പരമ താതന്റെ വലമമരുന്ന

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

        പല്ലവി
പരമതാതന്റെ വലമമരുന്ന പരമ വൽസലാ
പരമവൽസലാ! നിൻ -
കുരുതി കൊണ്ടു വീണ്ടെടുത്ത ജനത്തിൻ ദുരിതം കാണുക

        ചരണങ്ങൾ

                      1
ബഹു ജനങ്ങളിൻ നടുവിൽ നിന്നു ഞാൻ നിൻ സാക്ഷിചൊന്നവർ
സാക്ഷി ചൊന്നവർ- നിന്റെ
മഹത്വ നാമത്തെ ദുഷിപ്പാനിഹ വൻ മൂലമായല്ലോ-....................പരമതാതന്റെ

                      2
പരമസ്നേഹാഗ്നിയെരിഞ്ഞു ദിനം ആനന്ദിച്ചവർ
ആനന്ദിച്ചവർ- ഇതാ
പെരുത്ത വ്യാകുലം പിടിച്ചഹോ മനം തണുത്തു പോകുന്നേ!-........പരമതാതന്റെ

                      3
ബലിയായ് സർവ്വവും തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ കാഴ്ചവെച്ചവർ
കാഴചവെച്ചവർ-ഇപ്പോൾ
ബലിപീഠത്തിൽ നിന്നകലെ മാറിക്കൊണ്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നേ!...പരമതാതന്റെ

                      4
ഏറ്റം ജ്വലിച്ചു വെളിച്ചം കൊടുത്ത നിൻ ജനമിതാ
നിൻ ജനമിതാ- പല
കാറ്റിൻ ശക്തിയാലണഞ്ഞിരുണ്ടു കൂരിരുളായ് തീർന്നിതാ-..............പരമതാതന്റെ

                      5
സുവിശേഷകരിൽ പലരും നാഥാ! വേഷമേയുള്ളേ
വേഷമേയുള്ളേ!- അത്മ-
ജീവൻ നിൻ ജനങ്ങളിൽ ദിനം തോറും കുറഞ്ഞുപോകുന്നേ!-............പരമതാതന്റെ

                      6
ഈ വിധം ജനം ജീവിച്ചീടുകിൽ നശിച്ചുപോകുമേ!
നശിച്ചു പോകുമേ! നിന്റെ-
ജീവ വചനമയച്ചു ജനത്തിൽ ജീവൻ നൽകുക................................പരമതാതന്റെ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=പരമ_താതന്റെ_വലമമരുന്ന&oldid=28916" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്