പാഹി മാം ദേവദേവാ പാവനരൂപാ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പാഹിമാം ദേവ ദേവാ
പാവനരൂപാ

മോഹവാരിധിതന്നിൽ കേവലം വലയുന്ന
ദേഹികൾക്കൊരു രക്ഷാനൗകയോ പരമേശാ

ക്ഷാമ സങ്കടം നീക്കി പ്രാണികൾക്കനുവേലം
ക്ഷേമജീവിതം നൽകും പ്രേമഹർമ്മ്യമേ ദേവാ

നിത്യജീവനെനുള്ളിൽ സത്യമായ് ഉളവാക്കാൻ
സ്തുത്യമാം പുതുജന്മം ദത്തം ചെയ്തോരു നാഥാ

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

YouTube-ൽ ഈ കീർത്ത്നത്തിന്റെ വീഡിയോ വേർഷൻ