പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്/ചുരുക്കെഴുത്തുകൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് (റിപ്പോർട്ട്)

രചന:മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ, പരിഭാഷകൻ : കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

[ xix ]ചുരുക്കെഴുത്തുകൾList of Abbreviations


ഭാഗം 1
ATREE Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment
BMC Biodiversity Management Committee
BVIEER Bharati Vidyapeeth Institute of Environmental Education and Research
CCF Chief Conservator of Forests
CEA Central Electricity Authority
CEC Central Empowered Committee
CEIA Comprehensive Environment Impact Assessment
CES Centre for Ecological Sciences
CETP Common effluent treatment plant
CFR Community Forest Resources
CPSS Chalakudy Puzha Samrakshana Samithi
CRDS Chalakudy River Diversion Scheme
CPCB Central Pollution Control Board
CZMA Coastal Zone Management Authority
DCR Development Control Regulations
DEC District Ecology Committees
DEVRAAI Development Research, Awareness & Action Institute
DP Development Plan
DEC District Ecological Committee
DPC(s) District Planning Committee (s)
DPDC District Planning and Development Council
DPR Detailed Project Report
DRP District Regional Plans
DTEPA Dahanu Taluka Environment Protection Authority
DTP Director of Town Planning
EAC Environment Appraisal Committee
EPA Environment Protection Act
EPR Environment (Protection) Rules
ESA Ecologically Sensitive Area
ESL Ecologically Sensitive Locality
ESZ Ecologically Sensitive Zone
EVI Enhanced Vegetation Index
FGD Flue gas desulfurizer
FRA Forest Rights Act
FSI Floor Space Index
GAP Good Agricultural Practice

[ xx ]

GGGJDC Goa Government's Golden Jubilee Development Council
GHEP Gundia Hydro-Electric Project
GMO Genetically modified organisms
GMOEA Goa Mineral Exporters Association
GOK Government of Karnataka
GoM Government of Maharashtra
GRIHA Green Rating for Integrated Habitat Assessment
GRP Goa Regional Plan
HEP Hydro Electric Project
HLMC High Level Monitoring Committee
HT high tension
IBWL Indian Board of Wild Life
JNNURM Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission
KFRI Kerala Forest Research institute
KMDA Kolkata Metropolitan Development Authority
KPCL Karnataka Power Corporation Limited
KSBB Kerala State Biodiversity Board
KSEB Kerala State Electricity Board
KSSP Kerala Sastra Sahithya Parishath
LSG Local Self Governments
MAHASESA Maharashtra Sahyadri Ecologically Sensitive Area
MMDR Mines & Minerals (Development & Regulation) Act.
MCD Municipal Corporation Districts
MCM Million cubic metres
MCR Mineral Concession Rules.
MFD Maharashtra Forest Department
MGNREGA The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MIDC Maharashtra Industrial Development Corporation
MMDR Minerals and Metals (Development and Regulation)
MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
MoEF Ministry of Environment and Forests
MoTA Ministry of Tribal Affairs
MPC Metropolitan Planning Committee
MPESZ Mahabaleshwar Panchgani Ecological Sensitive Zone
MPT Mormugao Port Trust
MTDC Maharashtra Tourism Development Corporation
NCAER National Council of Applied Economic Research
NCF Nature Conservation Foundation
NDVI Normalized Differential Vegetation Index
NEERI National Environmental Engineering Research Institute
NIO National Institute of Oceanography
OGC Open Geospatial Standards
PA(s) Protected Area(s)
PCCF Principal Chief Conservator of Forests (India)
PESA Panchayat Extension to the Scheduled Areas Act
PIL Public Interest Litigation
PPP Public Private Partnership
PRI Panchayat Raj Institution

[ xxi ]

