ദാരിദ്ര്യദഹനസ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദാരിദ്ര്യദഹനസ്തോത്രം


വിശ്വേശ്വരായ നരകാർണ്ണവതാരണായ
കർണ്ണാമൃതായ ശശിശേഖരധാരണായ
കർപ്പൂരകാന്തിധവളായ ജടാധരായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃശിവായ        1

ഗൗരീപ്രിയായ രജനീശകലാധരായ
കാലാന്തകായ ഭുജഗാധിപകങ്കണായ
ഗംഗാധരായ ഗജരാജവിമർദ്ദനായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃശിവായ        2

ഭക്തപ്രിയായ ഭവരോഗഭയാപഹായ
ഉഗ്രായ ദുർഗ്ഗഭവസാഗരതാരണായ
ജ്യോതിർമയായ ഗുണനാമസുനൃത്യകായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃശിവായ        3

ചർമ്മാംബരായ ശവഭസ്മവിലേപനായ
ഭാലേക്ഷണായ മണികുണ്ഡലമണ്ഡിതായ
മംജീരപാദയുഗളായ ജടാധരായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃശിവായ        4

പഞ്ചാനനായ ഫണിരാജവിഭൂഷണായ
ഹേമാംശുകായ ഭുവനത്രയമണ്ഡിതായ
ആനന്ദഭൂമിവരദായ തമോമയായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃശിവായ        5

ഗൗരീവിലാസഭുവനായ മഹേശ്വരായ
പഞ്ചാനനായ ശരണാഗതകല്പകായ
ശർവ്വായ സർവ്വജഗതാമധിപായ തസ്മൈ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃശിവായ        6

ഭാനുപ്രിയായ ഭവസാഗരതാരണായ
കാലാന്തകായ കമലാസനപൂജിതായ
നേത്രത്രയായ ശുഭലക്ഷണലക്ഷിതായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃശിവായ        7

രാമപ്രിയായ രഘുനാഥവരപ്രദായ
നാഗപ്രിയായ നരകാർണ്ണവതാരണായ
പുണ്യേഷു പുണ്യഭരിതായ സുരാർച്ചിതായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃശിവായ        8

മുക്തേശ്വരായ ഫലദായ ഗണേശ്വരായ
ഗീതപ്രിയായ വൃഷഭേശ്വരവാഹനായ
മാതംഗചർമ്മവസനായമഹേശ്വരായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃശിവായ        9

വസിഷ്ഠേന കൃതം സ്തോത്രം സർവ്വദാരിദ്ര്യനാശനം
സർവ്വസമ്പത്കരം ശീഘ്രം പുത്രപൗത്രാഭിവർദ്ധനം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ദാരിദ്ര്യദഹനസ്തോത്രം&oldid=55979" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്