ദർശനമാല/മായാദർശനം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ന വിദ്യതേ യാ സാ മായാ
വിദ്യാƒവിദ്യാ പരാƒപരാ
തമഃ പ്രധാനം പ്രകൃതിർ
ബഹുധാ സൈവ ഭാസതേ.       1

പ്രാഗുത്പത്തേർ യഥാƒഭാവോ
മൃദേവ ബ്രഹ്മണഃ പൃഥക്
ന വിദ്യതേ ബ്രഹ്മ ഹി യാ
സാ മായാƒമേയവൈഭവാ.       2

അനാത്മാ ന സദാത്മാ സദ്
ഇതി വിദ്യോതതേ യയാ
സാ വിദ്യേയം യഥാ രജ്ജു-
സർപ്പതത്ത്വാവധാരണം.       3

ആത്മാ ന സദനാത്മാ സദ്
ഇതി വിദ്യോതതേ യയാ
സൈവാവിദ്യാ യഥാ രജ്ജു-
സർപ്പയോരയഥാർത്ഥദൃക്.       4

ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധീ
പഞ്ചപ്രാണാദയോ യയാ
വിസൃജ്യന്തേ സൈവ പരാ
സൂക്ഷ്മാങ്ഗാനി ചിദാത്മനഃ.       5

അങ്ഗാന്യേതാന്യവഷ്ടഭ്യ
സുഖീ ദുഃഖീവ മുഹ്യതി
ചിദാത്മാ മായയാ സ്വസ്യ
തത്ത്വതോƒസ്തി ന കിഞ്ചന.       6

ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി വിഷയഃ
പ്രപഞ്ചോƒയം വിസൃജ്യതേ
യയാ സൈവാƒപരാƒധ്യാത്മ-
സ്ഥൂലസങ്കല്പനാമയീ.       7

ശുക്തികായാം യഥാƒജ്ഞാനം
രജതസ്യ തഥാത്മനി
കല്പിതസ്യ നിദാനം ത-
ത്തമ ഇത്യവഗമ്യതേ.       8

ധീയതേƒസ്മിൻ പ്രകർഷേണ
ബീജേ വൃക്ഷ ഇവാഖിലം
അതഃ പ്രാധാന്യതോ വാƒസ്യ
പ്രധാനമിതി കഥ്യതേ.       9

കരോതീതി പ്രകർഷേണ
പ്രകൃത്യൈവ ഗുണാൻ പൃഥക്
നിഗദ്യതേƒസൗ പ്രകൃതി-
രിതീഹ ത്രിഗുണാത്മികാ.       10

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ദർശനമാല/മായാദർശനം&oldid=51631" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്