ദക്ഷിണാമൂർത്തിസ്തോത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദക്ഷിണാമൂർത്തിസ്തോത്രം-2

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

ഉപാസകാനാം യദുപാസനീയമുപാത്തവാസം വടശാഖിമൂലേ
തദ്ധാമ ദാക്ഷിണ്യജുഷാ സ്വമൂർത്യാ ജാഗർതു ചിത്തേ മമ ബോധരൂപം 1
അദ്രാക്ഷമക്ഷീണദയാനിധാനമാചാര്യമാദ്യം വടമൂലഭാഗേ
മൗനേന മന്ദസ്മിതഭൂഷിതേന മഹർഷിലോകസ്യ തമോ നുദന്തം 2
വിദ്രാവിതാശേഷതമോഗണേന മുദ്രാവിശേഷേണ മുഹുർമുനീനാം
നിരസ്യ മായാം ദയയാ വിധത്തേ ദേവോ മഹാംസ്തത്ത്വമസീതി ബോധം 3
അപാരകാരുണ്യസുധാതരംഗൈരപാംഗപാതൈരവലോകയന്തം
കഠോരസംസാരനിദാഘതപ്താന്മുനീനഹം നൗമി ഗുരും ഗുരൂണാം 4
മമാദ്യദേവോ വടമൂലവാസീ കൃപാവിശേഷാത്കൃതസന്നിധാനഃ
ഓങ്കാരരൂപാമുപദിശ്യ വിദ്യാമാവിദ്യകധ്വാന്തമപാകരോതു 5
കലാഭിരിന്ദോരിവ കൽപിതാംഗം മുക്താകലാപൈരിവ ബദ്ധമൂർതിം
ആലോകയേ ദേശികമപ്രമേയമനാദ്യവിദ്യാതിമിരപ്രഭാതം 6
സ്വദക്ഷജാനുസ്ഥിതവാമപാദം പാദോദരാലങ്കൃതയോഗപട്ടം
അപസ്മൃതേരാഹിതപാദമംഗേ പ്രണൗമി ദേവം പ്രണിധാനവന്തം 7
തത്ത്വാർഥമന്തേവസതാമൃഷീണാം യുവാƒപി യഃ സന്നുപദേഷ്ടുമീഷ്ടേ
പ്രണൗമി തം പ്രാക്തനപുണ്യജാലൈരാചാര്യമാശ്ചര്യഗുണാധിവാസം 8
ഏകേന മുദ്രാം പരശും കരേണ കരേണ ചാന്യേന മൃഗം ദധാനഃ
സ്വജാനുവിന്യസ്തകരഃ പുരസ്താദാചാര്യചൂഡാമണിരാവിരസ്തു 9
ആലേപവന്തം മദനാംഗഭൂത്യാ ശാർദൂലകൃത്ത്യാ പരിധാനവന്തം
ആലോകയേ കഞ്ചന ദേശികേന്ദ്രമജ്ഞാനവാരാകരവാഡവാഗ്നിം 10
ചാരുസ്മിതം സോമകലാവതംസം വീണാധരം വ്യക്തജടാകലാപം
ഉപാസതേ കേചന യോഗിനസ്ത്വാമുപാത്തനാദാനുഭവപ്രമോദം 11
ഉപാസതേ യം മുനയഃ ശുകാദ്യാ നിരാശിഷോ നിർമമതാധിവാസാഃ
തം ദക്ഷിണാമൂർതിതനും മഹേശമുപാസ്മഹേ മോഹമഹാർതിശാന്ത്യൈ 12
കാന്ത്യാ നിന്ദിതകുന്ദകന്ദലവപുർന്യഗ്രോധമൂലേ വസ -
   ൻകാരുണ്യാമൃതവാരിഭിർമുനിജനം സംഭാവയന്വീക്ഷിതൈഃ
മോഹധ്വാന്തവിഭേദനം വിരചയൻബോധേന തത്താദൃശാ
   ദേവസ്തത്ത്വമസീതി ബോധയതു മാം മുദ്രാവതാ പാണിനാ 13
അഗൗരഗാത്രൈരലലാടനേത്രൈരശാന്തവേഷൈരഭുജംഗഭൂഷൈഃ
അബോധമുദ്രൈരനപാസ്തനിദ്രൈരപൂർണകാമൈരമരൈരലം നഃ 14
ദൈവതാനി കതി സന്തി ചാവനൗ നൈവ താനി മനസോ മതാനി മേ
ദീക്ഷിതം ജഡധിയാമനുഗ്രഹേ ദക്ഷിണാഭിമുഖമേവ ദൈവതം 15
മുദിതായ മുഗ്ധശശിനാവതംസിനേ ഭസിതാവലേപരമണീയമൂർതയേ
ജഗദീന്ദ്രജാലരചനാപടീയസേ മഹസേ നമോƒസ്തു വടമൂലവാസിനേ 16
വ്യാലംബിനീഭിഃ പരിതോ ജടാഭിഃ കലാവശേഷേണ കലാധരേണ
പശ്യം ̐ല്ലലാടേന മുഖേന്ദുനാ ച പ്രകാശസേ ചേതസി നിർമലാനാം 17
ഉപാസകാനാം ത്വമുമാസഹായഃ പൂർണേന്ദുഭാവം പ്രകടീകരോഷി
യദദ്യ തേ ദർശനമാത്രതോ മേ ദ്രവത്യഹോ മാനസചന്ദ്രകാന്തഃ 18
യസ്തേ പ്രസന്നാമനുസന്ദധാനോ മൂർതിം മുദാ മുഗ്ധശശാങ്കമൗലേഃ
ഐശ്വര്യമായുർലഭതേ ച വിദ്യാമന്തേ ച വേദാന്തമഹാരഹസ്യം 19