പരദേവാ സ്വർഗ്ഗ പുരദേവാ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പരദേവാ സ്വർഗ്ഗ-പുരദേവാ ബഹു

രചന:മോശവത്സലശാസ്ത്രികൾ

പരദേവാ സ്വർഗ്ഗ-പുരദേവാ ബഹു
പരദേവാ പങ്കഹരദേവാ-യേശുദേവാ!
                 2
പരലോകം വിട്ടു-നരലോകേ ഒരു
ചെറുബാലൻ ആയ-പരസൂനോ!-യേശുദേവാ!
                 3
ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ-സദാ
ആനന്ദമേ നിനക്കേ-വന്ദനം -യേശുദേവാ!
                 4
ഹാലേലുയ്യാ പിതാവി-നല്ലേലുയ്യാ നിത്യം
ഹല്ലേലുയ്യാ എങ്ങും-ഹല്ലേലുയ്യാ-ആമേൻ
                 5.
ഏലോഹിം തിരുസുതൻ ഇമ്മാനുവേലിന്നും
ഈ ലോകം പരലോകം എങ്ങും ഹല്ലേലുയാ-മേൻ
                 6
ശുദ്ധാത്മാവിനും നിത്യം-ഹല്ലേലുയാ
പരിശുദ്ധാത്മ ദേവനെന്നും ഹല്ലേലുയാ-ആമേൻ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=പരദേവാ_സ്വർഗ്ഗ_പുരദേവാ&oldid=150413" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്