാചിൻ പ്രവർത്തികൾ അഴിപ്പാനായ്
സേനാപതി നമുക്കിങ്ങിമ്മാനുവേൽ
നാം ജയം കൊണ്ടാടുന്നു ശത്രുവിന്മേൽ

പിതാവിനു സ്തോത്രം തൻ വൻ കൃപയ്ക്കായ്
തൻ ആടുകളൊന്നും നശിക്കയില്ല
തൻ നിത്യസൂക്ഷിപ്പിൻ വാഗ്ദത്തത്തിന്നായ്
തൻ കൈയിൽ നിന്നാരും പറിക്കയില്ല
 
പിതാവിനു സ്തോത്രം തൻ വൻ കൃപയ്ക്കായ്
ഒരുങ്ങിയ സ്വര്ഗ്ഗീയ ഭാഗ്യത്തിന്നായ്
തന്റെ തിരുമുഖം നാം കാണും സദാ
പ്രകാശത്തിൽ വാഴും നാം ഹല്ലെലൂയ്യാ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=പിതാവിനു_സ്തോത്രം_തൻ&oldid=132452" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്