നിർവാണമഞ്ജരി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നിർവാണമഞ്ജരി

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

അഹം നാമരോ നൈവ മർത്യോ ന ദൈത്യോ
  ന ഗന്ധർവയക്ശഃ പിശാചപ്രഭേദഃ
പുമാന്നൈവ ന സ്ത്രീ തഥാ നൈവ ഷണ്ഡഃ
  പ്രകൃഷ്ടഃ പ്രകാശസ്വരൂപഃ ശിവോƒഹം 1
അഹം നൈവ ബാലോ യുവാ നൈവ വൃദ്ധോ
  ന വർണീ ന ച ബ്രഹ്മചാരീ ഗൃഹസ്ഥഃ
വനസ്ഥോƒപി നാഹം ന സംന്യസ്തധർമാ
  ജഗജ്ജന്മനാശൈകഹേതുഃ ശിവോƒഹം 3
അഹം നൈവ മേയസ്തിരോഭൂതമായാ
  തഥൈവേക്ശിതും മാം പൃഥങ്നാസ്ത്യുപായഃ
സമാശ്ലിഷ്ടകായത്രയോƒപ്യദ്വിതീയഃ
  സദാതീന്ദ്രിയഃ സർവരൂപഃ ശിവോƒഹം 3
അഹം നൈവ മന്താ ന ഗന്താ ന വക്താ
  ന കർതാ ന ഭോക്താ ന മുക്താശ്രമസ്ഥഃ
യഥാഹം മനോവൃത്തിഭേദസ്വരൂപ\-
  സ്തഥാ സർവവൃത്തിപ്രദീപഃ ശിവോƒഹം 4
ന മേ ലോകയാത്രാപ്രവാഹപ്രവൃത്തി\-
  ർന മേ ബന്ധബുദ്ധ്യാ ദുരീഹാനിവൃത്തിഃ
പ്രവൃത്തിർനിവൃത്ത്യാസ്യ ചിത്തസ്യ വൃത്തി\-
  ര്യതസ്തന്വഹം തത്സ്വരൂപഃ ശിവോƒഹം 5
നിദാനം യദജ്ഞാനകാര്യസ്യ കാര്യം
  വിനാ യസ്യ സത്ത്വം സ്വതോ നൈവ ഭാതി
യദാദ്യന്തമധ്യാന്തരാലാന്തരാല\-
  പ്രകാശാത്മകം സ്യാത്തദേവാഹമസ്മി 6
യതോƒഹം ന ബുദ്ധിർന മേ കാര്യസിദ്ധി\-
  ര്യതോ നാഹമംഗം ന മേ ലിംഗഭംഗം
ഹൃദാകാശവർതീ ഗതാംഗത്രയാർതിഃ
  സദാ സച്ചിദാനന്ദമൂർതിഃ ശിവോƒഹം 7
യദാസീദ്വിലാസാദ്വികാരം ജഗദ്യ\-
  ദ്വികരാശ്രയം നാദ്വിതീയത്വതഃ സ്യാത്
മനോബുദ്ധിചിത്താഹമാകാരവൃത്തി\-
  പ്രവൃത്തിര്യതഃ സ്യാത്തദേവാഹമസ്മി 8
യദന്തർബഹിർവ്യാപകം നിത്യശുദ്ധം
  യദേകം സദാ സച്ചിദാനന്ദകന്ദം
യതഃ സ്ഥൂലസൂക്ശ്മപ്രപഞ്ചസ്യ ഭാനം
  യതസ്തത്പ്രസൂതിസ്തദേവാഹമസ്മി 9
യദർകേന്ദുവിദ്യുത്പ്രഭാജാലമാലാ\-
  വിലാസാസ്പദം യത്സ്വഭേദാദിശൂന്യം
സമസ്തം ജഗദ്യസ്യ പാദാത്മകം സ്യാ\-
  ദ്യതഃ ശക്തിഭാനം തദേവാഹമസ്മി 10
യതഃ കാലമൃത്യുർബിഭേതി പ്രകാമം
  യതശ്ചിത്തബുദ്ധീന്ദ്രിയാണാം വിലാസഃ
ഹരിബ്രഹ്മരുദ്രേന്ദ്രചന്ദ്രാദിനാമ\-
  പ്രകാശോ യതഃ സ്യാത്തദേവാഹമസ്മി 11
യദാകാശവത്സർവഗം ശാന്തരൂപം
  പരം ജ്യോതിരാകാരശൂന്യം വരേണ്യം
യദാദ്യന്തശൂന്യം പരം ശങ്കരാഖ്യം
  യദന്തർവിഭാവ്യം തദേവാഹമസ്മി 12

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=നിർവാണമഞ്ജരി&oldid=58415" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്