നീതിശതകം/പത്താം ദശകം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നീതിശതകം
രചന:ഭർതൃഹരി
കർമപദ്ധതി

നമസ്യാമോ ദേവാൻ നനു ഹതവിധേസ്തേഽപി വശഗാ
വിധിർവന്ദ്യഃ സോഽപി പ്രതിനിയതകർമൈകഫലദഃ |
ഫലം കർമായത്തം യദി കിമമരൈഃ കിം ച വിധിനാ
നമസ്തത് കർമഭ്യോ വിധിരപി ന യേഭ്യഃ പ്രഭവതി ||91||

ബ്രഹ്മാ യേന കുലാലവന്നിയമിതോ ബ്രഹ്മാണ്ഡഭാണ്ഡോദരേ
വിഷ്ണുർയേന ദശാവതാരഗഹനേ ക്ഷിപ്തോ മഹാസങ്കടേ |
രുദ്രോ യേന കപാലപാണിപുടകേ ഭിക്ഷാടനം കാരിതഃ
സൂര്യോ ഭ്രാമ്യതി നിത്യമേവ ഗഗനേ തസ്മൈ നമഃ കർമണേ ||92||

യാ സാധൂംശ്ച ഖലാൻ കരോതി വിദുഷോ മൂർഖാൻ ഹിതാൻ ദ്വേഷിണഃ
പ്രത്യക്ഷം കുരുതേ പരീക്ഷമമൃതം ഹാലാഹലം തത്ക്ഷണം |
താമാരാധയ സത്ക്രിയാം ഭഗവതീം ഭോക്തും ഫലം വാഞ്ഛിതം
ഹേ സാധോ വ്യസനൈർഗുണേഷു വിപുലേഷ്വാസ്ഥാം വൃഥാ മാ കൃഥാഃ ||93||

ശുഭ്രം സദ്മ സവിഭ്രമാ യുവതയഃ ശ്വേതാതപത്രോജ്വലാ
ലക്ഷ്മീരിത്യനുഭൂയതേ ചിരമനുസ്യൂതേ ശുഭേ കർമണി
വിച്ഛിന്നേ നിതരാമനങ്ഗകലഹക്രീഡാത്രുടത്തന്തുകം
മുക്താജാലമിവ പ്രയാതി ഝടിതിഭ്രശ്യദ്ദിശോ ദൃശ്യതാം ||94||

ഗുണവദഗുണവദ്വാ കുർവതാ കാര്യജാലം
പരിണതിരവധാര്യാ യത്നതഃ പണ്ഡിതേന |
അതിരഭസകൃതാനാം കർമണാമാവിപത്തേർ-
ഭവതി ഹൃദയദാഹീ ശല്യതുല്യോ വിപാകഃ ||95||

സ്ഥാല്യാം വൈഡൂര്യമയ്യാം പചതി തിലകണാംശ്ചന്ദനൈരിന്ധനൗഘൈഃ
സൗവർണൈർലാങ്ഗലാഗ്രൈർവിലിഖതി വസുധാമർക്കമൂലസ്യ ഹേതോഃ |
ഛിത്വാ കർപ്പൂരഖണ്ഡാൻ വൃതിമിഹ കുരുതേ കോദ്രവാണാം സമന്താത്
പ്രാപ്യേമാം കർമഭൂമിം ന ഭജതി മനുജോ യസ്തപോ മന്ദഭാഗ്യഃ ||96||

നൈവാകൃതിഃ ഫലതി നൈവാ കുലം ന ശീലം
വിദ്യാപി നൈവ ന ച യത്നകൃതാപി സേവാ |
ഭാഗ്യാനി പൂർവതപസാ ഖലു സഞ്ചിതാനി
കാലേ ഫലന്തി പുരുഷസ്യ യഥൈവ വൃക്ഷാഃ ||97||

മജ്ജത്വംഭസി യാതു മേരുശിഖരം ശത്രൂൻ ജയത്വാഹവേ
വാണിജ്യം കൃഷിസേവനേ ച സകലാ വിദ്യാഃ കലാഃ ശിക്ഷതു |
ആകാശം വിപുലം പ്രയാതു ഖഗവത് കൃത്വാ പ്രയത്നം പരം
നാഭാവ്യം ഭവതീഹ കർമവശതോ ഭാവ്യസ്യ നാശഃ കുതഃ ||98||

വനേ രണേ ശത്രുജലാഗ്നിമധ്യേ
മഹാർണവേ പർവതമസ്തകേ വാ |
സുപ്തം പ്രമത്തം വിഷമസ്ഥിതം വാ
രക്ഷന്തി പുണ്യാനി പുരാകൃതാനി ||99||

ഭീമം വനം ഭവതി തസ്യ പുരം പ്രധാനം
സർവോ ജനഃ സ്വജനതാമുപയാതി യസ്യ |
കൃത്സ്നാ ച ഭൂർഭവതി സന്നിധിരത്നപൂർണാ
യസ്യാസ്തി പൂർവസുകൃതം വിപുലം നരസ്യ ||100||

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=നീതിശതകം/പത്താം_ദശകം&oldid=52273" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്