പാപി വരിക

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

                  പല്ലവി
പാപി വരിക പരനെയറിക തവ
പാപമെല്ലാമൊഴിഞ്ഞേറ്റു പറക പറക...
             ചരണങ്ങൾ
1.പാപമേതെന്നറിക ആകെ നിങ്കേന്നറിക
  പാപശിക്ഷ മരണമെന്നറിക തിരിക..................പാപി

2.ജീവനെത്തേടുക വേഗമായോടിടുക
  ജീവൻ നൽകും കാൽവറിയോടണക തിരിക........പാപി

3.ആവലോടിക്ഷണം ക്രൂശോടണഞ്ഞീടുകിൽ
  ജീവനവനൗദാര്യമായരുളും സ്ഥിരമായ്................പാപി

4.പുത്രനിൽ വിശ്വസിച്ചീടുന്ന നരർക്കിന്നു
  നിത്യരക്ഷ ലഭിക്കുവാൻ തടവില്ലുടനേ..................പാപി

5.സത്യാത്മാപറയുന്നു കേൾക്കുവോനും പറയാം
  ഇഛിപ്പോർക്കു ജീവവെള്ളം വെറുതെ വാങ്ങിടാം....പാപി

6.ക്രിസ്തുകാന്തയുമിതാ ശക്തിയായ് വിളിക്കുന്നു
  സ്വസ്ഥത ലഭിപ്പതിന്നു വഴിയിതൊന്നു താൻ..........പാപി.

7.ജീവജലത്തിന്നുറവയൊഴുകും നിന്നിൽ
  ജീവനെങ്ങും വ്യാപിപ്പതിനാൽ മരണം നീങ്ങിടും.....പാപി

8.അന്ധകാരം നീങ്ങിയെന്തു വെളിച്ചമാകും!
  സ്വന്തമെല്ലാം പ്രഭ തിങ്ങി നിറയും ദൃഢമായ്.........പാപി

9.മൂഢബോധമൊഴിയും കേടകന്നു തിരിയും
  ഗാഢമായ ജ്ഞാനമുള്ളിൽ കലരും വളരും...........പാപി

10.ഇദ്ധിനമിന്നു നീ നഷ്ടമാക്കീടുമെങ്കിൽ
  മറ്റൊരു ദിനം നിനക്കു താരമായ് വരുമോ?...........പാപി

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=പാപി_വരിക&oldid=29028" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്