ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ


ധ്യാനം

ഓം മൗനവ്യാഖ്യാ പ്രകടിതപരബ്രഹ്മതത്വംയുവാനം
വര്ശിഷ്ഠാംതേവസദൃഷിഗണൈരാവൃതം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൈഃ |
ആചാര്യേംദ്രം കരകലിത ചിന്മുദ്രമാനംദമൂർതിം
സ്വാത്മരാമം മുദിതവദനം ദക്ഷിണാമൂർതിമീഡേ ||

വടവിടപിസമീപേ ഭൂമിഭാഗേ നിഷണ്ണം
സകലമുനിജനാനാം ജ്ഞാനദാതാരമാരാത് |
ത്രിഭുവനഗുരുമീശം ദക്ഷിണാമൂർതിദേവം
ജനനമരണദുഃഖച്ഛേദ ദക്ഷം നമാമി ||

ചിത്രം വടതരോർമൂലേ വൃദ്ധാഃ ശിഷ്യാഃ ഗുരുര്യുവാ |
ഗുരോസ്തു മൗനവ്യാഖ്യാനം ശിഷ്യാസ്തുച്ഛിന്നസംശയാഃ ||

ഓം നമഃ പ്രണവാർഥായ ശുദ്ധജ്ഞാനൈകമൂർത്തയേ |
നിര്മലായ പ്രശാംതായ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ ||

ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുര്വിഷ്ണുഃ ഗുരുര്ദേവോ മഹേശ്വരഃ |
ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മാ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ ||

നിധയേ സര്വവിദ്യാനാം ഭിഷജേ ഭവരോഗിണാം |
ഗുരവേ സര്വലോകാനാം ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ ||

ചിദോഘനായ മഹേശായ വടമൂലനിവാസിനേ |
സച്ചിദാനന്ദ രൂപായ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ ||

ഈശ്വരോ ഗുരുരാത്മേതി മൂത്രിഭേദ വിഭാഗിനേ |
വ്യോമവദ് വ്യാപ്തദേഹായ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ ||

അംഗുഷ്ഥതർജനീയോഗമുദ്രാ വ്യാജേനയോഗിനാം |
ശൃത്യർഥം ബ്രഹ്മജീവൈക്യം ദര്ശയന്യോഗതാ ശിവഃ ||

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||