നവരത്നമാലിക

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നവരത്നമാലിക

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

ഹാരനൂപുരകിരീടകുണ്ഡലവിഭൂഷിതാവയവശോഭിനീം
കാരണേശവരമൗലികോടിപരികൽപ്യമാനപദപീഠികാം
കാലകാലഫണിപാശബാണധനുരങ്കുശാമരുണമേഖലാം
ഫാലഭൂതിലകലോചനാം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാം        1

  


ഗന്ധസാരഘനസാരചാരുനവനാഗവല്ലിരസവാസിനീം
സാന്ധ്യരാഗമധുരാധരാഭരണസുന്ദരാനനശുചിസ്മിതാം
മന്ധരായതവിലോചനാമമലബാലചന്ദ്രകൃതശേഖരീം
ഇന്ദിരാരമണസോദരീം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാം        2

  


സ്മേരചാരുമുഖമണ്ഡലാം വിമലഗണ്ഡലംബിമണിമണ്ഡലാം
ഹാരദാമപരിശോഭമാനകുചഭാരഭീരുതനുമധ്യമാം
വീരഗർവഹരനൂപുരാം വിവിധകാരണേശവരപീഠികാം
മാരവൈരിസഹചാരിണീം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാം        3

  


ഭൂരിഭാരധരകുണ്ഡലീന്ദ്രമണിബദ്ധഭൂവലയപീഠികാം
വാരിരാശിമണിമേഖലാവലയവഹ്നിമണ്ഡലശരീരിണീം
വാരിസാരവഹകുണ്ഡലാം ഗഗനശേഖരീം ച പരമാത്മികാം
ചാരുചന്ദ്രരവിലോചനാം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാം        4


  
കുണ്ഡലത്രിവിധകോണമണ്ഡലവിഹാരഷഡ്ദലസമുല്ലസ-
ത്പുണ്ഡരീകമുഖഭേദിനീം ച പ്രചണ്ഡഭാനുഭാസമുജ്ജ്വലാം
മണ്ഡലേന്ദുപരിവാഹിതാമൃതതരംഗിണീമരുണരൂപിണീം
മണ്ഡലാന്തമണിദീപികാം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാം        5

  


വാരണാനനമയൂരവാഹമുഖദാഹവാരണപയോധരാം
ചാരണാദിസുരസുന്ദരീചികുരശേകരീകൃതപദാംബുജാം
കാരണാധിപതിപഞ്ചകപ്രകൃതികാരണപ്രഥമമാതൃകാം
വാരണാന്തമുഖപാരണാം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാം        6

 

 
പദ്മകാന്തിപദപാണിപല്ലവപയോധരാനനസരോരുഹാം
പദ്മരാഗമണിമേഖലാവലയനീവിശോഭിതനിതംബിനീം
പദ്മസംഭവസദാശിവാന്തമയപഞ്ചരത്നപദപീഠികാം
പദ്മിനീം പ്രണവരൂപിണീം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാം        7

  


ആഗമപ്രണവപീഠികാമമലവർണമംഗലശരീരിണീം
ആഗമാവയവശോഭിനീമഖിലവേദസാരകൃതശേഖരീം
മൂലമന്ത്രമുഖമണ്ഡലാം മുദിതനാദബിന്ദുനവയൗവനാം
മാതൃകാം ത്രിപുരസുന്ദരീം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാം        8

  


കാലികാതിമിരകുന്തലാന്തഘനഭൃംഗമംഗലവിരാജിനീം
ചൂലികാശിഖരമാലികാവലയമല്ലികാസുരഭിസൗരഭാം
വാലികാമധുരഗണ്ഡമണ്ഡലമനോഹരാനനസരോരുഹാം
കാലികാമഖിലനായികാം മനസി ഭാവയാമി പരദേവതാം        9

  


നിത്യമേവ നിയമേന ജൽപതാം
ഭുക്തിമുക്തിഫലദാമഭീഷ്ടദാം
ശങ്കരേണ രചിതാം സദാ ജപേ-
ന്നാമരത്നനവരത്നമാലികാം        10

 
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=നവരത്നമാലിക&oldid=58510" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്