പാദം വന്നിക്കുന്നേൻ തിരുകൃപ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

       യമുനാ കല്ല്യാണി- രൂപകതാളം
              
                    പല്ലവി
പാദം വന്ദിക്കുന്നേൻ- തിരുകൃപ പാപിക്കു ധനമേ!
                
                 ചരണങ്ങൾ

1.പാരിതിൽ തിരുവേദം അരുളി ഭരിക്കും അത്ഭുതനെ!
  ദൈവസുതനേ! കൃപാകരനേ!
  ക്രിസ്തോ! തിരു-........................... പാദം.

2.വാക്കിനുള്ളടങ്ങാത്തമഹത്വ വലിയ രാജാവേ
   ശക്തിമാനേ! ദയവാനേ!
   ക്രിസ്തോ! തിരു-........................... പാദം.

3.മാനുഷ്യർക്കുയിർ നൽകിയ
   രക്ഷകാ! നയശീലാ!
   ക്രിസ്തോ! തിരു-........................... പാദം.

4.പാപം നീക്കി ശുദ്ധാവിയാൽ
  ഉപ-ദേശിക്കുന്നോനേ!
  പുണ്യവാനേ! ഗുണവാനേ!
   ക്രിസ്തോ! തിരു-........................... പാദം.

5.പാദത്തിൽ പണിഞ്ഞോരെ നിത്യവും
   പാലിക്കുന്നോനേ!
   സത്യവാനേ! നിത്യവാനേ!
   ക്രിസ്തോ! തിരു-........................... പാദം.