PWD Public Works Department
RRC River Research Centre
RTI Right To Information
SAM Spatial analyses in Macro Ecology
SEZ Special Economic Zones
SPCB State Pollution Control Board
SRTM Shuttle Radar Topographic Mission
SRUDPA State Regional and Urban Development Planning Acts
STPs Sewage Treatment Plants
TBGRI Tropical Botanical Garden and Research Institute
TERI The Energy and Resources Institute
TIFF Tagged Image File Format
ULB Urban Local Body
UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
VP(s) Village Panchayat(s)
WAPCOS Water and Power Consultancy Services
WG Western Ghats
WGEA Western Ghats Ecology Authority
WGEEP Western Ghats Ecology Expert Panel
WGMCMP Western Ghats Master Conservation and Management Plan
WLS Wild Life Sanctuary
ZASI Zoning Atlas for Siting of Industries
ZMP Zonal Master Plan
ZP Zilla Parishad


ഭാഗം 2


ACF Assistant Conservator of Forests
ADC Autonomous District Council
AOFFPS Area Oriented Fuel wood and Fodder Projects Scheme
APEDA Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
AQ Air Quality
ARC Autonomous Regional Council
ASCAS Australian Soil Carbon Accreditation Scheme
ASTRP Association of Scheduled Tribes and Rural Poor in Regeneration of Degraded Forests
ATREE Ashoka Trust for Research In Ecology and the Environment
BDA Biological Diversity Act
BEE Bureau of Energy Efficiency
BMC Biodiversity Management Committee
BOD Biochemical Oxygen Demand

[ xxii ]

CAA Constitutional Amendment Act
CAMPA Compensatory Afforestation and Management and Planning Authority
CCA Community Conservation Areas
CCF Chief Conservator of Forests
CDM Clean Development Mechanism
CES Centre for Ecological Sciences
CFM Community Forest Management
CFRe Community Forest Resources
CFRt Community Forest Rights
CPCB Central Pollution Control Board
CPFFZ Chemical Pesticide and Fertilizer-Free Zones.
CRPF Central Reserve Police Force
CRZ Coastal Regulation Zone
CSD Council for Social Development
CSR Corporate Social Responsibility
DBT Department of Biotechnology
DC District Collectorate
DCF Deputy Conservator of Forests
DDT Dichlorodiphenyltrichloroethane
DFO District Forest Officer
DLC Divisional Level Committee
DPC(s) District Planning Committee (s)
DSAs Defined Sequestration Areas
DTEPA Dahanu Taluka Environment Protection Authority
EAC Environment Appraisal Committee
EC Environmental Clearances
EIA Environmental Impact Assessment
ENRM Environmental and Natural Resource Management
EPA Environment Protection Act
ESAs Ecologically Sensitive Areas
ESLs Ecologically Sensitive Localities
ESZ Ecologically Sensitive Zone
FAA Food Adulteration Act
FAO Food and Agriculture Organization
FC Forest Clearance
FD Forest Departments
FDC Forest Development Corporations

[ xxiii ]

FEVORD Federation of Voluntary Organizations for Rural Development
FGD Flue Gas Desulphurisation
FGEC Forest Grievance Enquiry Committee
FRA Forest Rights Act
FRC Forest Rights Committee
FRI Forest Research Institute
GA Gram Sabhas
GALASA Group Approach for Locally Adapted and Sustainable Agriculture
GDP Gross Domestic Product
GIM Green India Mission
GIS Geographic Information System
GM Genetically Modified
GN Goa-Nilgiris
GoI Government of India
GSPCB Goa State Pollution Control Board
HEP Hydro Electric Project
IAEPS Integrated Afforestation and Eco-Development Projects Scheme
ICAR Indian Council of Agricultural Research
ICDS Integrated Child Development Services
ICF International Crane Foundation
ICT Information and Communication Technologies
IFA Indian Forest Act
IFRs Individual Forest Rights
IGNFA Indira Gandhi National Forest Academy
IISc Indian Institute of Science
IMD Indian Meteorological Department
IUCN International Union For Conservation Of Nature
JFM Joint Forest Management
JFMCs Joint Forest Management Committees
KAU Kerala Agricultural University
KFD Karnataka Forest Department's
KILA Kerala Institute of Local Administration
KSBB Kerala State Biodiversity Board
KSSP Kerala Sastra Sahithya Parishath
KVK Krishi Vigyan Kendra
LAMPS Large Area Multi Purpose Societies
LEISA Low External Input Sustainable Agriculture

[ xxiv ]

