പാടും ഞാൻ യേശുവിന്നായ്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

                              മലയാമി-മിശ്രചാപ്പ്
                                     പല്ലവി
പാടും ഞാൻ യേശുവിന്നു- ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ
                                 ചരണങ്ങൾ
1.പാടും ഞാനെന്നകതാരിലനുദിനം വാഴുംശ്രീയേശുവിന്നു- ഒരു
   കേടും കൂടാതെന്നെ പാലിക്കും നാഥനെ- പാടിസ്തുതിക്കുമെന്നും-.......പാടും ഞാൻ
  
2.സ്വന്ത ജനമായ യൂദന്മാരെ തള്ളി അന്ധതയിൽ കിടന്നു-ബഹു
   സന്താപത്തോടുഴന്നീടും പുറജാതി സന്തതിയെ വീണ്ടോനെ!-............പാടും ഞാൻ

3.കാട്ടോലിവിൻ ശാഖയായിരുന്ന എന്നിൽ നല്ലഫലം നിറപ്പാൻ-അവൻ
   വെട്ടിയിണച്ചെന്നെ നല്ലോലിവിൻ തരു-വോടതു ചിന്തിച്ചെന്നും-........പാടും ഞാൻ

4.കണ്മണിപോലെന്നെ ഭദ്രമായ് നിത്യവും കാവൽ ചെയ്തീടാമെന്നും
   തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടെന്നെ നടത്തീടാമെന്നതും-ഓർത്തതിമോദമോടെ-.പാടും ഞാൻ

5.കാന്തനിവനതി മോദമോടെ മേഘവാഹനത്തിൽ കയറി- തന്റെ
   കാന്തയോടുല്ലസിച്ചാനന്ദിപ്പാനെഴു-ന്നെള്ളുന്നതോർത്തു കൊണ്ടും-.........പാടും ഞാൻ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=പാടും_ഞാൻ_യേശുവിന്നായ്&oldid=28917" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്