ദശശ്ലോകീസ്തുതി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദശശ്ലോകീസ്തുതി

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

ന ഭൂമിർന തോയം ന തേജോ ന വായുഃ
  ന ഖം നേന്ദ്രിയം വാ ന തേഷാം സമൂഹഃ
അനേകാന്തികത്വാത് സുഷുപ്ത്യേകസിദ്ദഃ
  തദേകോƒവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോƒഹം 1

ന വർണാ ന വർണാശ്രമാചാരധർമാ
  ന മേ ധാരണാധ്യാനയോഗാദയോപി
അനാത്മാശ്രയാഹംമമാധ്യാസഹാനാത്
  തദേകോƒവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോƒഹം 2

ന മാതാ പിതാ വാ ന ദേവാ ന ലോകാ
  ന വേദാ ന യജ്ഞാ ന തീർഥ ബ്രുവന്തി
സുഷപ്തൗ നിരസ്താതിശൂന്യാത്മകത്വാത്
  തദേകോƒവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോƒഹം 3

ന സാഖ്യം ന ശൈവം ന തത്പാഞ്ചരാത്രം
  ന ജൈനം ന മീമാംസകാദേർമതം വാ
വിശിഷ്ടാനുഭൂത്യാ വിശുദ്ധാത്മകത്വാത്
  തദേകോƒവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോƒഹം 4

ന ചോർധ്വ ന ചാധോ ന ചാന്തർന ബാഹ്യം
  ന മധ്യം ന തിര്യം ̐ ന പൂർവാƒപരാ ദിക്
വിയദ്വ്യാപകത്വാദഖണ്ഡൈകരൂപഃ
  തദേകോƒവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോƒഹം 5

ന ശുക്ലം ന കൃഷ്ണം ന രക്തം ന പീതം
  ന കുബ്ജം ന പീനം ന ഹ്രസ്വം ന ദീർഘം
അരൂപം തഥാ ജ്യോതിരാകാരകത്വാത്
  തദേകോƒവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോƒഹം 6

ന ശാസ്താ ന ശാസ്ത്രം ന ശിഷ്യോ ന ശിക്ഷാ
  ന ച ത്വം ന ചാഹം ന ചായം പ്രപഞ്ചഃ
സ്വരൂപാവബോധോ വികൽപാസഹിഷ്ണുഃ
  തദേകോƒവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോƒഹം 7

ന ജാഗ്രൻ ന മേ സ്വപ്നകോ വാ സുഷുപ്തിഃ
  ന വിശ്വൗ ന വാ തൈജസഃ പ്രാജ്ഞകോ വാ
അവിദ്യാത്മകത്വാത് ത്രയാണം തുരീയഃ
  തദേകോƒവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോƒഹം 8

അപി വ്യാപകത്വാത് ഹിതത്വപ്രയോഗാത്
  സ്വതഃ സിദ്ധഭാവാദനന്യാശ്രയത്വാത്
ജഗത് തുച്ഛമേതത് സമസ്തം തദന്യത്
  തദേകോƒവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോƒഹം 9

    
ന ചൈകം തദന്യദ് ദ്വിതീയം കുതഃ സ്യാത്
  ന കേവലത്വം ന ചാƒകേവലത്വം
ന ശുന്യം ന ചാശൂന്യമദ്വൈതകത്വാത്
  കഥം സർവവേദാന്തസിദ്ധം ബ്രവീമി 10

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ദശശ്ലോകീസ്തുതി&oldid=58449" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്