നിർഗ്ഗുണമാനസപൂജ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നിർഗുണമാനസപൂജാ

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

നിർഗുണമാനസപൂജാ
[തിരുത്തുക]

ശിഷ്യ ഉവാച
അഖണ്ഡേ സച്ചിദാനന്ദേ നിർവികൽപൈകരൂപിണി
സ്ഥിതേ ƒദ്വിതീയഭാവേ ƒപി കഥം പൂജാ വിധീയതേ 1
പൂർണസ്യാവാഹനം കുത്ര സർവാധാരസ്യ ചാസനം
സ്വച്ഛസ്യ പാദ്യമർഘ്യം ച ശുദ്ധസ്യാചമനം കുതഃ 2
നിർമലസ്യ കുതഃ സ്നാനം വാസോ വിശ്വോദരസ്യ ച
അഗോത്രസ്യ ത്വവർണസ്യ കുതസ്തസ്യോപവീതകം 3
നിർലേപസ്യ കുതോ ഗന്ധഃ പുഷ്പം നിർവാസനസ്യ ച
നിർവിശേഷസ്യ കാ ഭൂഷാ കോ ƒലങ്കാരോ നിരാകൃതേഃ 4
നിരഞ്ജനസ്യ കിം ധൂപൈർദീപൈർവാ സർവസാക്ഷിണഃ
നിജാനന്ദൈകതൃപ്തസ്യ നൈവേദ്യം കിം ഭവേദിഹ 5
വിശ്വാനന്ദയിതുസ്തസ്യ കിം താംബൂലം പ്രകൽപതേ
സ്വയമ്പ്രകാശചിദ്രൂപോ യോ ƒസാവർകാദിഭാസകഃ 6
ഗീയതേ ശ്രുതിഭിസ്തസ്യ നീരാജനവിധിഃ കുതഃ
പ്രദക്ഷിണമനന്തസ്യ പ്രണാമോ ƒദ്വയവസ്തുനഃ 7
വേദവാചാമവേദ്യസ്യ കിം വാ സ്തോത്രം വിധീയതേ
അന്തർബഹിഃ സംസ്ഥിതസ്യ ഉദ്വാസനവിധിഃ കുതഃ 8
ഗുരുരുവാച
ആരാധയാമി മണിസംനിഭമാത്മലിംഗം
മായാപുരീഹൃദയപങ്കജസംനിവിഷ്ടം
ശ്രദ്ധാനദീവിമലചിത്തജലാഭിഷേകൈ-
ർനിത്യം സമാധികുസുമൈർനപുനർഭവായ 9
അയമേകോ ƒവശിഷ്ടോ ƒസ്മീത്യേവമാവാഹയേച്ഛിവം
ആസനം കൽപയേത്പശ്ചാത്സ്വപ്രതിഷ്ഠാത്മചിന്തനം 10
പുണ്യപാപരജഃസംഗോ മമ നാസ്തീതി വേദനം
പാദ്യം സമർപയേദ്വിദ്വൻസർവകൽമഷനാശനം 11
അനാദികൽപവിധൃതമൂലാജ്ഞാനജലാഞ്ജലിം
വിസൃജേദാത്മലിംഗസ്യ തദേവാർഘ്യസമർപണം 12
ബ്രഹ്മാനന്ദാബ്ധികല്ലോലകണകോട്യംശലേശകം
പിബന്തീന്ദ്രാദയ ഇതി ധ്യാനമാചമനം മതം 13
ബ്രഹ്മാനന്ദജലേനൈവ ലോകാഃ സർവേ പരിപ്ലുതാഃ
അച്ഛേദ്യോ ƒയമിതി ധ്യാനമഭിഷേചനമാത്മനഃ 14
നിരാവരണചൈതന്യം പ്രകാശോ ƒസ്മീതി ചിന്തനം
ആത്മലിംഗസ്യ സദ്വസ്ത്രമിത്യേവം ചിന്തയേന്മുനിഃ 15
ത്രിഗുണാത്മാശേഷലോകമാലികാസൂത്രമസ്മ്യഹം
ഇതി നിശ്ചയമേവാത്ര ഹ്യുപവീതം പരം മതം 16
