നഗു മോമു കന ലേനി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നഗു മോമു കന ലേനി (കീർത്തനങ്ങൾ)

രചന:ത്യാഗരാജ സ്വാമി
രാഗം: ആഭേരി

നഗു മോമു കന ലേനി നാ ജാലി തെലിസി
നന്നു ബ്രോവാ രാദാ ശ്രീ രഘുവര നീ

നഗ രാജാ ധര നീദു പരിവാരുലു-എല്ല
നഗ രാജാ ധര നിദു പരിവാരുലു-എല്ല
ഒഗി ബോധന ജേസേ കാരേ-അടുലു-ഉണ്ഡുദുരേ നീ

നഗ രാജാ ധര നീദു പരിവാരുലു-എല്ല
നഗ രാജാ ധര നിദു പരിവാരുലു-എല്ല
ഒഗി ബോധന ജേസേ കാരേ-അടുലു-ഉണ്ഡുദുരേ നീ

നഗു മോമു കന ലേനി നാ ജാലി തെലിസി
നന്നു ബ്രോവാ രാദാ ശ്രീ രഘുവര നീ

ഖഗ രാജു നീ-ആനതി വിനി വേഗ ചന ലേഡോ
ഗഗനാനികി-ഇലകു ബഹു ദൂരംബ്-അനിനാഡോ
ജഗമു-ഏലേ പരമാത്മ എവരിതോ മൊരലു-ഇഡുദു
വഗ ജൂപകു താളനു നന്നു-ഏലുകോരാ ത്യാഗരാജ നുത നീ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=നഗു_മോമു_കന_ലേനി&oldid=55256" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്