പഞ്ചീകരണം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പഞ്ചികരണം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

പഞ്ചികരണം
[തിരുത്തുക]

ഓം
ഓം പഞ്ചീകൃതമ്പഞ്ചമഹാഭൂതാനി തത്കാര്യം
ച സർവം വിരാഡിത്യുച്യതേ
ഏതത്സ്ഥുലശരിരമാത്മനഃ
ഈന്ദ്രിയൈരർഥോപലബ്ധിർജാഗരിതം
തദുഭയാഭിമാന്യാത്മാ വിശ്വഃ
ഏതത് ത്രയമകാരഃ 1
അപഞ്ചീകൃതപഞ്ചമഹാഭൂതാനി പഞ്ചതന്മാത്രണി
തത്കാര്യം ച പഞ്ച പ്രാണാഃ ദശേന്ദ്രിയാണി
മനോബുദ്ധിശ്ചേതി സപ്തദശകം ലിഞ്ജം ഭൗതികം
ഹിരണ്യഗർഭ ഇത്യുച്യതേ
ഏതത്സൂക്ഷ്മശരിരമാത്മനഃ 2
കരണേഷൂപസംഹൃതേഷു ജാഗരിതസംസ്കാരജഃ പ്രത്യയഃ
സവിഷയഃ സ്വപ്ന ഇത്യുച്യതേ
യദുഭയാഭിമാന്യാത്മാ തൈജസഃ
ഏതത് ത്രയമുകാരഃ 3
ശരീരദ്വയകാരണമാത്മാജ്ഞാനം
സാഭാസമവ്യാകൃതമിത്യുച്യതേ
ഏതത് കാരണശരീരമാത്മനഃ
തച്ച ന സന്നാസന്നാപി സദസന്ന ഭിന്നം നാഭിന്നം
നാപി ഭിന്നാഭിന്നം കുതശ്ചിത്
ന നിരവയവം ന സാവയവം
നോഭയം കിന്തു
കേവലബ്രഹ്മാത്മൈകത്വജ്ഞാനാപനോദ്യം 4
സർവപ്രകാരജ്ഞാനോപസംഹാരേ ബുദ്ധേഃ
കാരണാത്മനാƒ വസ്ഥാനം സുഷുപ്തിഃ
തദുഭയാമിമാന്യാത്മാ പ്രാജ്ഞഃ
ഏതത് ത്രയം മകാരഃ 5
അകാര ഉകാരേ ഉകാരോ മകാരേ മകാര ഓങ്കാരേ
ഓങ്കാരോƒ ഹമ്യേവ
അഹമാത്മാ സാക്ഷീ കേവലശ്ചിന്മാത്രസ്വരൂപഃ
നാജ്ഞാനം നാപി തത്കാര്യം കിന്തു
നിത്യശുദ്ധബുദ്ധമുക്തസത്യസ്ഭാവം
പരമാനന്ദാദ്വയം പ്രത്യഗ്ഭൂതചൈതന്യം ബ്രഹ്മൈ
വാഹമസ്മീത്യഭേദേനാവസ്ഥാനം സമാധിഃ 6
തത്ത്വമസി ബ്രഹ്മഹമസ്മി പ്രജ്ഞാനമാനന്ദം ബ്രഹ്മ
അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ ഇത്യാദിശ്രുതിഭ്യഃ 7
ഇതി പഞ്ചീകരണം ഭവതി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=പഞ്ചീകരണം&oldid=58177" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്