അനേകവാസനാമിശ്രപ്രപഞ്ചോ ƒയം ധൃതോ മയാ
നാന്യേനേത്യനുസന്ധാനമാത്മനശ്ചന്ദനം ഭവേത് 17
രജഃസത്ത്വതമോവൃത്തിത്യാഗരൂപൈസ്തിലാക്ഷതൈഃ
ആത്മലിംഗം യജേന്നിത്യം ജീവന്മുക്തിപ്രസിദ്ധയേ 18
ഈശ്വരോ ഗുരുരാത്മേതി ഭേദത്രയവിവർജിതൈഃ
ബില്വപത്രൈരദ്വിതീയൈരാത്മലിംഗം യജേച്ഛിവം 19
സമസ്തവാസനാത്യാഗം ധൂപം തസ്യ വിചിന്തയേത്
ജ്യോതിർമയാത്മവിജ്ഞാനം ദീപം സന്ദർശയേദ്ബുധഃ 20
നൈവേദ്യമാത്മലിംഗസ്യ ബ്രഹ്മാണ്ഡാഖ്യം മഹോദനം
പിബാനന്ദരസം സ്വാദു മൃത്യുരസ്യോപസേചനം 21
അജ്ഞാനോച്ഛിഷ്ടകരസ്യ ക്ഷാലനം ജ്ഞാനവാരിണാ
വിശുദ്ധസ്യാത്മലിംഗസ്യ ഹസ്തപ്രക്ഷാലനം സ്മരേത് 22
രാഗാദിഗുണശൂന്യസ്യ ശിവസ്യ പരമാത്മനഃ
സരാഗവിഷയാഭ്യാസത്യാഗസ്താംബൂലചർവണം 23
അജ്ഞാനധ്വാന്തവിധ്വംസപ്രചണ്ഡമതിഭാസ്കരം
ആത്മനോ ബ്രഹ്മതാജ്ഞാനം നീരാജനമിഹാത്മനഃ 24
വിവിധബ്രഹ്മസന്ദൃഷ്ടിർമാലികാഭിരലങ്കൃതം
പൂർണാനന്ദാത്മതാദൃഷ്ടിം പുഷ്പാഞ്ജലിമനുസ്മരേത് 25
പരിഭ്രമന്തി ബ്രഹ്മാണ്ഡസഹസ്രാണി മയീശ്വരേ
കൂടസ്ഥാചലരൂപോ ƒഹമിതി ധ്യാനം പ്രദക്ഷിണം 26
വിശ്വവന്ദ്യോ ƒഹമേവാസ്മി നാസ്തി വന്ദ്യോ മദന്യതഃ
ഇത്യാലോചനമേവാത്ര സ്വാത്മലിംഗസ്യ വന്ദനം 27
ആത്മനഃ സത്ക്രിയാ പ്രോക്താ കർതവ്യാഭാവഭാവനാ
നാമരൂപവ്യതീതാത്മചിന്തനം നാമകീർതനം 28
ശ്രവണം തസ്യ ദേവസ്യ ശ്രോതവ്യാഭാവചിന്തനം
മനനം ത്വാത്മലിംഗസ്യ മന്തവ്യാഭാവചിന്തനം 29
ധ്യാതവ്യാഭാവവിജ്ഞാനം നിദിധ്യാസനമാത്മനഃ
സമസ്തഭ്രാന്തിവിക്ഷേപരാഹിത്യേനാത്മനിഷ്ഠതാ 30
സമാധിരാത്മനോ നാമ നാന്യച്ചിത്തസ്യ വിഭ്രമഃ
തത്രൈവ ബഹ്മണി സദാ ചിത്തവിശ്രാന്തിരിഷ്യതേ 31
ഏവം വേദാന്തകൽപോക്തസ്വാത്മലിംഗപ്രപൂജനം
കുർവന്നാമരണം വാപി ക്ഷണം വാ സുസമാഹിതഃ 32
സർവദുർവാസനാജാലം പദപാംസുമിവ ത്യജേത്
വിധൂയാജ്ഞാനദുഃഖൗഘം മോക്ഷാനന്ദം സമശ്നുതേ 33
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=നിർഗ്ഗുണമാനസപൂജ&oldid=58178" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്