LPG Liquefied Petroleum Gas
LSG Local Self Government
MEA Millennium Ecosystem Assessment
MFPs Minor Forest Products
MGNREGS Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme
MIDC Maharashtra Industrial Development Corporation
MILMA Kerala Co-Operative Milk Marketing Federation
MMSC Mining Monitoring Sub Committee
MoEF Ministry of Environment and Forests
MoRD Ministry of Rural Development
MoTA Ministry of Tribal Affairs
MPCB Maharashtra Pollution Control Board
MP Member of Parliament
NAEB National Afforestation and Ecodevelopment Board
NAP The National Afforestation Programme
NAPCC National Action Plan on Climate Change
NCA National Commission on Agriculture
NCC National Cadet Corps
NCERT The National Council of Educational Research and Training
NCR National Curriculum Review
NEERI National Environmental Engineering Research Institute
NFP National Forest Policy
NFRC National Forest Rights Council
NGOs Non Governmental Organizations
NP National Park
NPOP National Programme for Organic Production
NRC National Research Council
NREGA National Rural Employment Guarantee Act
NRSC National Remote Sensing Agency
NSS National Service Scheme
NTCA National Tiger Conservation Authority
NTFP Non-Timber Forest Produce
NTFP Non-Timber Forest Produce
NTPC National Thermal Power Corporation
NWGs Northern Western Ghats
OFPC Organic Farmer Producer Companies
OFRI Organic Farming Research Institute

[ xxv ]

OGC Open Geospatial Standards
OKM Organic Kerala Mission
OTFD Other Traditional Forest Dweller
PAs Protected Area(s)
PCCF Principal Chief Conservator of Forests
PCS Production Consumption Systems
PDR People's Biodiversity Registers
PESA Panchayat Extension to the Scheduled Areas Act
PGS Participatory Guarantee System
PGSC Participatory Guarantee System of Certification
PPP Public Private Partnerships
PPVRFA Protection of Plant Variety and Farmers' Rights Act
PRIs Panchayat Raj Institutions
PTG Primitive Tribal Group
R&D Research and Development
REDD Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation
REDD+ Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), Forest Conservation, and Enhancement of Carbon Stocks and Sustainable Management of Forest
RES Renewable Energy Sources
RF Reserve Forests
RFD Regional Forest Department.
RFL Reserve Forest Land
RTI Right to Information
S&T Science and Technology
SAC Space Application Centre
SCIPs Soil Carbon Incentive Payments
SDA State Department of Agriculture
SDLC Sub-Divisional Level Committee
SEMCE Socio-Ecological Multi Criteria Evaluation
SEZs Approved Special Economic Zones
SFRS State Forest Resources Survey
SLMC State Level Monitoring Committee
SPCB State Pollution Control Boards
SPCS Sustainable Production Consumption Systems
SPGI Space Department of Government of India
ST Scheduled Tribe
STPs Sewage Treatment Plants

[ xxvi ]

T & D Transmission and Distribution
TCS Technical Support Consortium
TD Tribal Department
TEDDY The Energy Data Directory & Yearbook
TERI The Energy and Resources Institute
TFR Tribal Forest Right Act
TOR Terms of Reference
TSP Tribal Sub Plan Area
TTF Tiger Task Force
UGC University Grants Commission
UNDG United Nations Development Groups
UNEP United Nations Environment Programme
UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
UNFCCC UN Framework Convention on Climate Change
VEC Village Electricity Committee
VFCS Village Forest Cooperative Societies
VFPCK Vegetable and Fruit Promotion Council of Kerala
VP(s) Village Panchayat(s)
VPF Van Panchayat Forests
WCC World Conservation Congress
WG Western Ghats
WGA Western Ghats Authority
WGEA Western Ghats Ecology Authority
WGEAC Western Ghats Expert Appraisal Committee
WGEEP Western Ghats Ecology Expert Panel
WGNG Western Ghats North of Goa
WGPP Western Ghats Parisara Prakashana
WGR Western Ghats Region
WGSoPG Western Ghats South of the Palghat Gap
WHC World Heritage Committee
WLPA Wild Life (Protection) Act
WLS Wild Life Sanctuary
WTO World Trade Organisation
ZAS Zonal Atlas of the States
ZASI Zoning Atlas for Siting of Industries
ZP Zilla Parishad